Over de LVVP

VWS neemt advies TOP-opleidingsplaatsen over

VWS neemt advies TOP-opleidingsplaatsen over

04-02-2015 Print

Op 15 juli heeft TOP-opleidingsplaatsen het verdelingsvoorstel voor de beschikbaarheidsbijdrage aan het ministerie van VWS verstuurd. Alle vrijgevestigden die een aanvraag hebben gedaan, hebben op 16 juli per e-mail een brief ontvangen waarin het voorstel met de aan hen te beschikken plaatsen is meegedeeld. Het ministerie heeft begin augustus jl. laten weten dat zij het advies heeft overgenomen.

Daarmee is het voorstel definitief geworden en kunnen ggz-professionals die een plaats beschikt hebben gekregen een zogenaamde beschikbaarheidbijdrage (subsidie) aanvragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat gebeurt met een persoonlijk account via toegang.nza.nl. Om accountgegevens te ontvangen, geeft u via info@nza.nl uw e-mailadres door en vermeldt u als onderwerp ‘emailadres toegang.nza.nl’ met daarbij het NZa-nummer van uw praktijk. Hierna ontvangt u inloggegevens en kunt u op toegang.nza.nl het formulier invullen. Dit formulier dient u vóór 1 oktober 2015 bij de NZa in te dienen. Met vragen kunt u contact opnemen met de NZa via info@nza.nl of via de algemene informatielijn van de NZa: 088-7708770 (tussen 9.00 – 14.00 uur).

Beschikbaarheidsbijdrage voor ‘doorstroom‘ opleidelingen

Al enige jaren wordt gesproken over het toestaan van de beschikbaarheidsbijdrage voor opleidelingen die al in opleiding zijn zonder beschikbaarheidsbijdrage (onbeschikt opleiden). Alhoewel de meningen hierover verdeeld zijn, werd dit zogenaamde ‘witten’ in de praktijk toegestaan. De NZa heeft recentelijk herziene beleidsregels op haar website geplaatst, waarin duidelijk wordt dat ook opleidelingen die in hun eerste opleidingsjaar niet beschikt zijn opgeleid, in een vervolgjaar voor een beschikbaarheidsbijdrage in aanmerking komen als zij in het verdeelplan van het ministerie zijn opgenomen. Hiervoor dient de praktijk bij de opleidingsinstelling aan te geven dat zij deze opleideling opnieuw voor beschikking aanmelden zodat de opleideling door TOP-opleidingsplaatsen wordt meegenomen in het verdeelvoorstel voor 2017.

 

Herijkingsproces

Om te kijken of het toewijzingsproces 2017 vereenvoudigd kan worden, zijn alle bij TOP-opleidingsplaatsen betrokken veldpartijen, waaronder de LVVP, sinds juli met elkaar in gesprek over de mogelijkheden daartoe. In september en oktober zijn twee werkbijeenkomsten gepland om de uitgangspunten en gevolgen daarvan met elkaar door te nemen en te kijken of er vereenvoudigingen te realiseren zijn die door het veld gedragen worden. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer