Over de LVVP

Toelichting op LVVP-ledenvergadering over de verplichtingen vanuit de nieuwe Wkkgz

Toelichting op LVVP-ledenvergadering over de verplichtingen vanuit de nieuwe Wkkgz

04-02-2016 Print

De LVVP wil haar leden voorbereiden op en faciliteren bij het nakomen van de vereisten vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die vanaf 1 januari 2016 gefaseerd wordt ingevoerd. Tussen 1 januari en 1 juli 2016 treedt een aantal verplichtingen in werking die te maken hebben met het onderdeel ‘kwaliteit’. Aan de vereisten voor de behandeling van ‘klachten en geschillen’ hoeft pas per 1 januari 2017 te worden voldaan. Lees in dit artikel waaraan u al moet voldoen als vrijgevestigd ggz-professional en waarop u zich moet gaan voorbereiden. Op de algemene ledenvergadering van 22 juni a.s. komt mr. Annemarie Smilde, senior jurist gezondheidsrecht van de VvAA hierover een uitgebreide toelichting geven. Wees erbij!

De Wkkgz is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de positie van de patiënt te versterken en vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Met de Wkkgz worden de eisen ten aanzien van het bieden van goede zorg, en klachten en geschillen uitgebreid naar solistisch werkende zorgverleners en alle aanbieders van andere zorg, waaronder aanbieders van cosmetische zorg en alternatieve geneeswijzen. 

 

Waaraan moet u (gaan) voldoen:

  • De vergewisplicht (per 1-1-2016)

De zorgaanbieder moet zich vergewissen van het functioneren van nieuwe zorgverleners die bij hem komen werken, in loondienst of op basis van een andere overeenkomst, zoals een overeenkomst van opdracht met een waarnemer of een detacheringsovereenkomst (referenties, BIG-register, info vanuit de IGZ). De verklaring omtrent het gedrag (vog) is alleen verplicht binnen de reikwijdte van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de intramurale ggz. 

 

  • De plicht tot melden van calamiteiten, disfunctioneren en geweld aan Inspectie (per 1-1-2016)

De zorgaanbieder moet calamiteiten, geweld in de zorgrelatie en de beëindiging c.q. het niet voorzetten van een (arbeids)overeenkomst met een zorgverlener wegens diens ernstig disfunctioneren melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Een calamiteit is een onbedoelde of onverwachte gebeurtenis betreffende de kwaliteit van zorg met als gevolg ernstige schade of overlijden van de patiënt. Zorgaanbieders moeten alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden bij de inspectie. Geweld in de zorgrelatie is breder dan seksueel misbruik of ontucht. Het gaat daarnaast om alle vormen van mishandeling en dwang.

 

  • Transparantie naar patiënten over kwaliteit en incidenten (per 1-1-2016)

De zorgaanbieder is verplicht om de cliënt te informeren over incidenten met merkbare gevolgen en aantekening te maken in het patiëntdossier van het tijdstip, de aard en toedracht van het incident, de namen van de betrokkenen, en de genomen maatregelen om de gevolgen te beperken dan wel weg te nemen. Een incident is een onbedoelde gebeurtenis in de zorgverlening die tot schade aan de patiënt heeft geleid of kan leiden.
http://www.fmtgezondheidszorg.nl/vragen-over-de-nieuwe-wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg/

 

  • Keuze-informatie (per 1-1-2016)

De zorgaanbieder verstrekt de patiënt op diens verzoek (aanvullende) informatie over de aangeboden zorg (tarieven, wachttijd, kwaliteit, patiëntervaringen en bewezen werkzaamheid). 

 

  • Veilige incidentmelding (vim) (1-7-2016)

De zorgaanbieder heeft een systeem voor het veilig kunnen melden van incidenten en biedt bescherming aan de melders en betrokken zorgverleners (m.b.t. intern gemelde incidenten). Medische incidenten (al dan niet verwijtbaar) moeten intern worden gemeld, geregistreerd en onderzocht met als doel hiervan te leren en deze in de toekomst te voorkomen. 
De LVVP onderzoekt hoe dit voor haar leden veilig kan worden vormgegeven en welke mogelijkheden er zijn voor het opzetten van een dergelijk systeem ten behoeve van de leden. Hierbij zullen we zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande systemen, zoals 'patiëntveiligheid in de huisartsenzorg' van de LHV. De vim geldt nu al voor zorginstellingen (ziekenhuizen, zbc’s, klinieken, huisartsenposten en samenwerkingsverbanden van zorgverleners).

