Over de LVVP

VGZ neemt individuele bezwaren over 2015-2016 niet in behandeling

VGZ neemt individuele bezwaren over 2015-2016 niet in behandeling

01-11-2018 Print

Onlangs berichtten wij u (zie de nieuwsflits van 22 oktober 2018 op Mijn LVVP) dat VGZ formeel geen algemeen geldende coulanceregeling over 2015 en 2016 hanteert, maar dat per geval wordt beoordeeld of er aanleiding voor coulance bestaat. Inmiddels blijkt dat VGZ individuele bezwaren resoluut en zonder inhoudelijke reactie afwijst. De LVVP heeft een melding gedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Geen algemene coulance over 2015-2016, wel beoordeling per situatie

Een aantal leden heeft -na terugvorderingen over 2014- in de afgelopen periode terugvorderingen van VGZ ontvangen over 2015 en 2016. De LVVP heeft, net als over 2014, hierover stevig overleg met VGZ gevoerd. We hebben gepleit voor ten minste dezelfde behandeling en toepassing van de coulance over 2015 en 2016 als over 2014. Daarbij hebben we nadrukkelijk gewezen op de gevolgen voor zorgaanbieders als forse terugvorderingen (te) laat worden aangekondigd. Immers VGZ heeft in de overeenkomsten termijnen voor terugvordering opgenomen, die zij vervolgens met bijna twee jaar heeft overschreden. Vrijgevestigde zorgaanbieders hebben daardoor ten onrechte gemeend dat de door hen geleverde zorg gewoon vergoed zou worden.

 

Ondanks onze stevige inzet heeft VGZ voor de terugvordering over 2015 en 2016 aangegeven geen algemene coulance toe te willen passen, terwijl VGZ de door hen zelf vastgestelde termijn voor terugvordering ook over 2015 fors heeft overschreden. Vrijgevestigde zorgaanbieders hadden op dat moment nog niet kunnen leren van de terugvordering over 2014, omdat VGZ op dat moment nog niets had laten weten over terugvorderingen over 2014. Daarmee hebben vrijgevestigden die in 2014 hebben overschreden, dit ook in 2015 en 2016 gedaan. Wel heeft VGZ toegezegd per situatie te beoordelen of coulance gepast is en zo ja, in welke mate.

 

De werkelijkheid blijkt anders te zijn. Onze leden ontvangen het volgende bericht van VGZ:

 

“Hierbij bevestigen wij de ontvangst van het bezwaar op de vorderingen Plafondoverschrijdingen 2015 en/of 2016.

Zoals u wellicht weet zijn er overleggen geweest tussen uw beroepsvereniging en Coöperatie VGZ. VGZ heeft in de communicatie naar uw beroepsgroep telkenmale aangegeven dat het geformuleerde beleid voor de jaren 2015 en 2016 staande te houden.

Dit impliceert dat het ingediende bezwaar als niet ontvankelijk beschouwd wordt en dat de opgelegde vordering(en) als terecht opgelegd gezien worden. VGZ verzoekt u over te gaan tot betaling van de openstaande vordering(en) op het bankrekeningnummer en vermelding van de kenmerk(en) op de eerder gezonden vorderingsbrief(ven).

VGZ biedt u eventueel de mogelijkheid de openstaande vordering(en) in maximaal 6 termijnen gespreid terug te betalen. U kunt hiertoe, binnen 10 werkdagen, een verzoek per mail doen.

Bovenstaande houdt tevens in dat een eventuele inhoudelijke vervolgreactie van uw kant niet in behandeling genomen zal worden.”

 

VGZ houdt zich niet aan de afspraak en biedt geen eerlijke behandeling bij bezwaar

In de praktijk blijkt dus dat dit niet gebeurt. Een aantal leden heeft bij VGZ bezwaar gemaakt tegen de (hoogte van de) terugvordering over 2015 en 2016. Leden die bezwaar maken, krijgen middels bovenstaande standaardmail bericht dat hun verzoek niet in de behandeling wordt genomen. Het bezwaar wordt daarin als “niet ontvankelijk” beschouwd. Het is onduidelijk op welke grond. VGZ lijkt in deze mail -ten onrechte- te suggereren dat de LVVP met deze handelswijze heeft ingestemd. Bovendien wordt reageren op deze mail ontmoedigd: het bericht is niet ondertekend, bevat geen naam van een contactpersoon en ook contactgegevens worden sinds kort niet meer vermeld.

 

Maar ook over de terugvordering van 2014 en de toegepaste coulance valt wat te zeggen. Het blijkt onduidelijk te zijn wanneer er coulance wordt verleend en hoeveel. Soms volgde coulance na bezwaar, maar soms ook zonder dat er bezwaar is ingediend – terwijl anderen het volle pond moeten betalen. Het is volstrekt onduidelijk welke overwegingen daarbij meespelen.

 

LVVP doet melding bij de Nederlandse Zorgautoriteit

De LVVP is van mening dat leden hiermee niet eerlijk worden behandeld en dat de handelswijze van VGZ contrair is met de code good contracting practices. De LVVP heeft hiervan een melding gedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Ook interessant

akwa, allliantie kwaliteit in de ggz

“Te komen tot een taal van kwaliteit die door alle partijen gedragen én erkend wordt, dat is dé grote uitdaging ...

Lees meer

Oproep: controleer uw praktijk- en administratiegegevens!

Bent u (gewoon) lid van de LVVP? Dan bent u opgenomen in de zoekmachine op de website van de LVVP. ...

Lees meer