Over de LVVP

Update CZ: herbeoordeling contracten, selectieve zorginkoop en bevoorschotting

Update CZ: herbeoordeling contracten, selectieve zorginkoop en bevoorschotting

02-12-2021 Print

CZ heeft ons laten weten dat zij alle contracten van vrijgevestigde ggz-aanbieders hebben herbeoordeeld. Binnenkort zal CZ alle contractanten hierover berichten. Ook over de selectieve inkoop en de bevoorschotting heeft CZ ons bericht welk beleid zij hiervoor in 2022 gaan hanteren. We zijn blij dat CZ de vragen en signalen, die wij als LVVP namens de leden hebben ingebracht, op een prettige en constructieve manier oppakt. Hieronder leest het volledige bericht dat CZ aan de LVVP heeft gestuurd.

CZ schrijft het volgende:

“1. Herbeoordeling voorstel

 • CZ gaat alle vrijgevestigde aanbieders deze week/begin volgende week informeren over het feit dat CZ de contracten heeft herbeoordeeld. Als uit de herbeoordeling blijkt dat vrijgevestigde aanbieders een nieuw voorstel moeten krijgen, dan zullen zij dat voorstel ook op dat moment ontvangen.
 • CZ heeft hebben alle contracten herbeoordeeld op de volgende punten:
  • Is de gehonoreerde omzet van 2020 hoger dan 2019 (waar het voorstel nu op is gebaseerd)? Zo ja, dan wordt dit verwerkt in een nieuw voorstel.
  • Indien een aanbieder zorg heeft geleverd via PrimaCura (voorheen PRO-RCH) of via ketenzorg (zoals PoZoB), dan wordt dit verwerkt in een nieuw voorstel. PRO-RCH via een verdeelsleutel; leden die PoZoB leveren, moeten zich actief bij CZ melden voor 31 december 2021.
  • Heeft een zorgaanbieder opleidelingen c.q. een geldige opleidingsovereenkomst 2022 ingediend? Zo ja, dan wordt dit verwerkt in een nieuw voorstel. Waar dit niet goed is gegaan, zal dit nu worden hersteld.
 • Er kunnen – op basis van de drie subbullets hierboven – verschillende opties ontstaan, waarover alle aanbieders geïnformeerd worden wat voor hen van toepassing is.
  • Zorgaanbieders kunnen geen van bovenstaande wijzigingen hebben: het huidige voorstel blijft voor hen van toepassing;
  • Zorgaanbieders kunnen één van bovenstaande wijziging hebben: er komt een nieuw voorstel waarin deze wijziging is doorgevoerd;
  • Zorgaanbieders kunnen meerdere wijzigingen hebben: er komt een nieuw voorstel waarin alle wijzigingen zijn meegenomen*.
   *Zorgaanbieders hebben voor PoZoB tot 31 december de tijd om zich te melden. Mocht hier een wijziging uit voortkomen, dan wordt deze uiteraard nog later doorgevoerd.
 • CZ gaat in de begeleidende mail (voor iedereen, ongeacht of er een wijziging is voor het voorstel) ook het volgende aangeven:

 

CZ heeft geprobeerd om met het voorstel een passend aanbod te doen voor 2022, waarbij het uitgangspunt is dat er een continuering is van de afspraken uit voorgaande jaren. Dit hebben we gedaan op basis van de nu beschikbare informatie. We zijn er ons van bewust dat deze informatie niet in alle gevallen volledig is. Daarnaast kan de implementatie van het ZPM een andere impact hebben dan vooraf ingeschat.
Mocht voor uw praktijk blijken dat het huidige voorstel voor 2022 (omzetmaximum of tariefpercentage) niet toereikend is, terwijl u hetzelfde aantal cliënten behandelt als voorgaande jaren, dan kunt u zich bij ons melden vóór 1 september 2022 via inkoop.ggz.vv@cz.nl.

Dit kunnen de volgende situaties zijn:
– U heeft hetzelfde aantal (nieuwe) cliënten in behandeling als in 2021, er is niets veranderd in uw zorglevering, maar uw opbrengsten komen met uw huidige tariefpercentage lager uit in 2022 in vergelijking met 2021;
– U had in 2021 een plafondvrije afspraak voor gbGGZ. Uit de gehonoreerde declaraties van 2021 komt een toename in volume naar voren in vergelijking tot voorgaande jaren en er is daarmee geen rekening gehouden in het voorstel.

We beoordelen uw situatie. Wanneer CZ beoordeelt dat het voorstel 2022 inderdaad niet passend is, zullen we een aanvullende afspraak maken. Dit doen we eventueel middels een transitieprestatie.

 

2. Selectieve inkoop
Alle vrijgevestigde zorgaanbieders die de vragenlijst voor selectieve inkoop hebben doorlopen én hebben aangegeven dat ze voldoen, zijn inmiddels geïnformeerd:

 • Op basis van een eenvoudige eerste toets heeft CZ geconstateerd dat een groot deel van de – merendeel vrijgevestigde – aanbieders niet voldoet aan het kwaliteitskader;
 • Maar de uitdagingen die het zorgprestatiemodel nu met zich meebrengt, leiden ertoe dat CZ voor 2022 geen expliciete toestemming dan wel afwijzing/handhaving toepast op dit kwaliteitskader voor ernstige eet- en persoonlijkheidsstoornissen. De eerste toets heeft dus geen invloed op de overeenkomst voor 2022;
 • Voor 2023 gaat CZ zich beraden hoe dit kwaliteitskader onderdeel zal worden voor de contractering voor 2023.

 

3. Bevoorschotting

 • De grens van bevoorschotting is aangepast, naar een grens van 20.000 euro. Veel vrijgevestigde aanbieders zullen in aanmerking komen voor bevoorschotting, mochten ze daar behoefte voor hebben. Informatie hoe ze dit kunnen aanvragen, is te vinden op ZorgPrestatieModel GGZ – CZ;
 • Ongecontracteerde aanbieders gaat CZ niet bevoorschotten. Het wel of niet hebben van een betaalovereenkomst maakt hierin geen onderscheid. Overigens werkt CZ nu nagenoeg niet met betaalovereenkomsten.”

Ook interessant

Zorgstandaard Psychotrauma opgenomen in Register

De zorgstandaard Psychotrauma is opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Samen met patiënten, naasten en professionals is de ...

Lees meer

ONVZ verwijdert passage over privacyverklaring na vragen van de LVVP

ONVZ gaf aan dat patiënten die bij een ongecontracteerde hulpverlener in behandeling zouden gaan en die gebruik zouden maken ...

Lees meer