 

  • Schriftelijke overeenkomsten met zorgverleners (per 1-1-2017)

De zorgaanbieder (regiebehandelaar) mag alleen zorg laten verlenen door zorgverleners (medebehandelaar) op grond van een schriftelijke overeenkomst (niet zijnde een arbeidsovereenkomst), die waarborgt dat de opdrachtnemer de op de zorgaanbieder rustende wettelijke verplichtingen en door de zorgaanbieder opgestelde regels over zorgverlening naleeft. Deze verplichting geldt voor ggz-professionals in een instelling, in een eigen praktijk en in een samenwerkingsverband en gaat in per 1-1-2017. In geval van een medehandelaar die niet in dienst is van de regiebehandelaar, is een overeenkomst verplicht die voldoet aan artikel 4 Wkkgz.
 

  • Nieuwe klachtafhandeling (1-1-2017)

De klachtenfunctionaris
Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de patiënt kan benaderen als hij een klacht heeft over zijn behandelaar. Een patiënt kan zijn klacht in eerste instantie met zijn behandelaar bespreken, maar soms is dit lastig of hij krijgt onvoldoende gehoor. In dat geval kan de patiënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris aan te stellen, wil de LVVP een pool van klachtenfunctionarissen in het leven roepen, waar patiënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen.
Klachtenbemiddelaars
Hoewel de Wkkgz daartoe niet verplicht, wil de LVVP ook een pool van klachtenbemiddelaars organiseren, die de patiënt kan benaderen als het contact met de klachtenfunctionaris geen soelaas biedt.
Geschillencommissie
In laatste instantie krijgt de patiënt de mogelijkheid om zijn klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet, ook over een schadeclaim tot in ieder geval 25.000 euro. De patiënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. 

De afgelopen maanden heeft de LVVP samen met andere organisaties van en voor zorgaanbieders, aansprakelijkheidsverzekeraars en consumenten-, cliënten- en patiëntenorganisaties daarvoor een eerste, belangrijke stap gezet. Zij ontwikkelen gezamenlijk een breed gedragen kaderstellend programma van eisen voor de inrichting van geschilleninstanties op basis van de Wkkgz. Uitgangspunt van de Wkkgz is namelijk dat zorgaanbieders en organisaties van patiënten en cliënten samen verantwoordelijkheid dragen voor het instellen van de onafhankelijke geschilleninstanties. Het kaderstellende programma van eisen heeft tot doel de landelijke uniformiteit en kwaliteit van geschilbeslechting op basis van de Wkkgz te bevorderen. Daarbij is onder meer van belang dat het aantal in te stellen geschilleninstanties niet te groot wordt en dat er landelijke dekking wordt geboden. Het programma van eisen zal (minimum)standaarden bevatten voor goede toegang tot en behandeling van geschillen door geschilleninstanties en voor de inrichting van geschilleninstanties. De breed gedragen standaarden worden gebaseerd op de artikelen 19-22 van de Wkkgz en de uitgangspunten van de Wkkgz dat geschilbeslechting in de zorg laagdrempelig en toegankelijk behoort te zijn en dient te voldoen aan de eisen van een behoorlijke rechtspleging. In het programma van eisen zal tevens aandacht worden besteed aan de noodzaak dat de kosten van geschilbeslechting in de zorg voorzienbaar en aanvaardbaar zijn. Het programma van eisen is bedoeld als een eenduidig kader voor de instelling van geschilleninstanties. De verwachting is dat het programma van eisen medio april 2016 klaar is. Vervolgens gaan organisaties van en voor zorgaanbieders, aansprakelijkheidsverzekeraars en cliënten/patiënten verder in overleg over de daadwerkelijke instelling van geschilleninstanties op basis van het programma van eisen.
Bij het overleg over het kaderstellende programma van eisen zijn vertegenwoordigers betrokken van ActiZ, GGZ Nederland, NVZ, NFU, VGN, KNMG, ANT, LHV, InEen, KNMT, KNMP, KNOV, KNGF, LVVP, PPN (VvOCM. NVH, EN, NVLF en NVD) , VELO, VVAA/MediRisk, Centramed, Consumentenbond, Ieder(in), LSR, LPGGz, Patiëntenfederatie NPCF en Zorgbelang Nederland.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer