Over de LVVP

Wanneer komt de regiebehandelaar in beeld?

Wanneer komt de regiebehandelaar in beeld?

20-01-2022 Print

In de regelgeving van het zorgprestatiemodel is vastgelegd wanneer de regiebehandelaar uiterlijk bij de behandeling betrokken dient te worden. Ook het Landelijk Kwaliteitsstatuut stelt eisen aan de inzet van medebehandelaren. Zorgverzekeraars kunnen hier op hun beurt weer strengere regels voor hanteren.

Regiebehandelaar betrekken binnen 42 dagen of na maximaal 4 consulten
In de regelgeving van het zorgprestatiemodel is vastgelegd wanneer de regiebehandelaar uiterlijk bij de behandeling betrokken dient te worden. In de Spelregels correct registreren en declareren vindt u de spelregel minimale betrokkenheid regiebehandelaar:

“Bij een nieuw zorgtrajectnummer wordt binnen 42 dagen na het uitvoeren van het eerste consult* (doorgaans de intake) minimaal 1 consult uitgevoerd door de regiebehandelaar (Noot: Wanneer dit eerste consult wordt uitgevoerd door de regiebehandelaar, is ook voldaan aan deze spelregel). Deze termijn mag overschreden worden zolang er maximaal 4 consulten* voorafgaan aan het consult met de regiebehandelaar (Noot: Wanneer een consult plaatsvindt met 2 behandelaars, telt het als 2 consulten). Na deze termijn zijn de declaraties van consulten onrechtmatig* tot het consult dat met de regiebehandelaar plaatsvindt (Noot: De consulten in de tussentijd zijn onrechtmatig en kunnen na betrokkenheid van de regiebehandelaar niet alsnog gedeclareerd worden). Met ‘consult’ bedoelen we in deze spelregel ook een groepsconsult (ongeacht duur) en de overige prestatie ‘consult acute ggz binnen budget’.”

Regiebehandelaar stelt zorgvraagtype vast
Het zorgvraagtype wordt altijd door de regiebehandelaar vastgesteld. De voorbereiding kan wel door een ander dan de regiebehandelaar worden gedaan. (Overigens hoeft een zorgtraject niet altijd te starten met diagnostiek; een patiënt kan ook met een acute/dringende zorgvraag binnenkomen die eerst even aandacht behoeft, voordat de diagnostiek plaatsvindt.)

Kwaliteitsstatuut: regiebehandelaar voert behandeling grotendeels zelf uit
Overigens dient u zich altijd te houden aan de eis in het Landelijk Kwaliteitsstatuut, waarin staat dat de regiebehandelaar in sectie II van het kwaliteitsstatuut de behandeling grotendeels zelf uitvoert:

“4.3 Samenwerking vraagt goede afspraken
Het uitgangspunt is dat de patiënt/cliënt de zorgverlener en de behandeling en begeleiding krijgt die past bij zijn zorgvraag. De indicerend of coördinerend regiebehandelaar zal in alle fases van het zorgproces de behandeling en begeleiding grotendeels zelf uitvoeren. Inzet van een medebehandelaar is gedurende al deze fases mogelijk op voorwaarde dat de medebehandelaar bevoegd en bekwaam is en over specifieke deskundigheid beschikt, en deze mogelijkheid wordt benoemd in het eigen kwaliteitsstatuut van de indicerend of coördinerend regiebehandelaar. De coördinerend regiebehandelaar is voor patiënt/cliënt beschikbaar en bereikbaar (zie voorwaarden sectie I). In het behandelplan en in algemene voorwaarden/afspraken van uw praktijk wordt opgenomen op welke manier te handelen bij een crisis en op welke manier voor waarneming tijdens ziekte en vakantie van de indicerend of coördinerend regiebehandelaar wordt zorggedragen.”

Opleideling
In het kwaliteitsstatuut staat het volgende over een opleideling: “Iemand die in opleiding is, werkt onder supervisie en (mede)verantwoordelijkheid van een (regie)behandelaar en wordt niet als medebehandelaar beschouwd.”

Helaas is in het zorgprestatiemodel de inzet van een opleideling niet gemarkeerd/gelabeld. De opleideling moet registreren als WO-psycholoog en is daarmee technisch gezien toch medebehandelaar. Om rechtmatig te kunnen declareren binnen het zorgprestatiemodel, is de inzet van de regiebehandelaar dan vereist conform bovenstaande spelregel ‘correct registreren en declareren’. Dit is – zeker als een opleideling zich aan het einde van de opleiding bevindt en behandelingen grotendeels zelfstandig kan uitvoeren – niet wenselijk. Dit onderwerp is dan ook op de landelijke doorontwikkelagenda geplaatst. Tot die tijd raden wij u aan om de (eenmalige) inzet van de regiebehandelaar te waarborgen, waarbij de regiebehandelaar dan de zorgvraagtypering op zich neemt. Alleen op deze wijze voldoet u aan de spelregels en riskeert u geen afwijzing van de nota.

Zorgverzekeraars kunnen strengere eisen stellen
Veel zorgverzekeraars hebben in de contracten strengere eisen opgenomen voor de inzet van medebehandelaren, die in een aantal gevallen slechts 15% van de behandeling mogen uitvoeren. Let hierop als u medebehandelaren wilt inzetten. U vindt de eisen van zorgverzekeraars aan de inzet van medebehandelaren terug in het LVVP-contractenoverzicht 2022.

Ook interessant

Hoe lang mag een zorgtrajectnummer open staan?

Naast de vraag naar een maximum aantal sessies in de gb-ggz (zie het artikel eerder in deze nieuwsbrief) wordt ook ...

Lees meer

Wat u moet weten over diagnostiek

De LVVP krijgt veel vragen over diagnostiek(consulten). Veel kunt u terugvinden in het dossier zorgprestatiemodel op Mijn LVVP (alleen ...

Lees meer