Over de LVVP

Tips voor de start van het nieuwe jaar

Tips voor de start van het nieuwe jaar

16-01-2020 Print

Ook in 2020 doen we weer ons uiterste best om u te faciliteren en het geluid van de vrijgevestigden te laten klinken in de politiek, de media, in onderhandelingen met zorgverzekeraars en overleg met andere partijen in de ggz. We zetten in deze nieuwsflits voor u een aantal berichten en nuttige tips op een rij, zodat u in het nieuwe jaar goed beslagen ten ijs komt.

De volgende onderwerpen komen in dit artikel aan bod:

 

Nieuwe regelgeving 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de hoofdlijnen van de nieuwe regels voor de geestelijke gezondheidszorg gepubliceerd. De wijzigingen zijn minimaal, omdat de sector in 2022 overgaat op een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. De belangrijkste wijziging voor vrijgevestigden betreft de tarieven. Verder licht de NZa de systematiek bij het onvolledig behandeltraject in de gb-ggz (ozp’s) duidelijker toe.

Nieuwe tarieven 2020
Op basis van het kostprijsonderzoek dat eind 2018 plaatsvond, heeft de NZa nieuwe tarieven voor 2020 vastgesteld.

• De tarieven voor de generalistische basis-ggz vindt u hier
• De tarieven voor de gespecialiseerde ggz vindt u hier

Onvolledig behandeltraject gb-ggz (ozp’s)
Zorgverzekeraars en aanbieders hebben vragen gesteld over Onvolledige behandeltrajecten in de gb-ggz met meer dan 120 minuten tijdsbesteding. Daarom licht de NZa de systematiek van de gb-ggz toe.

In de gb-ggz zijn er vier integrale prestaties:

 • Kort (BK)
 • Middel (BM)
 • Intensief (BI)
 • Chronisch (BC)

De zorgaanbieder declareert de prestatie met het patiëntprofiel dat aansluit bij de zorgvraagzwaarte van de patiënt. Het uitgangspunt is dat – bij aanwezigheid van een DSM-stoornis – de ingeschatte zorgvraagzwaarte leidend is, waarbij het niet uitmaakt hoe lang de behandeling duurt.

Voor uitzonderlijk korte trajecten die minder dan 120 minuten duren, geldt in specifieke gevallen een uitzondering. Die specifieke gevallen zijn:

 • doorverwijzing naar g-ggz
 • beëindiging behandeling
 • overlijden patiënt

In die gevallen mag de zorgaanbieder een onvolledig behandeltraject (ozp) in rekening brengen. Dit mag ook als het langer dan 120 minuten duurt om te concluderen dat géén DSM-stoornis kan worden vastgesteld.

Als het langer dan 120 minuten duurt om vast te stellen dat de cliënt in de g-ggz thuishoort (in plaats van de gb-ggz), dan geldt dus het volgende:

 • als er (nog) geen DSM-stoornis is vastgesteld, dan kan de prestatie onvolledig behandeltraject worden gedeclareerd
 • als er wel een DSM-stoornis is vastgesteld, dan dient op basis van de criteria uit de prestatieomschrijvingen gb-ggz de best passende prestatie in rekening gebracht te worden (en dus niet het onvolledig behandeltraject).

 

Let op: 2020 is een schrikkeljaar

Een dbc mag 365 dagen open staan. Omdat 2020 een schrikkeljaar is, dient u dbc’s die u opent op 1 januari 2020 te sluiten op 30 december 2020. Het verdient daarom aanbeveling om initiële dbc’s niet te openen op 1 januari 2020, maar een dag later. Heeft u wel een (initiële of vervolg-)dbc geopend op 1 januari 2020? Sluit deze dan op 30 december 2020 en open een eventuele vervolg-dbc op 31 december 2020 (dus niet op 1 januari 2021, want dan bent u een dag te laat). Voor alle dbc’s waar de schrikkeldag 29 februari 2020 in voorkomt, geldt dat deze een dag eerder worden gesloten dan in niet-schrikkeljaren. Hetzelfde geldt voor dbc’s die vallen onder de Jeugdwet én voor het product chronisch in de generalistische basis-ggz. Let daarnaast goed op uw omzetplafond: opent u als gevolg van de schrikkeldag binnen hetzelfde kalenderjaar voor dezelfde patiënt een vervolg-dbc, dan telt deze ene patiënt twee keer mee voor uw budgetplafond. Dit kan ongemerkt leiden tot een budgetoverschrijding, met als gevolg een terugvordering over een paar jaar…

