Over de LVVP

Voor het voetlicht: de LVVP-visitatie als kwaliteitsinstrument

Voor het voetlicht: de LVVP-visitatie als kwaliteitsinstrument

04-02-2015 Print

De LVVP hecht veel waarde aan (transparantie van) de kwaliteit van de vrijgevestigde ggz-praktijken en wil zich daar samen met haar leden voor inspannen. Al sinds 2007 nemen leden deel aan het professioneel opgezette vijfjaarlijkse visitatietraject, dat wordt begeleid door getrainde visiteurs en is gebaseerd op de kwaliteitscriteria van de LVVP. Deze criteria voorzien in alle wet- en regelgeving die van belang is voor de vrijgevestigde ggz-praktijk. De LVVP-visitatie wordt dan ook door zorgverzekeraars gewaardeerd en door Zilveren Kruis, Menzis, CZ gehonoreerd met een tariefsverhoging. De IGZ ziet de LVVP-visitatie als norm voor de beroepsgroep.

Als een patiënt in behandeling gaat bij een vrijgevestigd ggz-professional die lid is van de LVVP, dan kan hij/zij er vanuit gaan dat de kwaliteit via visitatie is getoetst. Leden investeren de nodige tijd in het gedegen visitatietraject, dat bestaat uit het invullen van een aantal vragenlijsten waaronder een 360graden-feedback, het bijwonen van één tot twee voorbereidende bijeenkomsten en een visitatiedag. De LVVP-visitatie is niet inwisselbaar met visitaties bij andere organisaties en verenigingen. Reden hiervoor is dat een visitatie die bijvoorbeeld voor het grootste deel online plaatsvindt, met slechts één bijeenkomst en zonder praktijkbezoek naar onze mening ontoereikend is om de praktijkvoering goed uit te kunnen diepen en kwaliteit te kunnen garanderen. Door meerdere bijeenkomsten in het visitatietraject is er alle ruimte in de groep om van elkaar te leren in het (permanente) verbeterproces.

De LVVP-kwaliteitscriteria worden overigens regelmatig geüpdatet naar de recente stand van de wet- en regelgeving. Eind 2015 verschijnt een geheel herziene versie. Het Kwaliteitsstatuut zal er dan bijvoorbeeld ook onderdeel van uitmaken.

De structuur van het LVVP-visitatietraject
Ieder LVVP-lid wordt verplicht vijfjaarlijks gevisiteerd in een groep van 6 tot 8 leden, die via ADAS individueel vier online vragenlijsten invullen, waarmee hun praktijkvoering grondig wordt doorgelicht. Collega’s en verwijzers vullen daarnaast ieder een 360º-vragenlijst in waarmee zij feedback geven op de praktijk. De resultaten van alle vragenlijsten worden op basis van een verbeterplan besproken in één tot twee voorbereidende bijeenkomsten. Afsluitend vindt een visitatiedag plaats met onder meer reflectie op de ingevulde vragenlijsten en verbeterplannen, dossieronderzoek, persoonlijke feedback en een praktijkbezoek door twee visiteurs. De voorbereidende bijeenkomst(en) en de visitatiedag verlopen volgens een vast protocol. Een geslaagde visitatie wordt afgesloten met een certificaat.

Indien een lid onvoldoende aan de kwaliteitscriteria voldoet, vindt er een verlengde visitatie plaats, en dient hij/zij een coachingstraject te volgen of zich binnen een half jaar te laten hervisiteren. Het lid wordt hierbij in staat gesteld om concrete verbeterpunten in de praktijkvoering aan te brengen.
Het LVVP-traject is verplicht voor alle leden van de LVVP en is geaccrediteerd door de FGzPt en de NIP-registratie Eerstelijnpsycholoog. Last but nog least: de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) waardeert de LVVP-visitatie en beschouwt deze als norm voor de beroepsgroep. Op basis daarvan laat de IGZ disfunctionerende zorgaanbieders die niet bij de LVVP zijn aangesloten in LVVP-verband coachen en aansluitend visiteren. Kortom, de LVVP-visitatie is een beproefd en gewaardeerd instrument om de kwaliteit van de vrijgevestigde ggz-praktijk te waarborgen. 

De kosten voor de visitatie zijn uiteraard fiscaal aftrekbaar.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer