Over de LVVP

VGZ verplicht aanlevering CQi- en ROM-data in contracten 2019

VGZ verplicht aanlevering CQi- en ROM-data in contracten 2019

30-08-2018 Print

VGZ heeft in de contracten voor 2019 opgenomen dat zorgaanbieders verplicht zijn zowel CQi- als ROM-data aan te leveren voor de landelijke benchmark. Deze verplichting wordt gesteld in zowel de contracten voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz) als in die voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz). Aan deze aanleverplicht kunnen LVVP-leden op dit moment niet voldoen, waardoor ze mogelijk het contract niet kunnen tekenen. Dit leidt tot verwarring en onzekerheid bij onze leden, zo merken we aan de telefoontjes. De tijd dringt en de LVVP heeft VGZ herhaaldelijk gevraagd om aanpassing van dit artikel, maar heeft hierop (nog) geen reactie ontvangen.

In strijd met hoofdlijnenakkoord

Het feit dat de CQi-afname via een geaccrediteerde meetorganisatie of SBG moet lopen, leidt tot extra kosten en een verhoging van de administratieve last. Daarnaast vindt de LVVP het zorgwekkend dat deze gegevens gebruikt gaan worden voor zorginkoop en keuze-informatie aan de patiënt, wetende dat we landelijk met elkaar in gesprek zijn hoe we dit zorgvuldig gaan inrichten.

Het artikel is bovendien strijdig met de gemaakte afspraken in het hoofdlijnenakkoord voor de ggz. Onze leden, allen vrijgevestigden, moeten blijkbaar via een willekeurige gecertificeerde organisatie klanttevredenheidsgegevens gaan aanleveren, terwijl we nu juist proberen dit zorgvuldig via het pas opgerichte akwa, alliantie kwaliteit in de ggz, te regelen.

 

Artikel niet aangepast ondanks eerder toezegging van VGZ

Vorig jaar had VGZ dezelfde tekst opgenomen in het contract voor de g-ggz. Desgevraagd gaf VGZ toen aan dat zij ‘geen toegang hadden tot ROM-gegevens van individuele behandelaren en dat zij daar ook geen verzoek toe zouden doen’. Ook zegde VGZ toe ‘dat zij aan vrijgevestigde aanbieders geen nadere details qua ROM-aanlevering zou vragen’ en dat VGZ ‘geen gevolgen zou verbinden aan het niet-aanleveren van gegevens aan SBG of SVR, zolang de onduidelijkheid over het aanleveren bestaat’ . Bovendien gaf VGZ aan dat zij in de contracten voor 2019 dit artikel voor de vrijgevestigde aanbieders zouden aanpassen, zodat dat daar geen onduidelijkheid over zou bestaan. Toch is het artikel dit jaar weer opgenomen en niet alleen in de contracten voor de g-ggz, maar nu ook voor de gb-ggz.

 

Vertwijfeling en angst voor hoge terugvorderingen bij LVVP-leden

Een aantal van onze leden moet al op 2 september a.s. beslissen of zij het contract al dan niet tekenen. Na het invullen van de vragenlijst hebben zorgaanbieders daarvoor namelijk nog maar twee weken de tijd. Voor onze leden leidt dit tot vertwijfeling en onzekerheid: hoe moeten zij een contract aangaan terwijl ze niet aan de gestelde verplichtingen kunnen voldoen? Daarbij komt dat VGZ consequenties verbindt aan het niet naleven van het contract, in de vorm van terugvorderingen. Dat risico willen en kunnen onze leden niet lopen. Zij weten inmiddels maar al te goed dat de soep over een paar jaar bij de eindafrekening net zo heet wordt gegeten als deze nu wordt opgediend.

 

LVVP roept VGZ nogmaals op de tekst aan te passen

De LVVP vindt dit een uitermate zorgwekkende situatie. We roepen VGZ nogmaals dringend op om de eerder gedane toezegging na te komen en de tekst van het artikel aan te passen aan hetgeen is afgesproken in het hoofdlijnenakkoord.

 

De tekst uit het contract

Hieronder vindt u de letterlijke tekst van het betreffende artikel dat in de VGZ-contracten is opgenomen.

 

VGZ Artikel Monitoring en effectmeting

  1. De zorgaanbieder zal de vragenlijsten CQi voor de GGZ gebruiken voor het meten van cliëntervaringen. De vragenlijst dient minimaal één keer per jaar afgenomen te worden.
    1. De zorgaanbieder laat de meting uitvoeren door een geaccrediteerde meetorganisatie. Mocht de CQI in de ROM meelopen dan dient de CQI aangeleverd te worden aan het SBG (Stichting Benchmark GGZ). De geaccrediteerde meetorganisaties zijn te vinden op http://www.ciio.nl/register. Op de website staat per meting aangegeven aan welke aspecten de geaccrediteerde meetorganisatie moet voldoen (A, B, B-online). De meetorganisatie dient zorg te dragen dat aan alle privacy eisen is voldaan.
    2. De zorgaanbieder geeft hierbij de zorgverzekeraar uitdrukkelijk toestemming voor het aanleveren van de data uit de cliëntervaringsmetingen conform de aanleverspecificaties, ten behoeve van een landelijke benchmarkrapportage via Zorgprisma. Dit geldt ook wanneer voldoende meetgegevens zijn gevalideerd in een voor de verzekerde toegankelijke vorm, gepubliceerd conform landelijke afspraken vastgelegd in een publicatieprotocol te vinden op http://www.patientervaringsmetingen.nl.
    3. De zorgaanbieder draagt in samenwerking met de meetorganisatie er zorg voor dat de patiënt op de hoogte is dat de resultaten van de metingen uit de ROM en CQi op geaggregeerd niveau door de zorgverzekeraar gebruikt kunnen worden voor verbeterinformatie, zorginkoop-informatie en keuze-informatie.
  2. De zorgaanbieder verstrekt op verzoek van de zorgverzekeraar de CQi data van de recente jaren 2014 t/m 2019 aan de zorgverzekeraar. De zorgaanbieder stemt er mee in dat de zorgverzekeraar deze data gebruikt voor de inkoop van zorg en voor de verstrekking van informatie aan verzekerden van de zorgverzekeraar.
  3. De zorgaanbieder zal de ROM informatie aanleveren aan een landelijke benchmarkorganisatie voor vergelijking van de eigen resultaten met de landelijke uitkomsten, zoals aangeboden wordt door bijvoorbeeld SBG, Reflectum of TelePsy. Hierbij dient de zorgaanbieder alle in­ en uitgangsmetingen van de totale cliëntenpopulatie conform de voorwaarden en landelijke afspraken aan te leveren aan de benchmarkorganisatie.
  4. De zorgaanbieder geeft op verzoek van de zorgverzekeraar toestemming om in de benchmarkomgeving van SBG (BRaM) ROMbenchmarkgegevens op locatieniveau te bekijken met het oog op overleg tussen partijen over de mate van bespreken door zorgaanbieder van de ROM­uitkomsten met de cliënt, de interpretatie van de behandeleffecten, kwaliteit van de ROM­metingen en de casemix-variabelen.

Ook interessant

Na aandringen LVVP schort VGZ aanleverplicht CQi- en ROM-data op

Vorige week berichtten wij u dat VGZ in de contracten voor 2019 zorgaanbieders verplicht zowel CQi- als ROM-data aan te leveren ...

Lees meer

Tweede Kamer debatteert over Jeugdwet

Op donderdag 21 juni jl. vond een debat plaats in de Tweede Kamer over de tussenevaluatie van de Jeugdwet en het ...

Lees meer