Over de LVVP

Zorginkoopbeleid 2017 voor vrijgevestigde ggz-professionals

Zorginkoopbeleid 2017 voor vrijgevestigde ggz-professionals

04-02-2016 Print

De LVVP heeft een special opgesteld over het zorginkoopbeleid 2017, dat de zorgverzekeraars vóór 1 april jl. publiceerden conform de wettelijke verplichting waar de NZa op toeziet. De LVVP heeft de inkoopdocumenten gedownload van de websites van de diverse zorgverzekeraars en van commentaar voorzien. De komende maanden zullen wij ons contractenoverzicht voor 2017 opstellen, voorzien van de nodige alerts zodat onze leden een weloverwogen keuze kunnen maken voor het al dan niet aangaan van een contract voor 2017. Wij adviseren hen om dit jaar nog kritischer te zijn dan voorheen. U kunt onze special hier downloaden. In deze nieuwsbrief hebben wij de informatie over het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor uw leesgemak onderstaand tevens artikelsgewijs ondergebracht, als ook ons commentaar daarop.

LVVP vindt extra eisen op kwaliteitsstatuut ontluisterend
Uit het inkoopbeleid 2017 van de zorgverzekeraars blijkt dat alle zorgverzekeraars het kwaliteitsstatuut als uitgangspunt nemen voor de contractvoorwaarden. Bovenop het kwaliteitsstatuut eisen vooral de grote zorgverzekeraars tal van extra criteria. De LVVP vindt dit ontluisterend. Temeer omdat het ministerie zich bij monde van de directeur-generaal bij de vaststelling van het kwaliteitsstatuut op het standpunt heeft gesteld dat er gehandeld moet worden in de geest van het kwaliteitsstatuut en gestreefd moet worden naar uniformering daarin, zonder nieuwe lijstjes en eisen. Alle betrokken partijen kennen dit uitgangspunt en hebben zich daar destijds aan gecommitteerd. Ook de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, de heer Rouvoet, heeft recentelijk gezegd dat er geen nieuwe lijstjes moeten worden gehanteerd door verzekeraars.

Wij noemen een paar voorbeelden van een forse extra administratieve last:

  1. Uit het zorginkoopbeleid van verzekeraar VGZ blijkt dat géén contract wordt afgesloten met aanbieders die niet aantoonbaar werken volgens het kwaliteitsstatuut. De LVVP vindt dit een onbehoorlijk criterium. Immers, het kwaliteitsstatuut fungeert op zichzelf al als bewijslast. Bovendien wordt het ingediende kwaliteitsstatuut gecontroleerd door een onafhankelijke partij. Dit moet echt voldoende zijn. Om vervolgens extra bewijslast te vragen over de criteria van het kwaliteitsstatuut kan de LVVP niet anders interpreteren dan een forse en onnodige toename van de administratieve lasten voor vrijgevestigden. Bij het hebben van een rijbewijs hoeft men ook niet in elke stad opnieuw examen af te leggen. Uitsluitend als het fout gaat, moet men het rijbewijs tonen. Het kwaliteitsstatuut fungeert in die zin niet anders dan het rijbewijs: high trust, high penalty.
  2. VGZ en CZ honoreren (regionale) samenwerking met een extra toeslag op het basistarief. Een van de belangrijkste doelen van het kwaliteitsstatuut is dat de zorgaanbieder is ingebed in een professioneel netwerk, bijvoorbeeld met een netwerk van huisarts(en), collega’s en andere betrokken zorgaanbieders. Het kwaliteitsstatuut bevat dan ook verschillende eisen over dit professionele netwerk. De LVVP beschouwt het beleid van VGZ om ‘aantoonbaar te maken dat er sprake is van samenwerking binnen een netwerkstructuur ’ als extra bewijslast. Ook dient die samenwerking uit minimaal zes afspraken te bestaan, zo luidt de tekst van VGZ. Echter, het kwaliteitsstatuut is gebaseerd op een structuur waarbij de zorgaanbieder al aantoont dat hij voldoet aan de gestelde criteria. Elke zorgaanbieder die beschikt over een kwaliteitsstatuut zou dan ook in aanmerking moeten komen voor dit tarief. Voor VGZ is dit echter niet genoeg; de zorgaanbieder dient te kunnen aantonen dat hij samenwerkt. De extra bewijslast hiervoor ligt bij de aanbieder. Wij vinden dit een volstrekt onnodige extra lastenverzwaring en vragen ons dan ook af: wanneer is het goed genoeg voor VGZ en CZ?

De LVVP gaat daarom de minister, Zorgverzekeraars Nederland, de Tweede Kamer en ook de NZa hierover informeren en hen met klem vragen maatregelen te nemen tegen de forse en onnodige administratieve lasten. Het wordt namelijk steeds moeilijker om als vrijgevestigde zorg te leveren. Uiteindelijk zal de patiënt hierdoor in zijn keuzevrijheid worden aangetast. Wij hebben de minister in onze brief dan ook de volgende gewetensvraag voorgelegd: Is het juist dat aanbieders uit de markt worden gedrukt, omdat zij niet langer bestand zijn tegen de enorme administratieve lastendruk? Is dit een natuurlijk selectie op grond van criteria die de beste zorg garanderen? De LVVP vindt van niet. Het is immers niet zo dat het kunnen verwerken van een grote administratieve last garant staat voor goede zorg. Integendeel, het gaat ten koste van goede zorg!

Alle zorgverzekeraars zullen een afschrift ontvangen van deze correspondentie.

Leveringsvoorwaarden LVVP, gemiste kans grote verzekeraars
Zoals u weet heeft de LVVP leveringsvoorwaarden opgesteld voor haar leden. Op basis van deze leveringsvoorwaarden gaan vrijgevestigde LVVP-leden in vertrouwen een contract aan met een zorgverzekeraar. Deze leveringsvoorwaarden zijn gebaseerd op alle vigerende wet- en regelgeving, inclusief  het kwaliteitsstatuut. Daarnaast zijn ook de eigen kwaliteitseisen van de LVVP in de leveringsvoorwaarden vervat. Daarmee garandeert de LVVP een gedegen kwaliteitsbeleid dat ook getoetst wordt via de statutair verplicht gestelde praktijkvisitatie.
De LVVP vindt het een gemiste kans dat de grote zorgverzekeraars de leveringsvoorwaarden niet hanteren als uitgangspunt voor het inkoopbeleid. Het is juist een kans voor alle verzekeraars om deze kwaliteitspunten die door de beroepsgroep zelf tot stand zijn gekomen, als uitgangspunt te nemen voor een contract.
In het inkoopbeleid van de kleine zorgverzekeraars ziet de LVVP overigens wel onderdelen van onze leveringsvoorwaarden terug. Ook hanteren zij een inkoopbeleid dat transparant en eenvoudig is.
 

Voorwaarden/uitsluitingen: verzekeraars zitten op stoel van professional
De LVVP vindt dat het zorginkoopbeleid van vooral VGZ, CZ, maar ook Zilveren Kruis en Menzis, sterk gebaseerd is op het voorschrijven van hoe professionals hun vak dienen uit te oefenen. Tal van criteria betreffen voorwaarden of uitsluitingssituaties voor het al dan niet kunnen behandelen van patiënten. Daarmee gaan deze zorgverzekeraars op de stoel van de professional zitten en dat is onwenselijk. De beroepsgroep gaat over de kwaliteit van de door haar geleverde zorg en hierover legt men verantwoording af, ook aan de patiënt. Het is dus niet aan de zorgverzekeraar om daar bovenop nog allerlei kwaliteitseisen op te leggen, die veelal dienen ter profilering van de betreffende verzekeraar en zelden een toegevoegde waarde hebben voor de daadwerkelijke kwaliteit van de zorg. Dit leidt hoofdzakelijk tot een onaanvaardbare verzwaring van de administratieve lasten.

LVVP wijst Keurmerk Basis GGZ af
Ook zien wij dat VGZ en Zilveren Kruis deelname aan het Keurmerk Basis GGZ extra belonen op het basistarief. De LVVP is geen voorstander van een dergelijk keurmerk, omdat het niets toevoegt aan het kwaliteitsbeleid van de LVVP en de landelijke initiatieven zoals zorgstandaarden, richtlijnen en het kwaliteitsstatuut. Weer een nieuw keurmerk ervaren wij als windowdressing en het leidt tot nog meer administratieve lasten. VGZ en Zilveren Kruis kiezen voor een commercieel privaat initiatief dat in wezen een voortzetting is van Mirro, waarin ggz-instellingen en hun vooruitgeschoven posten (denk hierbij bijvoorbeeld aan Parnassia en Indigo) hun stempel op de ggz willen drukken. De LVVP garandeert als vereniging kwaliteit door visitatie op basis van een veelheid aan kwaliteitscriteria, sturen op functioneren in samenwerking met de IGZ, een ROM-portal, een jarenlange traditie in transparantie met behulp van het LVE-codeboek, BIG- en andere (her)registraties, interne scholing/intervisie, e-health, centrale klachtenafhandeling en dergelijke. De LVVP heeft dan ook besloten om de Autoriteit Consument en Merkt (ACM) te vragen de uitgangspunten en het beleid van het Keurmerk Basis GGZ tegen het licht te houden van de mededinging, eerlijke concurrentie en bescherming van de  consumentenbelangen. Ook zal de LVVP de ACM vragen kritisch te kijken naar de werkwijze van ketenorganisaties als Vicino, die in het VGZ-inkoopbeleid worden gestimuleerd en gehonoreerd.

 

Kwaliteitsstatuut versus afsluiting contract
De LVVP gaat ervan uit dat zorgverzekeraars rekening houden met het feit dat zorgaanbieders voor 1 januari 2017 over een kwaliteitsstatuut dienen te beschikken. Deze termijn valt ruim voor de verschillende sluitingsdata van de contracteerperiode van alle zorgverzekeraars. Bij de afsluiting van het contract beschikt een gecontracteerde aanbieder dus nog niet over een kwaliteitsstatuut.

Special: de belangrijkste eisen voor u van commentaar voorzien
Onderstaand treft u per zorgverzekeraar de belangrijkste eisen. De LVVP kent onder haar leden ook een aantal groepspraktijken dat als instelling gecontracteerd wordt. Deze special gaat uitsluitend over het zorginkoopbeleid voor vrijgevestigden. Let wel, het inkoopbeleid bevat meerdere criteria dan opgenomen in deze special. Uitsluitend de belangrijkste criteria zijn door de LVVP opgenomen in deze special. De criteria van het inkoopbeleid zijn letterlijk overgenomen uit het inkoopbeleid van de betreffende verzekeraar. Een inhoudelijk commentaar van de LVVP is weergegeven in een grijs gekleurd kader.
Vóór de zomer dienen alle zorgverzekeraars de zorginkoopspecificaties te publiceren. Na publicatie hiervan start ook het moment dat u een contract kunt afsluiten. Een aantal zorgverzekeraars heeft de zorginkoopspecificaties al via het inkoopbeleid bekendgemaakt. Of daarmee alle specificaties gemeld zijn, is ons niet duidelijk. Wij houden dit nauwgezet in de gaten.
De komende maanden zullen wij ons contractenoverzicht voor 2017 opstellen, voorzien van de nodige alerts zodat u goed overwogen een keuze kunt maken om al dan niet een contract voor 2017 af te sluiten. Dit jaar adviseert de LVVP u om nog kritischer dan voorheen te zijn waar het gaat om het al dan niet aangaan van een contract met een zorgverzekeraar.
De volledige zorginkoopdocumenten van alle verzekeraars kunt u raadplegen of downloaden via het ledendeel van de LVVP-site (Mijn LVVP).

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Annemarie van der Meer via a.vandermeer@lvvp.info.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer