Over de LVVP

Veldpartijen in gesprek over eenvoudiger toewijzingsproces opleidingen

Veldpartijen in gesprek over eenvoudiger toewijzingsproces opleidingen

04-02-2015 Print

Eén van de prioriteiten van TOP-opleidingen is het vereenvoudigen van het toewijzingsproces 2017 en verder. Hiervoor zijn alle veldpartijen die direct en indirect zijn betrokken bij TOP-opleidingsplaatsen sinds juli met elkaar in gesprek. Veldpartijen betrokken bij TOP-opleidingsplaatsen zijn: LVVP, GGZ Nederland, NIP, V&VN, Actiz, VGN, NFU, NVZ, NVP, NVO en NVGzP. De eerste vier genoemde vormen het bestuur van TOP-opleidingsplaatsen. Goed nieuws is voorts dat de beschikbaarheidsbijdrage na het instroomjaar voortaan niet meer aan de praktijkopleidingsinstelling is gekoppeld, maar aan de opleideling.

Onlangs hebben twee werkbijeenkomsten plaatsgevonden met als doel tot vereenvoudigingen te komen die door het veld worden gedragen. Alle direct en indirect betrokken partijen waren uitgenodigd hun visie op de toewijzing te geven en de uitgangspunten en gevolgen daarvan met elkaar door te nemen. De uitkomsten van de bijeenkomsten worden in een advies verwerkt en dit najaar aan het bestuur van TOP-opleidingsplaatsen ter besluitvorming voorgelegd.

 

Evaluatie toewijzingsproces 2016 door TOP-opleidingen
De afgelopen maand heeft TOP-opleidingsplaatsen het toewijzingsproces 2016 geëvalueerd onder (praktijk)opleidingsinstellingen en betrokken veldpartijen. Zo’n 70 instellingen hebben een reactie gegeven op het proces. De hoofdlijn is dat de deelnemers over het algemeen tevreden zijn over het proces, de bejegening en de wijze en snelheid van afhandelen.

 

Verbeterpunten voor de praktijkopleidingsinstellingen zijn:

  • Vereenvoudig het proces, maak het minder bureaucratisch. Velen delen de mening dat het toewijzingsproces (te) gecompliceerd is en (te) veel regels bevat. Het lopende proces voor de herijking van het toewijzingsproces – zie onder – moet hier verbetering in aanbrengen en vereenvoudiging, bijvoorbeeld in de vorm van het weglaten van de sectorverdeling.
  • Helderder taalgebruik.
    Er zijn veel suggesties gedaan om het taalgebruik zoveel als mogelijk aan te passen.
  • Minder stappen in het proces. Vaak wordt aangegeven dat het proces minder complex wordt als het minder stappen zou bevatten. Ook dit wordt meegenomen in het herijkingsproces. Te denken valt in ieder geval aan het laten vallen van de tweede ronde zienswijzen.

 

Verbeterpunten voor de veldpartijen en opleidingsinstellingen zijn:

  • Vereenvoudig het proces. Het toewijzingsproces is gecompliceerd en bevat (te) veel regels. Zie hiervoor ook de hierboven genoemde suggesties.
  • Digitaliseer waar mogelijk. De opleidingsinstellingen geven aan dat zij een verbeterslag willen door digitalisering. Inmiddels is reeds advies  gevraagd over vereenvoudiging van het digitale proces. Te denken valt onder meer aan het aanleveren van éénduidige lijsten voor de instroom/doorstroom, zodat de foutmarge wordt verkleind.
  • Realiseer direct contact voor instroom. Contacten rondom instroom verlopen te traag. Een oplossing zou kunnen zijn om het aangeven van de instroom te laten verlopen via een directe, geauthentiseerde relatie tussen praktijkopleidingsinstelling en TOP-opleidingsplaatsen. Dat ontlast de opleidingsinstellingen, maar vraagt wel om een sluitend systeem zodat alle data éénsluidend zijn.

 

Correspondentie met TOP-opleidingen
Om belangstellenden en belanghebbenden te kunnen informeren en op de hoogte te houden van het toewijzingsproces en andere relevante ontwikkelingen, legt TOP-opleidingsplaatsen een e-mail bestand aan. Met dit mailbestand worden ook  nieuwsberichten verspreid. Vanuit de opleidingsinstellingen en het FGzPt is aan belanghebbenden reeds gevraagd uw gegevens bij TOP aan te leveren. Mocht u naar aanleiding hiervan nog niet hebben gereageerd of collega’s hebben die op de hoogte willen blijven, dan verzoekt TOP u dit alsnog door te geven, door een e-mail te sturen met daarin de naam, functie, organisatie, mailadres en – indien bekend – TPID (zie briefhoofd toewijzingsvoorstel, als u dit reeds hebt ontvangen). Daarnaast verzoekt TOP u dringend om wijzigingen als gevolg van personeel, fusie of splitsingen aan hen door te geven. U kunt hiervoor mailen naar: toewijzen@top-opleidingsplaatsen.nl.

 

Beschikbaarheidsbijdrage na instroomjaar gekoppeld aan opleideling
In het verleden was het zo dat een beschikbaarheidbijdrage gedurende de gehele opleiding gekoppeld was aan de praktijkopleidingsinstelling en niet aan de opleideling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dit uitgangspunt na het instroomjaar niet meer te hanteren:  “De NZa keert per opleidingsplaats een normbedrag uit. Na afloop van het subsidiejaar stelt de NZa het aantal gerealiseerde opleidingsplaatsen per praktijkopleidingsinstelling en per opleiding vast en rekent het bijbehorende subsidiebedrag af met de praktijkopleidingsinstelling. In het zgn. instroomjaar, het eerste jaar van de beschikbaarheidbijdrage, wordt de bijdrage aan een opleideling gekoppeld door vermelding hiervan in het register bij de FGzPt. Na afloop van het eerste jaar is dit niet meer aan te passen en volgt de beschikbaarheidbijdrage de opleideling als deze besluit zijn/haar werk elders voort te zetten en vanuit de nieuwe werkgever de opleiding te vervolgen. Vanaf het zgn. doorstroomjaar is de bijdrage daarmee een soort persoonlijk opleidingsbudget; uiteraard wel onder de voorwaarde dat de praktijkopleidingsinstelling waar de opleideling zijn opleiding vervolgt, erkend is door een opleidingsinstelling.“

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer