Over de LVVP

Vanaf 2022 geen producten en dbc’s meer, maar zorgprestaties

Vanaf 2022 geen producten en dbc’s meer, maar zorgprestaties

05-06-2019 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, (gb-ggz) gespecialiseerde ggz (g-ggz) en forensische zorg (fz): het zorgprestatiemodel. De huidige bekostiging in de ggz en fz -met onder andere producten en dbc’s- is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen, zo vinden partijen in de fz en de ggz en de NZa. De LVVP deelt deze mening. De nieuwe zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. Ook gaan de netto administratieve lasten omlaag. ‘Dit is geen papieren tijger’, aldus LVVP-voorzitter Hans Kamsma.

Einde producten en dbc’s in zicht
Met het zorgprestatiemodel komt er een einde aan het huidige systeem van producten in de gb-ggz en dbc’s in de g-ggz. Zorgprestaties zijn bijvoorbeeld consulten en verblijfsprestaties.
De LVVP heeft zich er sterk voor gemaakt om ook de gb-ggz mee te nemen in de nieuwe bekostiging. Al langer werd er gesproken over het failliet van de dbc’s, maar vrijgevestigden werkzaam in de gb-ggz merkten al langer dat ook de producten vaak niet meer toereikend waren. Dit heeft meerdere oorzaken, waarvan substitutie er een is. In het nieuwe zorgprestatiemodel hebben we niet langer te maken met twee echelons, hetgeen in onze ogen een verbetering is.

Advies aangeboden aan VWS
De NZa heeft het advies aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het advies wordt onderschreven door: Dienst Justitiële Inrichtingen, GGZ Nederland, de LVVP, MeerGGZ, MIND, Nederlandse Federatie van UMC’s, het NIP, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Rekeningen worden eenvoudiger te begrijpen
Het zorgprestatiemodel zelf wordt eenvoudiger en transparanter, zodat declaraties herkenbaar en controleerbaar zijn voor de patiënt. Behandelaren zijn in het huidige model veel tijd kwijt aan het uitleggen van de rekeningen aan patiënten vertelt Hans Kamsma, voorzitter van de LVVP. “Soms moeten psychologen en psychotherapeuten vragen van hun patiënten onbeantwoord laten, omdat het systeem zo ingewikkeld is. Als we zorgprestaties declareren, kunnen we veel beter uitleggen wat we doen. Dat is in het belang van de patiënt.“

Administratieve lasten omlaag
De prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een zorgtraject van 365 dagen, maar aan een dag. Daardoor is er sneller inzicht mogelijk in zorguitgaven, aldus de NZa. Ook de minutenregistratie van directe en indirecte tijd is niet meer nodig, waardoor de administratieve lasten structureel verlicht zullen worden.

Wederzijds begrip
Zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars onderschrijven het advies over het zorgprestatiemodel. Het nieuwe model biedt kansen om het vertrouwen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars te vergroten. Dit vertrouwen delen alle betrokkenen. “Ik verwacht dat transparantie leidt tot meer inzicht, onder andere bij zorgverzekeraars. Hopelijk ontstaat er wederzijds begrip tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en uiteindelijk tot een beter contact,” aldus Hans Kamsma. “Alle elementen zijn geborgd in het proces en de mensen weten elkaar te vinden. Dit is geen papieren tijger.”

Invoering per 2022
De NZa adviseert om het zorgprestatiemodel per 2022 in te voeren als bekostigingsmodel voor de ggz en de fz. 2019 en 2020 zijn de voorbereidingsjaren, waarin de bekostiging verder uitgewerkt wordt en de implementatie wordt voorbereid. 2021 dient als simulatiejaar, waarin elke aanbieder de impact van het zorgprestatiemodel zelf in kaart kan brengen. Deze jaren zijn nodig voor een zorgvuldige invoering per 2022.

En het zorgclustermodel dan?
Al in 2017 werden stappen gezet om de producten en dbc’s af te schaffen. De NZa startte een aantal pilots voor een nieuw systeem, dat het zorgclustermodel werd genoemd. Ook vrijgevestigden hebben hieraan meegedaan. Het zorgclustermodel wordt in de Engelse ggz gebruikt: zorgvragers worden gegroepeerd op basis van een, naar aard en ernst van de aandoening vergelijkbare, zorgvraag. Gevolg is dat niet de klinische diagnose, maar de zorgvraag leidend is. De NZa wilde dat dit model vanaf 2020 sectorbreed ingevoerd zou worden. Nu wordt dus gekozen voor invoering van een nieuwe bekostiging per 2022 via het zorgprestatiemodel. De pilots voor het zorgclustermodel zijn niet voor niets geweest: de uitkomsten worden gebruikt om de zorgvraagtypering te verbeteren. Hiermee kan beter gestuurd worden op gepaste en doelmatige zorg. Tot het moment dat de verbeterde zorgvraagtypering is gerealiseerd, blijft bestaande informatie als de dsm-hoofdgroepdiagnose, de zorgvraagzwaarte-indicator (zvzi) en de patiëntprofielen (gb-ggz) behouden.

Meer op de algemene ledenvergadering van 26 juni a.s.
Op de algemene ledenvergadering van 26 juni a.s. zullen we een toelichting geven op het nieuwe zorgprestatiemodel. Uiteraard bent u daarvoor van harte uitgenodigd! Aanmelden? Stuur een mail naar s.wammes@lvvp.info.

Ook interessant

Nederlandse Zorgautoriteit publiceert monitor contractering ggz

Vorige week publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de resultaten van de monitor contractering ggz. Deze monitor komt voort uit het ...

Lees meer

VNG alsnog officieel partner in hoofdlijnenakkoord ggz

Op 5 juni 2019 heeft de algemene ledenvergadering van de VNG ingestemd met de ondertekening van het hoofdlijnenakkoord voor de ggz, dat ...

Lees meer