Over de LVVP

ZiNL stelt rapport Beoordeling stand wetenschap en praktijk vast

ZiNL stelt rapport Beoordeling stand wetenschap en praktijk vast

04-02-2015 Print

Zorginstituut Nederland (ZiNL) heeft op 19 januari de geactualiseerde versie vastgesteld van het rapport Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk en aan de minister van VWS gestuurd.   

Het ZiNL geeft te kennen dat een aantal organisaties schriftelijk commentaar heeft gegeven op de in november 2014 toegestuurde conceptversie van het rapport en dat zij daarvan bij het opstellen van het definitieve rapport dankbaar gebruik heeft gemaakt.

Zo gaf de NVP eerder in haar schriftelijke reactie aan het rapport degelijk onderbouwd te vinden, maar de term ‘geneeskundige zorg’ graag te zien uitgebreid met ‘psychologische en psychotherapeutische zorg’. De NVP gaf tevens aan dat de psychotherapie en de psychotherapeut in het rapport expliciet genoemd zouden moeten worden en dat zorg in het rapport wordt opgevat als medische verrichting, onderworpen aan de door ZiNL ruim opgevatte maatstaven van ‘evidence based medicine’. De NVP constateert echter dat de norm van de randomized controlled trial (rct) niet gehaald kan worden in het onderzoek naar langdurende interventies, omdat dat onderzoek niet subsidiabel is en rct’s daarom ontbreken. De NVP ontvangt, evenals andere organisaties die reageerden, binnenkort nog een afzonderlijke reactie op haar commentaar.

 

Geactualiseerd beoordelingskader

Het zorginstituut leidt het rapport als volgt in:

“Nederland heeft via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg voor al zijn ingezetenen een op onderlinge solidariteit steunende sociale zorgverzekering gerealiseerd met een ruim basispakket aan zorg. De overheid, die bepaalt wat er in

het basispakket zit, heeft ervoor gekozen om ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ voor alle verzekerde zorg als begrenzing te laten gelden. Het komt erop neer dat alleen zorg die als effectief wordt beschouwd, onderdeel uitmaakt van het

pakket van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.

Ons instituut vervult in het kader van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg de functie van pakketbeheerder. Onderdeel van deze functie is dat wij beoordelen of zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Om te

bevorderen dat wij bij deze beoordelingen consistentie betrachten en ook om extern onze werkwijze te verantwoorden hebben wij in 2007 een beoordelingskader vastgesteld. Onze werkwijze is in de loop van de jaren geëvolueerd en nader ingevuld. Deze ontwikkelingen hebben wij verwerkt in een geactualiseerde versie van ons beoordelingskader. In dit rapport maken wij dit kader kenbaar.

Wij beschrijven in dit rapport uitgebreid hoe wij ‘anno nu’ het criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ beoordelen. Alle aspecten die mogelijk een rol kunnen spelen in onze beoordelingen komen daarbij aan bod. Dat wil niet zeggen

dat ook alle beschreven aspecten in elke beoordeling worden betrokken. Welke aspecten een relevante rol spelen, hangt af van het specifieke dossier.”

U kunt het rapport hier lezen.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer