Over de LVVP

Wkkgz: waartoe bent u al in 2016 verplicht?

Wkkgz: waartoe bent u al in 2016 verplicht?

04-02-2015 Print

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt vanaf 1 januari 2016 gefaseerd ingevoerd. De wet is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de positie van de patiënt te versterken en vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Tussen 1 januari en 1 juli 2016 treedt een aantal verplichtingen in werking, die met name te maken hebben met het onderdeel ‘kwaliteit’. Aan de vereisten voor de behandeling van ‘klachten en geschillen’ hoeft pas per 1 januari  2017 voldaan te worden. De LVVP wil haar leden hierop voorbereiden.

De verplichtingen per 1 januari 2016:

  • Vergewissen en borgen kwaliteit nieuwe medewerkers instellingen 

Zorgaanbieders zijn verplicht na te gaan of nieuwe zorgverleners, die bij hen komen werken in loondienst of anderszins, geschikt zijn (verklaring omtrent het gedrag, referenties, BIG-register, info IGZ enzovoorts).
Bij overeenkomsten van opdracht (bijvoorbeeld in geval van waarneming) geldt bovendien de eis van schriftelijke vastlegging om de naleving van wettelijke verplichtingen en regelingen over zorgverlening te borgen. Deze verplichting geldt alleen voor zorgaanbieders die een instelling vormen, wat waarschijnlijk ook de samenwerking met een of meer collega’s behelst. We onderzoeken momenteel hoe dit uitpakt voor eenmanspraktijken en netwerken. Bovendien zullen we de voorbeeldovereenkomst voor waarneming op Mijn LVVP aanpassen aan de Wkkgz-richtlijnen.
 

  • Plicht tot melden van calamiteiten, disfunctioneren en geweld aan Inspectie

De zorgaanbieder moet aan de IGZ melden: 
– iedere calamiteit: onbedoelde of onverwachte gebeurtenis betreffende de kwaliteit van zorg met als gevolg ernstige schade of overlijden van de patiënt;
– geweld in de zorgrelatie door een zorgverlener;
– beëindiging van een (arbeids-)overeenkomst met een medewerker wegens ernstig disfunctioneren.
Voor zorginstellingen gelden de eerste en tweede verplichting nu al.
 

  • Transparantie naar patiënten over kwaliteit en incidenten

– melding aan de patiënt van incidenten met merkbare gevolgen: aard, toedracht en maatregelen beperking/wegnemen van gevolgen;
– notitie in dossier van tijdstip, aard, toedracht incident en namen betrokkenen;
– informatie op verzoek van patiënt o.a. over tarieven, wachttijd, ervaringen van patiënten.

Verplichting per 1 juli 2016:

  • Systeem interne melding en onderzoek medische incidenten

Medische incidenten (al dan niet verwijtbaar) moeten intern worden gemeld, geregistreerd en onderzocht met als doel hiervan te leren en deze in de toekomst te voorkomen. De LVVP onderzoekt hoe dit voor haar leden veilig kan worden vormgegeven en welke mogelijkheden er zijn voor het opzetten van een dergelijk systeem ten behoeve van de leden. Het ministerie van VWS komt nog met een uitvoeringsregeling.
Geldt nu al voor zorginstellingen (ziekenhuizen, zbc’s, klinieken, huisartsenposten en samenwerkingsverbanden van zorgverleners).

 

Nieuwe klachtafhandeling per 1-1-2017
Klachtbehandeling krijgt een ander gezicht: een klachtenfunctionaris waar een patiënt kan binnenlopen, die hij/zij kan bellen of mailen. Deze functionaris helpt mensen verder en probeert klachten snel tot acceptabele oplossingen te brengen. De praktijk wijst uit dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener of bemiddeling het beste werkt. Een patiënt kan in eerste instantie zijn klacht met de zorgverlener bespreken. Soms is dit echter lastig voor de patiënt of hij/zij krijgt onvoldoende gehoor bij de zorgaanbieder. In dat geval kan de patiënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de zorgverlener.

Als de patiënt en de zorgaanbieder er onderling niet uitkomen, krijgt de patiënt de mogelijkheid om zijn klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschilleninstantie voor te leggen die een bindende uitspraak doet, ook over een schadeclaim tot in ieder geval 25.000 euro. De patiënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. 
De LVVP is bezig met het treffen van voorbereidingen om haar leden in dit nieuwe traject te faciliteren. We houden u daarover de komende maanden op de hoogte. Tot 1 januari 2017 kunnen patiënten met klachten nog bij de huidige klachtencommissie van de LVVP terecht.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer