Over de LVVP

V&J: persoonsgegevens op facturen jeugdhulp toegestaan

V&J: persoonsgegevens op facturen jeugdhulp toegestaan

04-02-2015 Print

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief meldden, hebben D66-Kamerleden vragen gesteld over het waarborgen van privacy in de Jeugdwet. Staatssecretaris Dijkhoff (V&J) antwoordt dat het zorgaanbieders wél is toegestaan om gegevens te delen met gemeenten voor facturatie. De Tweede Kamer debatteert binnenkort over de Veegwet. We blijven lobbyen voor privacywaarborgen.

De staatssecretaris reageert op de veronderstelling dat er een grondslag in de Jeugdwet ontbreekt voor de verstrekking van persoonsgegevens in het kader van declaratie en controle. Zijn reactie is mede namens staatssecretaris Van Rijn (VWS): "Wij zijn van oordeel dat er geen lacune is in de wet. De artikelen 7.4.3 juncto 7.4.1, tweede lid, laatste volzin, en 7.4.4 van de Jeugdwet regelen expliciet de bevoegdheid tot verstrekking van persoonsgegevens door jeugdhulpaanbieders aan gemeenten en de bevoegdheid van gemeenten tot verwerking van die gegevens, voor zover dit noodzakelijk is ten behoeve van de 'toegang van de jeugdigen en hun ouders tot de jeugdhulp'. Onder ‘de toegang tot jeugdhulp’ wordt ook verstaan de verwerking van gegevens ten behoeve van de bekostiging van die jeugdhulp. Dit is in de schriftelijke behandeling van de Jeugdwet in de Eerste Kamer nader toegelicht."

 

Veegwet

Volgens de staatssecretaris mogen jeugdhulpaanbieders dus met gemeenten informatie delen die nodig is om een rechtmatige en deugdelijke financiële afhandeling van de zorg mogelijk te maken. Hij geeft voorts aan: "Hoewel wij van oordeel zijn dat de gegevensverstrekking op de hierboven aangegeven grondslag rechtmatig is, hebben wij, mede naar aanleiding van de brief van het Cbp en de vragen uit de praktijk, in het wetsvoorstel Veegwet VWS 2015 (34 191) deze grondslag verder uitgewerkt."
De Tweede Kamer zal voor het zomerreces debatteren over de Veegwet. Dat betekent dat onze recente factsheet aan de Kamerleden, waarin we onze zorgen hebben geuit over de privacy onder de Jeugdwet, zin heeft gehad: de Veegwet wordt in ieder geval geen hamerstuk. We zullen onze lobby de komende weken voortzetten in het belang van de privacy van jeugdige patiënten!

 

CBP onderzoekt verwerking persoonsgegevens bij 41 gemeenten

Ook het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is alert en heeft inmiddels 41 gemeenten aangeschreven met het verzoek nadere inlichtingen te geven over de verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein. Het CBP onderzoekt in dat kader in welke mate gemeenten transparant zijn richting burgers over de verwerking van hun persoonsgegevens en hoe in gemeenten wordt omgegaan met het vragen van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer