Overzicht

Over de LVVP

Update Coronabeleid ggz

Update Coronabeleid ggz

26-03-2020 Print

Geachte LVVP-leden,

De afgelopen weken en ook de komende weken zijn verre van gebruikelijk voor ook vrijgevestigde professionals in de ggz. Uw beroep wordt door de overheid beschouwd als een cruciaal beroep, want alle zorg die in Nederland wordt verleend volgens de wetten WLZ, ZvW, WMO en de Jeugdwet vallen onder de cruciale beroepen[1]. Juist in deze tijd is het belangrijk dat zorgverleners, vrijgevestigden, laten zien dat zij beschikbaar en bereikbaar zijn voor de patiënt. Psychische klachten zijn er immers altijd, (ook) los van het Coronavirus.

 

Behandelen
Behandelingen in de vrijgevestigde praktijk kunnen gecontinueerd worden. Uiteraard wel met inachtneming van de actuele richtlijnen en binnen de kaders die het RIVM en de Rijksoverheid geven. Behandelingen gaan door waar nodig en mogelijk, via bellen, beeldbellen of face-to-facecontact, in afstemming met de patiënt. De LVVP adviseert leden om te bepalen welk profiel patiënten hebben en vervolgens hierin een prioritering aan te brengen. Hoe zwaarder het profiel, hoe groter het belang om een afspraak op de een of andere manier door te laten gaan.

Bespreek de thuissituatie bij al uw patiënten
Door het Corona-virus brengen we allemaal aanzienlijk meer tijd thuis door dan gebruikelijk. Dit brengt mogelijke risico’s met zich mee, zeker in kwetsbare gezinnen. Ruzies kunnen bijvoorbeeld sneller escaleren. Wij raden u aan om bij al uw patiënten stil te staan bij de thuissituatie van de patiënt. De vraag stellen kan fungeren als ventiel in de emotie. Als professional kunt u hierin een belangrijke de-escalerende rol spelen. Als u vermoedt dat thuissituaties ernstig uit de hand dreigen te lopen, kunt u gebruik maken van de reguliere stappen van opschaling, denk aan de meldcode huiselijk geweld.

Betrokkenheid koningin Maxima
Recentelijk belde koningin Maxima met MIND, de patiëntenorganisatie GGZ. Met grote betrokkenheid vroeg zij naar de situatie van mensen met een psychische problemen en de gevolgen voor de hulpverlening in de ggz. Zij gaf tijdens het gesprek aan dat ze alle cliënten en naasten en ook alle hulpverleners in de ggz een hart onder de riem wil steken in deze moeilijke tijd.

MIND-huiskamer
MIND heeft een livestream ‘MIND huiskamer’ gelanceerd. Met deze livestream maakt MIND contact mogelijk met alle mensen met psychische problemen die nu noodgedwongen geïsoleerd thuis zitten. Mensen kunnen elke werkdag tussen 11-16 uur live vragen stellen, tips krijgen hoe om te gaan met de situatie, ervaringen delen en in contact komen met anderen. Ook wil MIND via de livestream kwetsbare mensen afleiding bieden en ervoor zorgen dat ze zich niet alleen voelen.
https://wijzijnmind.nl/corona

LVVP participeert in Coronacrisis overleg o.l.v. VWS
De LVVP neemt actief deel aan overleggen die VWS initieert in het kader van het Coronavirus voor het GGZ-veld in afstemming met het RIVM. Meerdere keren per week vindt overleg plaats via beeldbellen. Een belangrijk actiepunt deze week was het opstellen van een richtlijn voor de GGZ. Deze richtlijn zal op korte termijn via het RIVM worden gepubliceerd. U hoort hier binnenkort meer over.
Brief ZN over financiële ondersteuning in Coronatijd

Zorgverzekeraars Nederland schrijft het volgende: “Omdat wij begrijpen dat er aan uw kant behoefte bestaat aan zoveel mogelijk duidelijkheid, schetsen wij wel de hoofdlijn van wat wij uitwerken:
· Voor de periode 1 maart tot 1 juni willen wij zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen.
· Deze ondersteuning zal waar nodig de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Wij verwachten u hierover volgende week uitsluitsel te kunnen geven.
· Wij zorgen dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden.
· Wij streven naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders. Aan de uitwerking hiervan wordt momenteel gewerkt, waar nodig zullen wij daarover contact opnemen met de betrokken brancheorganisaties en beroepsgroepen.”
Deze regeling is in eerste instantie bedoeld voor gecontracteerde zorgaanbieders. Zorgverzekeraars zullen de komende periode waar nodig en mogelijk ook voor de groep ongecontracteerden  met nadere voorstellen komen.
De brief van ZN

Coronapagina’s op LVVP-website
Zoals u weet heeft de LVVP speciale pagina’s over de impact van het Coronavirus op de LVVP-site gerealiseerd. Deze pagina’s worden dagelijks geactualiseerd. Wij raden u aan om deze pagina’s frequent te raadplegen zodat u goed geïnformeerd blijft. U vindt er onder andere informatie over: beeldbellen, no show, het beroepsgeheim, kind & jeugd, declareren en waar je te melden als je als vrijgevestigde een bijdrage wil bieden aan organisaties vanwege het Coronavirus.

Zorg goed voor jezelf als professional! 
De omstandigheden waarin ook vrijgevestigden nu behandelingen bieden zijn verre van gebruikelijk. Veel vrijgevestigden bieden sessies aan per telefoon of via videobellen. Dit is voor velen een nieuwe werkwijze. Daarnaast is het mentaal gezien een zware tijd, zeker ook voor professionals. Als LVVP adviseren wij u dan ook om goed voor u zelf te zorgen. Wij raden alle leden aan om frequenter gebruik te maken van intervisie. Ga bijvoorbeeld wekelijks online lunchen, of spreek wekelijks ’s avonds online een uurtje met elkaar af om  ervaringen uit te wisselen. Blijf (mentaal) gezond!

LVVP-bureau
Het bestuur van de LVVP, de directie en de bureaumedewerkers wensen u veel sterkte in deze vreemde en verwarrende tijd. Het is mooi te merken dat vrijgevestigden een veilig vangnet proberen te bieden aan psychisch kwetsbare mensen en hun naasten.
Wij staan voor u klaar! Het LVVP-bureau is telefonisch tussen 10.00 en 13.00 uur bereikbaar. Per mail kunt u uiteraard ook altijd uw vraag stellen. Wij proberen deze op zo kort mogelijke termijn te beantwoorden.

Hg, drs. Judith Veenendaal
Directeur LVVP

[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen

Ook interessant

Coronavirus: Richtlijn ‘ GGZ en Corona’ 

Zojuist is de Richtlijn GGZ en Corona  gepubliceerd. De LVVP schreef actief mee aan deze richtlijn. De richtlijn is gebaseerd ...

Lees meer

Coronavirus: het beleid van de LVVP

Nu het coronavirus zich over Nederland verspreidt, zullen meer patiënten en therapeuten face-to-faceafspraken (willen) beperken en afspraken (willen) afzeggen. ...

Lees meer