Over de LVVP

Van Rijn over de Monitor Transitie Jeugd en de 3e voortgangsrapportage Kinderombudsman

Van Rijn over de Monitor Transitie Jeugd en de 3e voortgangsrapportage Kinderombudsman

04-02-2016 Print

In antwoord op een verzoek van de Tweede Kamer om een reactie op de berichtgeving in BN/deStem over de jaarrapportage 2015 Monitor Transitie Jeugd, reageert staatssecretaris Van Rijn tevens op de derde voortgangsrapportage van de Kinderombudsman. De LVVP herkent zich in de constateringen van de Kinderombudsman; we ontvangen bijna dagelijks zorgelijke signalen van leden die in de jeugd-ggz werkzaam zijn. De LVVP bespreekt deze met de VNG. We zullen de acties van staatssecretaris Van Rijn op de voet volgen. Op de conferentie die we organiseren voor k&j-leden komen de thema’s aan de orde die de Kinderombudsman in de voortgangsrapportage beschrijft. Zo zal hoogleraar Tom van Yperen een inleiding verzorgen over de wijkteams en de rol van de vrijgevestigde daarin.

Kinderombudsman: jeugdhulp nog niet op orde, maar complimenten voor behandelaar en kwaliteit van zorg

De Kinderombudsman stelt in zijn derde monitor – over de laatste maanden van 2015 – dat de jeugdhulp ‘nog niet op orde is’. Net als de vorige twee metingen is de monitor gebaseerd op een enquête onder 1200 ouders en kinderen in 49 gemeenten en op diepte-interviews met professionals en cliënten in vijf gemeenten. Het goede nieuws volgens de Kinderombudsman is dat jongeren en hun ouders nog altijd positief zijn over hun hulpverlener en tevreden zijn met de kwaliteit van de hulpverlening. Dat verdient een compliment, aldus de Kinderombudsman.
De zorgen van de Kinderombudsman over de deskundigheid van de wijkteams zijn niet verdwenen. Ook de toegang tot de hulp en de aanbodgerichte werkwijze blijven volgens hem een knelpunt. Huisartsen zijn nog onvoldoende geïnformeerd over het hulpaanbod, wat doorverwijzen lastig maakt. Daarnaast lijken er volgens de Kinderombudsman als gevolg van de decentralisatie wachtlijsten te ontstaan. Op basis van zijn onderzoek doet de Kinderombudsman aanbevelingen. De risico’s die de Kinderombudsman signaleert, herkent de staatssecretaris en hij ondersteunt diens aanbevelingen. Inmiddels heeft VWS de volgende acties in uitvoering genomen met gemeenten, aanbieders van jeugdhulp en andere partners:

  • Expertise wijkteams

Gemeenten en kennisinstituten werken aan verbetering van de deskundigheid van wijkteams. De VNG en het rijk hebben vijf kennisinstituten gevraagd een gezamenlijk kennisprogramma te ontwikkelen om het integraal werken in de wijken te ondersteunen. Daarnaast doen de samenwerkende inspecties in 2016 onderzoek naar het functioneren van de wijkteams, waarbij ook het vroegtijdig signaleren van onveiligheid van kinderen punt van aandacht is.

  • Samenwerking met huisartsen

Goede samenwerking tussen gemeenten en huisartsen en informatiedeling over ingekocht aanbod is van groot belang. VNG en LHV werken samen om gemeenten en huisartsen hierbij te ondersteunen.

  • Wachttijden

Gemeenten en aanbieders benadrukken dat kinderen die niet kunnen wachten op hulp altijd met voorrang worden geholpen. Als sprake is van een plaatsingsprobleem – bijvoorbeeld omdat een budgetplafond is bereikt – gaan gemeenten in gesprek met de aanbieder over een oplossing. Daarbij wordt ook gekeken naar alternatieven bij andere aanbieders.

  • Veilig Thuis

VNG en gemeenten hebben het functioneren van de Veilig Thuisorganisaties in relatie tot de wijkteams hoog op de agenda. Het maakt deel uit van het onlangs aangekondigde traject voor de kwaliteitsverbetering van Veilig Thuis.

  • Vervolgonderzoek werking toegang

Dit najaar laten we een tweede verdiepend onderzoek naar het functioneren van de toegang tot jeugdhulp uitvoeren. Hierin de zorgpunten van de Kinderombudsman meegenomen.

  • Doorlopende zorg voor jongeren die 18 worden

VNG en Nji organiseren zogenoemde learn&share-bijeenkomsten in het land om de kansen te benutten die de decentralisatie biedt om oude knelpunten in de overgang van 18- naar 18+ op te lossen. Wij zien dat gemeenten hier al actief mee bezig zijn. Oplossingen en goede praktijken voor en door gemeenten worden dit voorjaar gebundeld in een handreiking.

  • Communicatie naar de burgers

De communicatie is ook een terugkerend punt van aandacht in de Monitor Transitie Jeugd. In de najaarsbrief 2015 aan alle wethouders zijn gemeenten gevraagd om extra aandacht te besteden aan de communicatie met hun burgers (ze moeten weten met welke vragen ze waar terecht kunnen), het omgaan met budgetplafonds en wachttijden en terugdringen van administratieve lasten (onder andere door vermindering van het aantal productcodes).

In de Monitor Transitie Jeugd worden meldingen verzameld van cliënten en professionals over de transitie jeugdhulp, waaronder de jeugd-ggz. Elk kwartaal wordt een rapportage opgeleverd, waarin aanbevelingen worden gedaan aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer