Over de LVVP

Verduidelijking van de verplichte aansluiting bij pensioenfonds PFZW

Verduidelijking van de verplichte aansluiting bij pensioenfonds PFZW

28-01-2021 Print

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de regels voor verplichte aansluiting bij het pensioenfonds van PFZW gewijzigd. Verschillende leden hebben hierover een brief van PFZW ontvangen. Ook als u (nog) niet aangeschreven bent, is het mogelijk dat u hier mee te maken krijgt. De veranderde regels, de brief en het beoordelingsformulier van PFZW roepen veel vragen op. Heeft u het formulier van PFZW ontvangen? Dan is het in ieder geval wel belangrijk dat u dit invult. Dit om te voorkomen dat u mogelijk jaren later alsnog wordt geconfronteerd met een verplichte aansluiting en heffing van premies met terugwerkende kracht.

De verplichte aansluiting bij het pensioenfonds van PFZW is voor meer groepen gaan gelden. Wij legden aan PFZW voor dat uit de aangepaste regelgeving niet goed opgemaakt kan worden op wie de uitbreiding betrekking heeft en vroegen op welke groep de uitbreiding precies betrekking heeft en op welke niet?

Wanneer geldt de verplichte aansluiting niet?
Levert u alleen generalistische basis-ggz en u heeft geen werknemers of alleen psychologen en psychotherapeuten in dienst die zorg leveren? Dan geldt de verplichte aansluiting per 1 januari 2021 niet voor u. Heeft u andere werknemers in dienst die zorg leveren, werkt u samen* met een psychiater of levert u medisch-specialistische zorg danwel gespecialiseerde ggz? Dan moet u wél verplicht aansluiten.

*Met ‘samenwerking’ bedoelt PFZW direct klantcontact of invloed op het behandelproces door meer dan intercollegiaal overleg en/of dossier review. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als structureel multidisciplinair overleg plaatsvindt over patiënten waarbij ook een psychiater aanwezig is. Het sec doorverwijzen van een cliënt naar een psychiater is geen betrokkenheid. Of er sprake is van samenwerking, wordt dus casuïstisch beoordeeld.

Wanneer geldt de verplichte aansluiting wel?
PFZW geeft aan dat ‘de verplichte aansluiting geldt voor:

  • de werkgever
  • in de vorm van een rechtspersoon, de maatschap, de vennootschap onder firma of de commanditaire vennootschap in de zorg (met of zonder verblijf)
  •  die de inkomsten in enige mate direct of indirect van de overheid ontvangt en
  • die, al dan niet met winstoogmerk, zorg of hulp verleent in een of meer van de volgende vormen:
    • behandeling en/of medisch specialistische zorg (inclusief medisch geïndiceerde diagnostisering)
    • al dan niet door (vrij gevestigde) medisch specialisten;
    • uitgezonderd: de werkgever die uitsluitend de activiteiten in de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg verricht en/of laat verrichten door psychologen en psychotherapeuten. Zodra een werkgever zoals hiervoor omschreven daarnaast in enige vorm activiteiten verricht in gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en/of medisch specialistische behandeling, valt deze werkgever wel onder de werkingssfeer van de verplichtstelling.’

 

Wat is het gevolg van deze verduidelijking?
PFZW licht toe: “Voor de GGZ leidt de door sociale partners gewenste verduidelijking mogelijk tot een kleine uitbreiding. Dit heeft ermee te maken dat de termen ‘eerstelijns GGZ’ en ‘generalistische basis GGZ’ geen synoniemen zijn, waardoor nu mogelijk meer werkgevers verplicht moeten aansluiten. De bedrijfsactiviteiten ‘medisch specialistische zorg door vrijgevestigde medisch specialisten’ en/of ‘behandeling’ zijn samengevoegd in één onderdeel: ‘behandeling en/of medisch specialistische zorg (inclusief medisch geïndiceerde diagnostisering) al dan niet door (vrijgevestigde) medisch-specialisten’.

Behandeling en medisch-specialistische zorg kunnen plaatsvinden in alle zorgsectoren. Bij medisch-specialistische zorg is er altijd betrokkenheid van een (vrijgevestigde) medisch specialist. Bij behandeling daarentegen is betrokkenheid van een medisch specialist niet altijd aan de orde. Voor het aannemen van betrokkenheid van een medisch specialist, een psychiater dus, is niet doorslaggevend dat de psychiater die deze zorg vanuit de werkgever biedt, in loondienst van de werkgever werkzaam is. Ook als de werkgever een psychiater inhuurt, is sprake van betrokkenheid van een psychiater.

Of dit aan de orde is, wordt casuïstisch beoordeeld. Een belangrijk aanknopingspunt voor de beoordeling is de vraag of bijvoorbeeld de psychiater impact heeft op het behandelproces. Hierbij kan worden gedacht aan direct klantcontact of invloed op het behandelproces door meer dan incidenteel collegiaal overleg en/of dossier review. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als structureel multidisciplinair overleg plaatsvindt over cliënten waarbij ook een psychiater aanwezig is. Het sec doorverwijzen van een cliënt naar een psychiater is geen betrokkenheid.”

Tips voor het invullen van het beoordelingsformulier
Om vast te stellen of u onder de verplichte aansluiting valt, vraagt PFZW u om het beoordelingsformulier in te vullen. Doet u dit vooral en stuur het formulier terug. Zonder uw antwoord zal PFZW op basis van een bureauonderzoek toetsen of de verplichtstelling op u van toepassing is. Trekt PFZW een onjuiste conclusie, dan kunt u jaren later nog met terugwerkende kracht worden geconfronteerd met een verplichte aansluiting.

Vul het formulier bijvoorbeeld op de volgende manier in:

Vraag 3: Wat zijn de hoofdactiviteiten van uw organisatie?
Antwoordvoorbeeld: het verlenen van psychologische zorg.

Vraag 4: waaruit bestaan die activiteiten?
Antwoordvoorbeeld: generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz
NB: als alleen generalistische basis-ggz wordt gedaan, dan valt u buiten de verplichting, maar enkel als u als werkgever de zorg uitsluitend verricht en/of laat verrichten door psychologen en psychotherapeuten en er geen medisch specialist betrokken is.
NB:
Het kan zijn dan het pensioenfonds u later vraagt het kwaliteitsstatuut op te sturen als dit niet op de website staat.

Vraag 5: Heeft u een psychiater in dienst?
Bijna altijd zal het antwoord zijn: Nee

Zo nee, is er sprake van een samenwerking met een psychiater?
Let op! Met ‘samenwerking’ bedoelt PFZW dus direct klantcontact of invloed op het behandelproces door meer dan intercollegiaal overleg en/of dossier review. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als structureel multidisciplinair overleg plaatsvindt over patiënten waarbij ook een psychiater aanwezig is. Het sec doorverwijzen van een cliënt naar een psychiater is geen betrokkenheid. Of er sprake is van samenwerking, wordt dus casuïstisch beoordeeld.

Vraag 6: Hoeveel medewerkers heeft u? Op welke datum is uw eerste medewerker in dienst gekomen?
Let op: met medewerkers wordt hier ‘werknemers in loondienst’ bedoeld. Heeft u geen werknemers in loondienst, dan vult u ‘nvt’ in.

Vraag 7: Welke CAO is op uw medewerkers van toepassing?
Antwoord: de vraagstelling suggereert dat er een cao van toepassing is. Dit is echter alleen het geval bij rechtspersonen. Dat komt weinig voor bij onze leden, dus doorgaans is er geen cao van toepassing. Vul dan ‘nvt’ in.

Vraag 8: Is uw organisatie aangesloten bij een werkgeversorganisatie?
Antwoordvoorbeeld: nee (tenzij dit voor u anders is)

Vraag 9: Pensioen elders geregeld?
Het antwoord op deze vraag kan in bepaalde omstandigheden voor PFZW relevant kunnen zijn. Geef in ieder geval een passend antwoord.

Vraag 10: welke (in)directe inkomsten ontvangt uw organisatie?
Antwoordvoorbeeld: zal bijna altijd zijn: ‘zorgverzekeraar’, ZVW (Zorgverzekeringswet), mogelijk aangevuld met ‘particulier’(onduidelijk wat hiermee bedoeld wordt), en Wet Jeugdzorg.


Meer informatie

• PFZW: https://www.pfzw.nl/werkgevers/pensioen-bij-ons/klant-worden/documentatie.html
• Staatscourant: Staatscourant 2020, 45283 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Ook interessant

Het nieuwe kwaliteitsstatuut: nog veel onduidelijkheden, nadere duiding nodig

Eerder berichtten we u dat op 15 december 2020 een nieuwe versie van het model kwaliteitsstatuut voor de ggz is gepubliceerd: het ...

Lees meer

Nieuwe fraudewet biedt onvoldoende rechtsbescherming voor zorgverleners

Er is een wetsvoorstel in de maak om de bestrijding van fraude in de zorg efficiënter vorm te geven. ...

Lees meer