Over de LVVP

VGZ waarschijnlijk fors lagere contracteergraad in 2020

VGZ waarschijnlijk fors lagere contracteergraad in 2020

29-05-2019 Print

Zorgverzekeraar VGZ stelt onaanvaardbaar hoge eisen aan vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een fors lagere contracteergraad bij VGZ voor het jaar 2020. En dat is precies het omgekeerde van wat er is afgesproken in het hoofdlijnenakkoord voor de ggz. Partijen hebben daarin vastgelegd dat het sluiten van contracten met verzekeraars gestimuleerd moet worden om een hogere contracteergraad te bereiken. Helaas zien we regelmatig acties die tot het tegenovergestelde leiden. Maar nu stuiten we op een situatie waarin een verzekeraar het echt te bont maakt: bij VGZ kun je als zorgaanbieder verplicht worden om gratis patiënten te behandelen. Zonder limiet.

Zorgkostenplafond
Vrijgevestigde zorgaanbieders binnen de gespecialiseerde ggz (g-ggz) krijgen van VGZ een zorgkostenplafond opgelegd. Declaraties boven dat plafond worden niet vergoed; waar ze wel al uitbetaald zijn, worden ze teruggevorderd. Dat kan overigens soms jaren duren. Zorgaanbieders moeten bij VGZ melden als ze 70% van het zorgkostenplafond hebben bereikt. VGZ kan daarnaast in bepaalde gevallen het plafond eenzijdig verlagen.

Gedwongen behandelen zónder betaling
Maar bij VGZ speelt nog meer. Naast het zorgkostenplafond hanteert VGZ ook een zogenaamde doorleverplicht. Deze plicht geldt niet alleen voor patiënten die reeds in behandeling zijn, maar ook voor nieuwe patiënten die bij VGZ verzekerd zijn. Met andere woorden: als een zorgaanbieder zijn zorgkostenplafond heeft verbruikt, dan kan hij gedwongen worden om verzekerden van VGZ toch te behandelen, zónder betaling. Ook in de monitor contractering ggz 2019 van de NZa is dit gesignaleerd. Patiënten weigeren kan slechts in bepaalde omstandigheden. VGZ hanteert daarvoor de ‘Richtlijn niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst’ van de KNMG. Patiënten weigeren vanwege het bereiken van het zorgkostenplafond, is daarin niet als grond opgenomen. Op zijn website geeft VGZ aan dat restitutieverzekerden terecht kunnen bij hun zorgverlener, ook als deze het omzetplafond reeds heeft bereikt.

Zorgaanbieder schaakmat
Verhoging aanvragen van het zorgkostenplafond kan wel, maar onder strikte voorwaarden: alleen in de periode van 1 april tot 1 augustus, mét het juiste formulier én alleen als je gevestigd bent in een zogenaamde ‘ggz wachttijden hotspot regio’. Dat zijn gebieden die bij name genoemd worden. Houd je je aan deze voorwaarden, dan is dat nog geen garantie en moet je maar hopen op een akkoord van de zorgverzekeraar. Maar juist die verzekeraar heeft helemaal geen belang bij het ophogen van het zorgkostenplafond; in het contract is immers al bepaald dat je als zorgaanbieder toch moet doorbehandelen. Vanuit de zorgverzekeraar geredeneerd is extra inkoop dus niet nodig. Daarmee is de cirkel rond, voor de verzekeraar dan. De zorgaanbieder heeft het nakijken, want die staat schaakmat.

Grote risico’s
De gevolgen voor de zorgaanbieder kunnen heel fors zijn. Het is voor zorgaanbieders sowieso al lastig om te sturen op zorgkostenplafonds, maar bij VGZ ben je als zorgverlener helemaal overgeleverd aan factoren waar je geen grip op hebt. Heeft de zorgaanbieder zijn zorgkostenplafond eenmaal bereikt, dan wordt een nieuwe patiënt van VGZ het schrikbeeld. Die kan immers verplicht worden om wel te behandelen, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. En daar is geen grens aan gesteld: het kunnen zomaar vijf patiënten zijn die je gratis moet behandelen. Of meer. Vanwege deze grote risico’s is de LVVP gedwongen om haar leden te wijzen op de gevaren van de voorwaarden van VGZ. Als wij dat nalaten, dan stellen we onze leden bewust bloot aan grote risico’s.

Lagere in plaats van hogere contracteergraad
Dat het beleid van VGZ tot een lagere contracteergraad zal gaan leiden, mag geen verassing zijn. En dat is precies het tegenovergestelde van wat is afgesproken in het hoofdlijnenakkoord. De LVVP wil dat partijen zich bewust zijn van de gevolgen van deze voorwaarden. Zowel voor de vrijgevestigde ggz-aanbieders als voor de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord. Daarom sturen wij dit bericht naar zowel naar de NZa -met een verzoek om in te grijpen- als naar VWS en ZN -om hier kennis van te nemen en mogelijk te bemiddelen.

Ook interessant

Vektis/NZa passen aanleverformat wachttijden aan

Vorige week stelden we aan onze leden een aangepast format ter beschikking voor het aanleveren van de wachttijden voor de ...

Lees meer

17 juni 2019: presentatie uitkomsten kostprijsonderzoek ggz en fz

Op maandag 17 juni van 15:00-17:00 uur worden de resultaten van het kostprijsonderzoek van de NZa gepresenteerd. Het onderzoek levert kostprijzen ...

Lees meer