Over de LVVP

Zorgautoriteit ziet niet toe op inhoud zorgcontractering

Zorgautoriteit ziet niet toe op inhoud zorgcontractering

04-02-2016 Print

We ontvingen onlangs een reactie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op onze brief van 4 mei jl., waarin we de zorgautoriteit informeerden over de resultaten van ons onderzoek onder de leden naar het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraars voor 2017. Hoewel de NZa aangeeft dat ons onderzoek veel inzicht biedt in het inkoopproces, geeft zij aan zich niet te mengen in de inhoud van de contracten. Tegen het licht van de regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw ziet de zorgautoriteit geen ‘onregelmatigheden’.

De LVVP vindt deze reactie teleurstellend. Wij zijn van mening dat marktwerking een gelijk speelveld veronderstelt waar de zorgautoriteit op zou moeten toezien. Een gelijk speelveld is ons inziens echter niet alleen gebaat bij louter procedureel toezicht, waar het nu op lijkt, maar ook op meer beleidsinhoudelijk toezicht gerelateerd aan de eisen van het stelsel.

 

De leveringsvoorwaarden van een LVVP-lid
Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om aan te geven op grond waarvan zij een contract willen sluiten met een zorgverzekeraar. Op basis van die input zijn door het LVVP-bureau leveringsvoorwaarden opgesteld. Hierin staan de toetsbare voorwaarden en afspraken op grond waarvan onze leden ‘afgerekend’ mogen en kunnen worden. De leveringsvoorwaarden zijn een reactie op de praktijk van de laatste jaren, waarbij het voor de vrijgevestigde zorgaanbieder vrijwel onmogelijk is om enige invloed uit te oefenen op de invulling van de zorgcontracten. De ggz-zorgprofessional wil vooral zelf op de behandelstoel blijven zitten en past daarbij onder meer de LVVP-kwaliteitscriteria toe, die in een verplicht visitatietraject worden gecontroleerd. Dat uitgangspunt is, naast enkele andere kwaliteitsgaranties, vervat in de leveringsvoorwaarden. Allerlei aanvullende eisen en uitvragen die uit professioneel oogpunt niet bijdragen aan verdere verbetering van de kwaliteit op de werkvloer, maar wel de administratieve lastendruk verhogen, behoren wat ons betreft tot het verleden.

 

Contractenoverzicht en de Eiswijzer
Sinds kort beschikken leden over het contractenoverzicht 2017 (zie Mijn LVVP), dat per zorgverzekeraar een overzicht van de contracteisen biedt en is voorzien van commentaar en diverse alerts. Daarnaast heeft de LVVP, exclusief voor leden, een nieuwe (gratis) service: de Eiswijzer. Hiermee kunnen leden zien wat een cliënt vergoed krijgt op basis van restitutie en wat de voorwaarden zijn in de talloze zorgpolissen. Beide services helpen leden om het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars te beoordelen en een verantwoorde keuze te maken voor 2017.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer