Over de LVVP

Vervolgrapport monitor gb-ggz naar Tweede Kamer

Vervolgrapport monitor gb-ggz naar Tweede Kamer

04-02-2016 Print

In opdracht van minister Schippers voeren KPMG Plexus en Vektis samen een onderzoek uit naar het behalen van de beoogde doelen na de echelonnering in de ggz, met name in de generalistische basis-ggz. Deze rapportage toont resultaten uit Friesland, Zuid-Limburg en Utrecht in de eerste en tweede helft van 2014 en de eerste helft van 2015 in vergelijking met de jaren ervoor. Vanaf 2014 blijkt het aantal patiënten bij zowel de poh-ggz als bij de generalistische basis-ggz toe te nemen, terwijl het aantal patiënten in de gespecialiseerde ggz daalt. Toch stijgen in deze regio’s de totale behandelkosten voor alle drie de sectoren, dus ook voor de gespecialiseerde ggz.

Dat de totale kosten van de poh-ggz zijn gestegen is te verklaren door de hogere patiëntenaantallen en door de groei van het aantal poh’s-ggz. Een soortgelijke verklaring geldt voor de gestegen kosten van de generalistische basis-ggz: daar is sprake van meer patiënten die bovendien voor een deel kampen met zwaardere problematiek. Opvallend is dat er verschillen lijken te bestaan tussen wel/niet gedetacheerde poh’s-ggz bij de vraag van wie de instelling zijn verwijzingen krijgt. Instellingen krijgen meer verwijzingen van huisartsen bij wie zij een poh-ggz hebben gedetacheerd, dan van huisartsen met een poh-ggz zonder detachering bij de betreffende aanbieder. Aangezien er geen data zijn van alle betrokken aanbieders, kunnen er nog geen uitspraken worden gedaan of er sprake is van verwijsvoorkeur door deze groep poh’s-ggz. 

 

(On)gepaste zorg
Zoals al vaker aangegeven, maakt de LVVP zich zorgen over genoemde ontwikkeling. In de praktijk blijkt namelijk dat de poh-ggz niet alleen patiënten behandelt met psychische klachten, maar ook met psychische stoornissen conform de DSM-IV. Dat laatste is niet beoogd met de nieuwe echelonnering en is bovendien niet conform de beleidsregels. Toch komt het regelmatig voor dat de poh-ggz patiënten langer dan verantwoord bij zich houdt en niet doorverwijst naar de generalistische basis-ggz of de gespecialiseerde ggz. Een financiële prikkel is daarvoor in ieder geval een duidelijke aanleiding: in de huisartsenzorg is de patiënt immers geen eigen risico verschuldigd. Gevolg is dat patiënten worden onderbehandeld en niet de zorg krijgen waar zij recht op hebben: gepaste zorg. Uiteindelijk komen zij toch in de ggz terecht en is de geleden schade groter dan nodig zou zijn geweest bij een directe doorverwijzing. Dat gevolg vertaalt zich niet alleen in toename van de zorgzwaarte maar ook in toename van kosten.

 

Uitleg monitor
In de monitor worden onder meer het aantal (nieuwe) patiënten, patiëntenstromen, verdeling van producten, behandelkosten en inzet van de poh-ggz en huisarts gemonitord in de regio’s Friesland, Zuid-Limburg en Utrecht en omstreken. Het onderzoeksbureau benadrukt dat op basis van deze monitor nog geen algemene conclusies getrokken kunnen worden over de effecten van het ingezette beleid. De bevindingen hebben alleen betrekking op de deelnemende aanbieders in de geselecteerde regio’s, en bovendien zijn van deze regio’s ook nog niet alle declaratiegegevens beschikbaar. De minister heeft in december de rapportage over de monitor naar de Tweede Kamer gestuurd. U kunt het rapport hier downloaden.

Rond juni 2016 zal de volgende rapportage verschijnen, waarin de data landelijk zullen zijn gevalideerd. Deze rapportage zal een completer beeld geven, op basis waarvan meer algemene conclusies getrokken kunnen worden.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer