Over de LVVP

Uitslag pollvraag over de start van de behandelrelatie

Uitslag pollvraag over de start van de behandelrelatie

14-09-2023 Print

De LVVP krijgt geregeld vragen over de start van de behandelrelatie. Wanneer komt er in juridische zin een behandelingsovereenkomst tot stand, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden? Daarom wijdden we in de vorige nieuwsbrief een poll aan dit onderwerp. In dit artikel leest u het/de juiste antwoord(en) en de toelichting hierop.

De pollvraag luidde:

De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer:
[U kunt desgewenst meerdere antwoorden aanvinken.]

  1. de patiënt zich bij u aanmeldt voor zorg; (onjuist) – 5%
  2. u een afspraak inplant met de patiënt voor een intake; (onjuist) – 14%
  3. u de patiënt tijdens de wachttijd een e-healthmodule laat volgen; (kan juist zijn) – 15%
  4. u als ggz-behandelaar ingaat op een concrete hulpvraag van een patiënt over zijn psychische gezondheid; (juist) – 16%
  5. een (telefonisch) intakegesprek plaatsvindt, waarin u inhoudelijk ingaat op een concrete hulpvraag; (juist) – 26%
  6. de patiënt een de behandelingsovereenkomst met u ondertekent. (onjuist) – 24%

 

Achter de antwoordcategorieën ziet u hoe vaak dit antwoord is aangekruist. De antwoorden 4 en 5 zijn in ieder geval juist; antwoord 3 is meestal ook juist, maar dit is afhankelijk van de manier waarop u dit heeft ingericht en hierover kan nog gediscussieerd worden.

Toelichting
In de Wegwijzer wet- en regelgeving voor gz-psychologen staat hierover het volgende:

“De gz-psycholoog moet zich realiseren dat een behandelingsovereenkomst tot stand komt als een potentiële cliënt (of diens vertegenwoordiger) zich met een concrete hulpvraag, gericht op zijn psychische gezondheidssituatie (of die van de minderjarige/wilsonbekwame cliënt), tot een gz-psycholoog wendt en de gz-psycholoog vervolgens op die concrete hulpvraag ingaat. Maar hoe werkt dit in de praktijk?

In het algemeen wordt een (telefonisch) intakegesprek, waarin inhoudelijk wordt ingegaan op een hulpvraag, gezien als het startmoment van een behandelingsovereenkomst.

Het gegeven dat een cliënt tijdens een intakegesprek in engere zin niet wordt behandeld of na het intakegesprek op een wachtlijst wordt geplaatst, verandert hier niets aan. Er is dan sprake van een behandelingsovereenkomst, waarmee alle rechten en plichten van de WGBO van toepassing zijn.”

Een behandelingsovereenkomst is dus geen document, maar iets wat stilzwijgend tot stand komt. Is er sprake van een behandelingsovereenkomst, dan bent u vanaf dat moment ook verantwoordelijk voor de patiënt. Het is dus altijd goed om u te realiseren of er al wel of niet sprake is van een behandelingsovereenkomst. En misschien nog wel belangrijker is, dat dit voor de patiënt helder moet zijn.

Overigens wil het niet zeggen dat u geen enkele vorm van verantwoordelijkheid heeft zolang er nog geen behandelingsovereenkomst tot stand is gekomen. Welke vormen van verantwoordelijkheid er zijn in welke fase van het contact met de hulpvrager c.q. patiënt en hoe het zit met e-health tijdens de wachttijd, kunt u nalezen in de LVVP-handreiking “Vanaf wanneer bent u verantwoordelijk voor een hulpvrager c.q. patiënt”. De handreiking is te vinden op Mijn LVVP (alleen voor leden), onder de V van verantwoordelijkheid.

Ook interessant

Poll over toegangseis CZ minimale omzet van € 10.000

Om als vrijgevestigde te kunnen deelnemen aan de contracteerprocedure voor nieuwe vrijgevestigde praktijken in 2024, stelt CZ als toegangseis dat u ...

Lees meer

Nieuwe pollvraag: moet het BSN-nummer wel of niet op de factuur?

Moet het BSN nummer eigenlijk op de factuur vermeld worden? Wie het weet, mag het zeggen! Ga naar de poll ...

Lees meer