 

Vernieuwd LVVP-kwaliteitsbeleid van kracht

Met ingang van 1 januari 2020 is het vernieuwde kwaliteitsbeleid van de LVVP van kracht. De algemene ledenvergadering heeft op 20 november 2019 ingestemd met de gewijzigde tekst (zie Mijn LVVP). Het boekje is momenteel in herdruk. In maart 2020 ontvangt u de nieuwe brochure.

 

Lees het contractenoverzicht met de bijbehorende alerts nog eens door

Met welke zorgverzekeraars heeft u een contact gesloten? Aan welke contractvoorwaarden kan de zorgverzekeraar u houden? Hoe gaat u een en ander administreren om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen? Denk aan eisen rond medebehandelaarschap, opeenvolgende producten in de generalistische basis-ggz, parallelle dbc’s in de gespecialiseerde ggz, et cetera. We adviseren dringend om bij de start van het nieuwe jaar het LVVP-contractenoverzicht 2020 (zie Mijn LVVP) nog eens goed door te nemen. Hiermee voorkomt u dat u halverwege het jaar voor vervelende verrassingen komt te staan en u soms jaren later met de financiële gevolgen hiervan wordt geconfronteerd.

 

Nieuwe veldnorm voor opeenvolgende producten in de gb-ggz van kracht

Vanaf 1 januari 2020 passen zorgverzekeraars bij controles de nieuwe veldnorm voor opeenvolgende producten in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) toe. We stelden deze norm op samen met Zorgverzekeraars Nederland. In de huidige contract- en polisvoorwaarden voor 2020 is dit vaak al opgenomen, hoewel soms nog in iets andere bewoordingen. De insteek is dat zorgverzekeraars vanaf 2021 de omschrijving uit de veldnorm letterlijk overnemen in de contract- en polisvoorwaarden.

Nieuw product bij nieuwe zorgvraag
In de nieuwe veldnorm staat de definitie van het begrip ‘nieuwe zorgvraag’ centraal. Een nieuwe prestatie in de generalistische basis-ggz mag binnen 365 dagen geopend worden, mits sprake is van een nieuwe zorgvraag. Dit is het geval als de behandeling van de patiënt is beëindigd en de patiënt onverwacht (voor zowel patiënt als behandelaar) terugkomt met de reeds bekende problematiek (terugval) of andere problematiek.

Huisarts stelt vast of er een nieuwe zorgvraag is
Ook voor deze nieuwe zorgvraag moeten de elementen van het patiëntprofiel worden beschreven en vastgelegd, te wetende DSM-stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten.
Of er sprake is van een nieuwe zorgvraag, wordt door de huisarts vastgesteld in samenspraak met de patiënt. De huisarts maakt zelfstandig de afweging of betrokkene hiervoor moet worden doorverwezen.

Wanneer geen nieuwe zorgvraag?
Er is géén sprake van een nieuwe zorgvraag als:

 • de te leveren behandelminuten in de lopende behandeling hoger zijn dan het gemiddeld aantal minuten zoals deze door de NZa wordt gehanteerd voor het vaststellen van de tarieven voor de prestaties gb-ggz
 • er sprake is van (neven)diagnoses; het is dus niet toegestaan om vanwege het vóórkomen van meerdere diagnoses het integrale behandeltraject op te knippen in meerdere prestaties
 • gedurende de lopende behandeling blijkt dat er sprake is van een verzwaring van de zorgvraag. In dit geval dient de prestatie aangepast te worden of te worden doorverwezen naar de gespecialiseerde ggz.

Dat er sprake is van een nieuwe zorgvraag dient door de behandelaar navolgbaar vastgelegd te worden in het patiëntdossier. Wanneer hier aanleiding toe is, kan een zorgverzekeraar de declaratie van de zorgaanbieder toetsen op basis van deze vastlegging. Zie voor gedetailleerde informatie de tekst van de veldnorm.

 

Wijziging WGBO, waaronder verlenging bewaartermijn van 15 naar 20 jaar

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (kortgezegd WGBO) is per 1 januari 2020 gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn: verduidelijking van ‘samen beslissen’, meer duidelijkheid over het inzagerecht voor nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers in het medisch dossier van overleden patiënten en verlenging van de bewaartermijn van medische dossiers van 15 naar 20 jaar. Lees verder>

 

Toets periodiek of u voldoet u aan alle vereisten van de privacywet AVG

Op 25 mei 2018 werd de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht. We hebben u gefaciliteerd met een handreiking, stappenplan, invulformats en handige downloads (Mijn LVVP). De AVG vraagt echter niet om een éénmalige inspanning, maar om een periodieke evaluatie en waar nodig aanpassing. Zijn uw privacybeleid en privacystatement nog actueel? Klopt uw verwerkingsregister nog? Heeft u in 2019 een datalek gehad en heeft u deze opgenomen in uw datalekkenregister? Houdt iedereen in de praktijk zich aan de afspraken omtrent computergebruik en het gebruik van draagbare opslagapparatuur (usb’s, harddisks, tablets, smartphones, etc.). Plan nu al voor de rest van het jaar enkele AVG-overleggen in of zet het onderwerp met enige regelmaat op de agenda van een terugkerend overleg.

 

Meld u op tijd aan voor visitatie

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat u als LVVP-lid statutair verplicht bent om eens in de vijf jaar deel te nemen aan ons visitatietraject. We adviseren u om u vroegtijdig aan te melden. Hiermee voorkomt u dat bij de contractering voor komend jaar geen geldig visitatiecertificaat heeft voor 2021. Zonder geldig certificaat kunt u de eventuele extra vergoeding mislopen. In het geval van Menzis kunt u zonder geldig certificaat zelfs geen contract meer sluiten voor 2022.

Met ingang van 2020 geldt voor alle leden dat een visitatie drie data heeft: twee voor de voorbereidende avondbijeenkomsten en één voor de visitatiedag. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen leden die wél eerder door de LVVP zijn gevisiteerd en leden die niet eerder door de LVVP zijn gevisiteerd.

Aanmelden voor visitatie kan via Mijn LVVP op onze website.

 

Check begin februari welke verzekeraar en polis uw patiënten hebben

Patiënten kunnen tot en met 31 januari a.s. een nieuwe verzekeraar en polis kiezen. Ook kunnen ze al dan niet kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit kan financiële gevolgen hebben voor de patiënt en voor uzelf:

 • voor de patiënt: een overstap naar een verzekeraar waarmee u geen contract heeft gesloten, kan betekenen dat hij een hogere eigen bijdrage moet betalen als in 2020 een vervolg-dbc geopend moet worden. Ook een hoger vrijwillig eigen risico leidt in dat geval tot hogere kosten voor de patiënt. Bij een overstap naar een verzekeraar waarmee u wel een contract heeft afgesloten, betekent dit dat de cliënt naast het eigen risico geen eigen bijdrage meer heeft;
 • voor uzelf: als patiënten overstappen naar een zorgverzekeraar waarmee u een contract heeft afgesloten en waar u te maken heeft met een omzetplafond, kan dit betekenen dat u sneller uw omzetplafond bereikt. Zeker als u ook nog patiënten van die verzekeraar op de wachtlijst heeft staan. Als u het omzetplafond bereikt, mag u een behandeling niet stopzetten of de kosten dan maar in rekening brengen bij de patiënt. Dat is het gevolg van het feit dat u een contract getekend heeft. Het is raadzaam om uw omzetplafond goed te monitoren en zo nodig de zorgverzekeraar tijdig om ophoging van het omzetplafond te verzoeken.

Daarom adviseren we u om begin februari een controle op verzekering bij vecozo te doen voor uw patiënten. Tevens adviseren we om ook met uw patiënten door te nemen welke verzekeraar en polis zij hebben en hoe hoog het eigen risico is. Op basis daarvan dient u patiënten goed te informeren over de te verwachten kosten wanneer het openen van een vervolg-dbc in 2020 noodzakelijk is. Overigens dient u met elke nieuwe patiënt die in behandeling komt de te verwachten kosten te bespreken. Als u contractvrij werkt, is dit van nog groter belang.

