Over de LVVP

Wat valt wel en wat valt niet onder intercollegiaal overleg?

Wat valt wel en wat valt niet onder intercollegiaal overleg?

03-02-2022 Print

Naast de prestaties consult diagnostiek en de consult behandeling is er voor vrijgevestigden in setting 1 van het zorgprestatiemodel (dat is sectie II van het kwaliteitsstatuut) nog een andere prestatie mogelijk: intercollegiaal overleg vanaf 5 minuten en vanaf 15 minuten. Deze prestatie is er gekomen op aandringen van de LVVP. U vindt deze terug in de factsheet indeling zorgprestaties en settings. Wat houdt deze prestatie in en wanneer kunt u deze declareren? LET OP!! RUIMERE UITLEG INTERCOLLEGIAAL OVERLEG! ZIE DIT NIEUWSBRIEFARTIKEL

In het zorgprestatiemodel schrijft u alleen de directe tijd. De indirecte tijd zit verdisconteerd in het consulttarief. Echter, er is voor vrijgevestigden (werkzaam in setting 1) één uitzondering: de overige prestatie intercollegiaal overleg. Deze is in twee tijdsduren beschikbaar: kort (vanaf 5 minuten) en lang (vanaf 15 minuten).

Onder intercollegiaal overleg valt niet het overleg met de huisarts c.q. verwijzer en intervisie. Wat er wel onder valt, leest u in deze passage uit de beleidsregel van de NZa:

“Prestatiebeschrijving Intercollegiaal overleg setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II (ggz)
Van de prestatie Intercollegiaal overleg kan alleen gebruik gemaakt worden als er ook sprake is van de setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II. De prestatie is voor de tijd die besteed wordt door de consulterende zorgverlener voor patiënten die bij deze zorgverlener onder behandeling zijn. De prestatie is voor inhoudelijk overleg tussen twee of meer behandelaren genoemd in artikel 2.2 Consulten beroep van de zorgverlener, waarbij de verwijzer is uitgesloten. Het overleg moet in het belang zijn van de behandeling van een specifieke patiënt of het systeem rondom de specifieke patiënt. Hierbij is er sprake van een interactie, een direct wederkerig overleg tussen de behandelaren. Het resultaat van het overleg wordt vastgelegd in het patiëntendossier.

Van deze prestatie bestaan twee vormen: kort (van 5 tot 15 minuten) en lang (vanaf 15 minuten).”

  • Overleg met (mede)behandelaren die deel uitmaken van dezelfde behandelovereenkomst met een patiënt, valt WEL onder intercollegiaal overleg.
  • Werkt een collega in dezelfde praktijk, maar heeft hij deze patiënt niet in behandeling, dan maakt deze géén deel uit van dezelfde behandelingsovereenkomst. En kunt u dus wel intercollegiaal overleg met deze behandelaar voeren. Als deze tenminste voorkomt op de lijst Consulten beroep van de zorgverlener in de beleidsregel.
  • Heeft u een vorm van mdo, bijvoorbeeld met de regiebehandelaren die werkzaam zijn in uw praktijk, dan valt dit wel onder intercollegiaal overleg.
  • Alleen de consulterende behandelaar kan de prestatie declareren, één keer per intercollegiaal overleg.
  • De geconsulteerde behandelaren declareren deze prestatie niet.

 

Let op: De patiënt moet wel op de hoogte zijn van het feit dat u intercollegiaal overlegt en met wie, want het is een extra prestatie op de factuur en het leidt dus (mogelijk) tot extra kosten voor de patiënt. Dus vóórdat u intercollegiaal overleg pleegt en deze prestatie gaat declareren, bespreekt u dit met de patiënt. De patiënt dient ook toestemming te geven voor het verstrekken van informatie aan derden. Het uitgangspunt in de zorg is ‘samen beslissen’. U bepaalt dus samen met de patiënt of u intercollegiaal overleg heeft en daarmee deze prestatie realiseert en declareert. Het is dus aan u om met de patiënt in gesprek te gaan over de meerwaarde van deze prestatie. Als u het niet uit kunt leggen, dan is het declareren van deze prestatie ook niet raadzaam. Declareert u intercollegiaal overleg zonder dit vooraf te bespreken met de patiënt, dan kan dit mogelijk leiden tot een klacht.

Intercollegiaal overleg en groepsconsulten
De prestatie intercollegiaal overleg kan OOK ingezet worden voor twee behandelaren die samen één groep begeleiden en samen afstemmen c.q. de patiënten bespreken. Zie de toelichting in het nieuwsbriefartikel dat in de intro genoemd staat.

Ook interessant

Het tarief voor no show bepaalt u zelf

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft geen tarief vastgesteld voor no show. U bepaalt dit tarief zelf, op voorwaarde dat u hierover ...

Lees meer

Datum voorwaarde LOGO-verklaring aangepast naar 31 december 2022

LET OP: INGANGSDATUM GEWIJZIGD NAAR 1 JULI 2023. De basispsycholoog staat op de lijst ‘overige beroepen’ in het zorgprestatiemodel. Deze kan dus ...

Lees meer