Over de LVVP

Werkt u in de generalistische basis-ggz? Registreer in 2021 uw reële bestede tijd!

Werkt u in de generalistische basis-ggz? Registreer in 2021 uw reële bestede tijd!

09-06-2021 Print

Op 1 januari 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd. Alle behandelingen (producten en dbc’s) die niet in 2021 zijn afgerond, worden op die datum hard afgekapt en in administratieve zin afgesloten. Als afsluitreden kunt u ‘overgang naar zorgprestatiemodel’ gebruiken. U kunt deze producten en dbc’s per die datum declareren bij de zorgverzekeraar of de patiënt. Het resterende deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt, declareert u in 2022 volgens het nieuwe zorgprestatiemodel. Dus: registreer in 2021 nauwkeurig uw reële indirecte tijd, om er vervolgens in 2022 afscheid van te nemen.

Tijd schrijven in de ggz
Zowel in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) als in de gespecialiseerde ggz (g-ggz) is een goede tijdregistratie uiteraard al een vereiste. In de gespecialiseerde ggz leidt de geregistreerde tijd rechtstreeks af naar de dbc-tijdsrange, terwijl in de gb-ggz het gekozen patiëntprofiel dan wel de zorgvraagzwaarte van de patiënt het uitgangspunt is voor de keuze van het product. En dus niet de geregistreerde tijd.

Voor de overgang naar het zorgprestatiemodel en de bijbehorende afrekening op 31 december 2021 wordt echter eenmalig ook voor de gb-ggz het aantal bestede minuten als uitgangspunt genomen voor de bepaling van het product. Vandaar deze waarschuwing! Schrijf dus tijd, zowel directe als indirecte tijd!

Gb-ggz: aantal bestede minuten directe én indirecte tijd bepaalt eenmalig het product
Bij de start van de behandeling in de gb-ggz stelt u zoals gebruikelijk de zorgvraagzwaarte c.q. het patiëntprofiel vast en daarmee het product. De behandelingen die u in 2021 afrondt, sluit u af en declareert u op de gebruikelijke manier.

De behandelingen die op 31 december 2021 nog niet zijn afgerond, sluit u met de afsluitreden ‘overgang naar het zorgprestatiemodel’. Deze zorgtrajecten worden dus niet gedeclareerd op basis van het eerder vastgestelde patiëntprofiel: eenmalig is het aantal werkelijk bestede minuten directe en indirecte tijd bepalend voor het product waar het zorgtraject in zal vallen en dat u dus vervolgens kunt declareren. Daarom is het belangrijk dat u dit jaar – in ieder geval van de behandelingen die niet zijn afgerond op 31 december 2021– de bestede directe én indirecte tijd goed bijhoudt en registreert, zodat deze zorgtrajecten straks met het juiste product zullen matchen.

Bij de bepaling van het product waarbij afsluitreden ‘overgang naar zorgprestatiemodel’ is gebruikt, worden eenmalig de volgende tijdsgrenzen (in minuten) gehanteerd:

Tijdsgrenzen in minuten (*1)Prestatie
0-180 minutenOnvolledig behandeltraject (*2)
181-360 minutenKort
361-600 minutenMiddel
601 en meer minutenIntensief
n.v.t.Chronisch (*3)

(1) Minuten: let op, dit betreft de directe én de indirecte tijd.
(2) De 120-minutengrens voor de prestatie ‘onvolledig behandeltraject’ vervalt.
(3) Om technische redenen is besloten om het product chronisch te laten vervallen. Het gb-ggz product ‘chronisch’ kan dus niet worden gedeclareerd voor prestaties die zijn afgesloten met de afsluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’. Voor een traject dat is gestart als een chronisch traject leidt het aantal geregistreerde minuten tot het te declareren product.

Begrenzing en declaratie in 2022
Deze oproep om uw werkelijk bestede tijd in de gb-ggz in 2021 goed te registreren, gaat alleen over de harde afkap van de producten per 31 december 2021. Hoe deze zorgtrajecten – die in 2022 nog doorlopen – in dat jaar zullen worden begrensd, is nog niet duidelijk. Dit wordt nog verder uitgewerkt. Zodra hierover meer bekend is, zullen we u hierover uiteraard berichten.

Ook interessant

Dubbel eigen risico in het zorgprestatiemodel

Inherent aan het ontwerp van het zorgprestatiemodel is dat een patiënt die tijdens de behandeling de grens van het ...

Lees meer

UBO-regeling: eenmanszaken moeten soms aanvullende informatie bij Vektis aanleveren

Vrijwel alle organisaties in Nederland moeten de ‘Ultimate Beneficial Owners’ ofwel de uiteindelijk belanghebbende(n) inschrijven in het UBO-register van ...

Lees meer