Bij een zuivere restitutiepolis krijgen patiënten alle kosten vergoed. Bij een naturapolis kan de vergoeding hoger of lager uitvallen, afhankelijk van het feit of u al dan niet een contract met de betreffende zorgverzekeraar heeft gesloten. Daarbij komen nog de kosten van het eigen risico en eventuele vrijwillig eigen risico. NB: het eigen risico wordt verrekend over het jaar waarin de (vervolg-)dbc of de prestatie (gb-ggz) geopend wordt.
NB: patiënten adviseren over welke zorgverzekeraar en welke polis zij het beste kunnen kiezen, is niet toegestaan. De Nederlandse Zorgautoriteit controleert hierop.

 

Gratis inzage in alle polissen van alle verzekeraars op eiswijzer.nl

Langzamerhand zien we een verschuiving van contractvoorwaarden naar de polissen van uw patiënten. Als iets niet in uw contract staat, kan het dus nog altijd in de polisvoorwaarden van de patiënt zijn opgenomen. Zeker als u (deels) contractvrij werkt, is het daarom van belang om altijd de polis van de patiënt te checken. Leden van de LVVP hebben gratis toegang tot www.eiswijzer.nl: op deze website kunt u alle polissen van alle zorgverzekeraars in Nederland inzien.

 

Contractvrij werken in 2020

Heeft u geen contracten gesloten met zorgverzekeraars? Dan is er nog steeds een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden. Deze vindt u terug in de geactualiseerde handreiking (deels) contractvrij werken op Mijn LVVP.

 

Welke zorgverzekeraars staan akte van cessie toe in 2020 en welke niet?

Als u met (bepaalde) zorgverzekeraars geen contract heeft, werkte u tot enkele jaren geleden wellicht met een akte van cessie. Vanaf 1 januari 2019 heeft het merendeel van de grote verzekeraars deze verboden, maar wat blijkt: een aantal verzekeraars staat de akte van cessie in 2020 toch weer toe. de betaalovereenkomst daarentegen lijkt uit de gratie. Bij vier verzekeraars is het inmiddels ook mogelijk om te declareren via vecozo. Zie verder het overzicht op Mijn LVVP.

 

Solopraktijk en btw-activiteiten? Gebruik uw nieuwe btw-nummer

Alle eenmanszaken hebben een brief met een nieuw btw-identificatienummer ontvangen van de Belastingdienst. Heeft u een eenmanszaak? Dan moet u dit nieuwe btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020 gebruiken bij al uw contacten met klanten of leveranciers waar u btw-belaste activiteiten voor verricht. U moet het vermelden op uw facturen en website. Vragen? Stel ze aan de Belastingdienst via tel: (0800) 0543.

 

De nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) is ingegaan

Per 1 januari 2020 is de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) ingegaan. Als u zich hiervoor aanmeldt, doet u geen aangifte omzetbelasting. Dit geldt ook als u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen had. Dan doet u automatisch mee aan de nieuwe KOR. Hierover heeft u dan ook bericht gehad van de Belastingdienst. Vragen? Stel ze aan de Belastingdienst via tel: (0800) 0543.

 

Wist u dat u als LVVP-lid gebruik kunt maken van ledenvoordeel?

De LVVP heeft met verschillende aanbieders van producten en diensten afspraken gemaakt over (premie)korting. Neem eens een kijkje bij het overzicht aan ledenvoordelen.

 

Vraag & aanbod op de LVVP-website

Heeft u een vacature? Zoekt u een intervisiegroep of juist aanvulling van uw bestaande intervisiegroep? Zoekt u praktijkruimte of biedt u deze aan? Wilt u een symposium, congres, cursus of workshop aankondigen of een boek, website, app of film onder de aandacht brengen? Hiervoor kunt u terecht in de rubriek vraag & aanbod op de website van de LVVP.

Ook interessant

Drie subsidierondes JZOJP geopend

Het ZonMw-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek heeft drie nieuwe subsidierondes geopend: de startimpuls, de regio-impuls en de ...

Lees meer

Prettige Kerstdagen!

Bestuur en bureau kijken terug op een mooi jubileumjaar voor de LVVP. We verwelkomden vele nieuwe leden, zaten aan tafel ...

Lees meer