Over de LVVP

Vooraankondiging: enquête over uw huidige digitale werkwijze

Vooraankondiging: enquête over uw huidige digitale werkwijze

11-09-2019 Print

Vanaf 1 juli volgend jaar hebben patiënten recht op gratis elektronische inzage of een afschrift van hun eigen dossier. Het ministerie van VWS heeft subsidie beschikbaar gesteld om dit voor elkaar te krijgen. De LVVP is samen met het NIP en de NVvP betrokken bij dit proces, dat VIPP wordt genoemd. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Er wordt gestart met een nulmeting. Half september krijgt u een verzoek van Arteria Consulting om een online enquête in te vullen over uw huidige digitale werkwijze. Om een goed beeld te krijgen is het essentieel dat deze enquête door zoveel mogelijk vrijgevestigde ggz-professionals wordt ingevuld. We verzoeken u daarom vriendelijk om aan dit onderzoek mee te doen!

Patiënt heeft vanaf 1 juli 2020 recht op elektronische inzage dossier
Op 1 juli 2020 treden nieuwe bepalingen in werking van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Volgens deze wet heeft de patiënt kosteloos recht op een elektronisch afschrift van zijn dossier. Ook u dient daar straks aan te voldoen.

VWS start met stimuleringsregeling: VIPP
Dit is één van de redenen voor het Ministerie van VWS om een stimuleringsregeling op te zetten onder de naam VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional). Deze regeling stimuleert de sector om het delen van informatie met de patiënt te verbeteren, zodat deze meer regie kan nemen over het dossier en daarmee het eigen zorgproces. Voor de geïnstitutionaliseerde ggz bestaat deze regeling al, net als voor ziekenhuizen en huisartsen. Verwachting is dat voor het einde van dit jaar komt ook een VIPP-regeling specifiek voor de vrijgevestigde ggz komt!

Online vragenlijst over uw huidige digitale werkwijze
Belangrijk voor het opzetten en daarna uitvoeren van de regeling is het verkrijgen van een goede afspiegeling van de huidige digitale werkwijzen bij u als vrijgevestigde ggz-professional. Daarom is aan de LVVP, het NIP en de NVvP in gezamenlijkheid gevraagd om een nulmeting uit te voeren in de vorm van een inventariserend onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Arteria Consulting.
Vanaf halverwege september wordt u benaderd om online een enquête in te vullen. Om een goed beeld te krijgen is het essentieel dat deze enquête door zoveel mogelijk vrijgevestigde ggz-professionals wordt ingevuld. We verzoeken u daarom vriendelijk om aan dit onderzoek mee te doen.

Ook interessant

Gezamenlijke reactie op onderzoek ‘De jeugd-ggz ná de Jeugdwet’

Samen met tien partijen stuurde de LVVP vorige week een brief aan de vaste Kamercommissie van het ministerie van VWS ...

Lees meer

Kwaliteitsstatuut (ks): vernieuwde website

De website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl is vernieuwd. Vanaf 18 september 2019 is de nieuwe website online.

Lees meer