Over de LVVP

Toewijzing opleidingsplaatsen 2018

Toewijzing opleidingsplaatsen 2018

04-02-2017 Print

TOP-opleidingsplaatsen heeft het concept-toewijzingsprotocol voor de opleiding tot gz-psycholoog en voor de opleiding tot klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist ggz voor het toewijzingsjaar 2018 op haar website geplaatst. De protocollen zijn tegelijkertijd ter toetsing voorgelegd aan VWS. Op de site vindt u tevens het spelregeldocument van VWS, de klachtenprocedure en de zienswijzeprocedure. Onder jaarplanning vindt u het tijdpad voor het toewijzingsproces 2018. De LVVP vindt het belangrijk dat vrijgevestigde praktijken ook opleidingsplekken verzorgen. Daarom zijn wij op meerdere vlakken actief op dit terrein.

Samenwerkingsverband
Zoals in paragraaf 1.3 van het toewijzingsprotocol 2018 is aangegeven, kan TOP-opleidingsplaatsen het historisch opleidingsvolume (hov) van twee of meer samenwerkende instellingen optellen; bij beëindiging van het samenwerkingsverband kan het hov weer worden verdeeld volgens een verdeling die de samenwerkingspartners zelf opgeven. Hoe dit in zijn werk gaat, en meer, leest u in de TOP-nieuwsbrief.

 

Aanpassing gegevens
Wijzigingen als gevolg van personeel, fusie of splitsingen dient u zelf door te geven aan TOP. U kunt een aanpassing van uw gegevens mailen aan: toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl. Wijzigingen m.b.t. fusie of splitsing dient u daarnaast ook en vooral door te geven aan de RINO en de FGzPt. De aangeleverde gegevens van de FGzPt zijn leidend in het toewijzingsproces.

 

Bereikbaarheid
Met ingang van 6 maart 2017 is TOP op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer: 033-460 8951 en per mail via toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

 

Factsheet Capaciteitsorgaan
In de voorbereidingen voor een nieuwe raming aan benodigde aanbieders in de ggz verzamelt het Capaciteitsorgaan, waarin de LVVP participeert, veel informatie over de huidige en verwachte situatie in de ggz. Op basis hiervan heeft het Capaciteitsorgaan voor het eerst een beperkte factsheet 2015-2017 opgesteld; deze is (nog) verre van volledig, maar geeft enig inzicht in:

  • het aantal registraties beroepsbeoefenaars
  • de instroom in de opleidingen
  • het zorgverbruik in de ggz in 2014 (verdeling gedeclareerde uren naar beroepsgroepen; type geboden zorg; verhouding directe en indirecte tijd
  •  de ontwikkeling aantal vacatures
  • de verzameling en analyse van wachttijdeninformatie.

 

De LVVP en het opleiden

De LVVP is een groot voorstander van het opleiden door vrijgevestigde praktijken. Een deel van onze leden doet dat voornamelijk in een netwerk, als groepspraktijk, in samenwerkingsverbanden (de aanvrager is dan vooralsnog één praktijk) of op grond van een overeenkomst met een ggz-instelling (bijvoorbeeld Altrecht).
Daarnaast is de LVVP groot voorstander van het brede opleiden. Zo vinden wij dat de gz-psycholoog standaard kennis en ervaring dient op te doen in de gb-ggz, de g-ggz, een instelling en een vrijgevestigde praktijk. Dat is nu geenszins het geval.

Mede door onze vasthoudendheid en inzet is er een quotum beschikbaarheidsbijdrage voor vrijgevestigde praktijken vastgesteld dat jaarlijks met enkele percentages stijgt. Deze lijn houden we vast, ook in onze kritische reactie op de concept-kwaliteitseisen en het concept-erkenningskader, waarin de eisen aan praktijkopleidings’instellingen’ staan geformuleerd van het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP). Mede door onze reactie is dit concept nog aangehouden.

Op dit moment poogt de LVVP in samenwerking met anderen het brede opleiden te verankeren in de opleidingseisen, en een centraal werkgeverschap te regelen voor opleidelingen in vrijgevestigde praktijken. Daarnaast verzorgt de LVVP informatie over opleiden in vrijgevestigde praktijken voor RINO’s. De LVVP participeert bestuurlijk en beleidsinhoudelijk in de Stichting TOP-opleidingen, in het Capaciteitsorgaan dat de minister adviseert over de behoefte aan ggz-aanbieders.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer