Over de LVVP

Zorginkoopbeleid CZ

Zorginkoopbeleid CZ

04-02-2016 Print

(letterlijke tekst uit het zorginkoopbeleid 2017 van CZ)

Algemene visie op inkoop
Op basis van kennis en ervaring vinden wij het bij bepaalde aanbieders niet wenselijk de zorg te vergoeden,

bijvoorbeeld als we uit (wetenschappelijk) onderzoek of uit patiëntgegevens weten dat deze zorg van onvoldoende kwaliteit is. Of dat de zorg overbodig of onnodig en onverklaarbaar duur is. We maken gefundeerde keuzes en willen hiermee de zorgmarkt stimuleren zich continu te verbeteren. Verder hebben wij met het oog op het betaalbaar houden van zorg expliciete aandacht voor het tegengaan van fraude en oneigenlijke declaraties.

CZ groep wil zorg inkopen die zo veel mogelijk waarde oplevert voor de verzekerde. We willen dat de zorg

afgestemd is op de zorgbehoefte van onze verzekerden en van hoge kwaliteit is tegen acceptabele kosten.

Dit houdt in dat we zorg steeds meer inkopen op basis van de kwaliteit én de kosten.

De mate waarin prijs en kwaliteit een rol spelen binnen de inkoop, is afhankelijk van onder andere de beschikbare kwaliteitsinformatie. Wij zien kwaliteit als een combinatie van onder meer de medisch inhoudelijke kwaliteit en de ervaringen van de verzekerden met de betreffende zorg(aanbieder). Waar in de ene situatie de prijs het primaire criterium zal zijn, is in andere situaties de kwaliteit leidend. Het bepalen van de kwaliteit is dus maatwerk.

Inkoopbeleid generalistische basis ggz vrijgevestigden
Tarief
Het basistarief voor de contractering van generalistische basis GGZ voor vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken is 87% van de NZa-tarieven voor 2017. Dit percentage kan hoger worden naarmate de zorgaanbieder invulling geeft aan de volgende voorwaarden:

 • +3%: De zorgaanbieder zet e-health-behandelprogramma’s in binnen de prestaties Kort, Middel en

Intensief. Deze programma’s moeten voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. CZ groep gaat

ervan uit dat e-health-behandelprogramma’s in een ‘blended’ vorm worden ingezet. Er is dus ook sprake van direct cliëntencontact. De zorgaanbieder heeft een geldige overeenkomst met een e-health-leverancier

voor 2017 en maakt dit inzichtelijk door de overeenkomst te overleggen. De zorgaanbieder stemt ermee in dat CZ groep bij de leverancier informatie opvraagt over de inzet van e-health-producten op geaggregeerd niveau (niet naar de individuele zorgaanbieder herleidbaar).

 • +3%: De zorgaanbieder heeft een continue verbetercyclus, waarbij onder andere gebruik gemaakt wordt

van (benchmark)rapportages over zorggebruik (de kosten van zorg), het proces en de uitkomsten van zorg

over de hele GGZ-keten. Daarnaast beschikt de zorgaanbieder over online, vrij toegankelijke informatie

over de werkwijze en zijn er afspraken gemaakt met verwijzers en zorgaanbieders van gespecialiseerde

GGZ over verwijzing, terugverwijzing en het uitwisselen van informatie tijdens de behandeling. Dit blijkt uit

de verwijzing en andere informatie die tijdens de behandeling wordt uitgewisseld.

Tot en met 2016 kwamen vrijgevestigde zorgaanbieders in aanmerking voor een opslag op het tarief als zij konden aantonen dat zij ingeschreven waren in het kwaliteitsregister eerstelijnspsycholoog van het NIP of in het register van de VGCt als cognitief gedragstherapeut. CZ groep beloont deze inschrijvingen in 2017 niet meer afzonderlijk.
 

Maximerende afspraken voor de omzet

Met zorgaanbieders die naast zorg in de generalistische basis GGZ, ook gecontracteerde zorg leveren in de gespecialiseerde GGZ, maken we contractafspraken over de generalistische basis GGZ die zijn gebonden aan een omzetmaximum.
 

Minimale eisen voor 2017 generalistische basis ggz

Poh-ggz
CZ groep ziet de verdere ontwikkeling van een sterke eerste lijn in de GGZ als een sleutel voor duurzame betaalbaarheid en gepast gebruik. We stimuleren daarom de behandeling in de generalistische basis GGZ en versterken de positie van de POH-GGZ, zodat die de triage en de reductie van klachten vorm kan geven. Zo versterken we de samenwerking tussen de generalistische basis GGZ en de POH-GGZ.

 

ROM

CZ groep koopt enkel generalistische basis GGZ in bij zorgaanbieders die ROM inzetten in het  ehandelproces als hulpmiddel om de voortgang en uitkomsten van de behandeling te meten. Daarnaast vragen we zorgaanbieders om ROM-data aan te leveren bij SBG.

 

e-Health

CZ groep vindt de generalistische basis GGZ bij uitstek geschikt voor de inzet van e-health als onderdeel van de behandeling. e-Health maakt daarom standaard deel uit van de zorgpaden. Bij iedere cliënt in de generalistische basis GGZ is een zogenoemde ‘blended behandeling’ het uitgangspunt; e-health in combinatie met direct contact. Dit biedt cliënten flexibiliteit in (een deel van) de behandeling en zorgt voor een goede voorbereiding van de face-to-face-contacten. Als een cliënt niet ‘blended’ wordt behandeld, neemt de zorgaanbieder de reden hiervan op in het behandelplan.

 

Prestatie Chronisch

CZ groep koopt in 2017 de prestatie Chronisch enkel in bij instellingen die beschikken over een zorgpad chronisch. Daarnaast vragen we van zorgaanbieders in- en uitstroomcriteria voor de gespecialiseerde GGZ én voor de generalistische basis GGZ Chronisch. Zorgaanbieders toetsen tijdens de behandeling op vastgestelde momenten of wordt voldaan aan deze in- en uitstroomcriteria. Dit is ook als zodanig opgenomen in de zorgpaden in de gespecialiseerde GGZ en het zorgpad Chronisch in de generalistische basis GGZ.

 

Geobjectiveerde verwijzing

CZ groep werkt de komende jaren aan een meer regionaal georiënteerde inkoop, waarbij onze verzekerden kunnen rekenen op een functioneel zorgnetwerk binnen de hele GGZ-keten. Een sterke eerste lijn is een essentieel onderdeel daarvan, met een substantiële rol voor de huisarts als poortwachter. Een belangrijk ingrediënt is dan ook een geobjectiveerde en onderbouwde verwijzing door de huisarts of bedrijfsarts naar de juiste plaats in de GGZ-keten. Die verwijzing moet deels geobjectiveerd zijn en is gebaseerd op een diagnostisch gesprek en op gegevens uit een oriënterend onderzoek. Dit is bij voorkeur een (digitaal) gevalideerd beslissingsondersteunend instrument.

 

Productieafspraken niet overdraagbaar
De overeenkomst en de productieafspraak van een zorgaanbieder zijn niet overdraagbaar. De  zorgaanbieder moet aantonen dat hij voldoet aan de inkoopcriteria en de minimale eisen. CZ groep kan deze vooraf of achteraf toetsen.

Groepspraktijken
Voor groepspraktijken geldt dat meerdere GZ-psychologen en/of psychotherapeuten in aanmerking kunnen

komen voor een groepspraktijkovereenkomst. Een psychotherapeut die een getekende overeenkomst

2016 heeft als vrijgevestigde zorgaanbieder in de gespecialiseerde GGZ, of van plan is om deze te gaan

tekenen, kan geen deel uitmaken van de groepspraktijk. De groepspraktijk levert de zorg monodisciplinair, door GZ-psychologen en/of psychotherapeuten. De groepspraktijk is de contractant en wordt  vertegenwoordigd door één persoon die de overeenkomst tekent en die declareert. De zorgaanbieder kan geen overeenkomst generalistische basis GGZ aangaan als groepspraktijk als er in hetzelfde concern een instelling is die gespecialiseerde GGZ levert. De zorgaanbieder moet de zorg dan verlenen op basis van een instellingsovereenkomst generalistische basis GGZ.

Vrijgevestigde GZ-psychologen, psychotherapeuten en groepspraktijken komen voor 2017 in aanmerking voor een overeenkomst als zij voldoen aan de volgende minimale eisen:

 • De zorgaanbieder heeft een persoonlijke AGB-code.
 • De zorgaanbieder beschikt over een geldige inschrijving in het register Kwaliteitsstatuut.
 • De zorgaanbieder is bereid informatie aan te leveren voor het vullen en actueel houden van Zorgvinden (de internetapplicatie van CZ groep om zijn verzekerden te gidsen).
 • De zorgaanbieder is bereid om informatie aan te leveren bij CZ groep voor het monitoren van de productie en de wachttijden.
 • De zorgaanbieder is aangemeld als belangstellende bij SBG en levert voor- en nametingen aan over heel 2017 zodra dit mogelijk is.
 • De zorgaanbieder zorgt dat er vóór elke behandeling een geobjectiveerde, geldige verwijzing in het patiëntendossier zit. Als zo’n verwijzing er niet is, voert een GGZ-zorgaanbieder dit onderzoek alsnog uit. Hij zorgt voor terugkoppeling hierover aan de verwijzer.
 • De zorgaanbieder levert de zorg als GZ-psycholoog of psychotherapeut monodisciplinair aan verzekerden van CZ groep.
 • De zorg mag geleverd worden door een psychotherapeut of GZ-psycholoog in opleiding. De zorgaanbieder is dan verantwoordelijk voor de behandeling en superviseert iedere behandeling van deze psychotherapeut of GZ-psycholoog in opleiding.
 • Het is de zorgaanbieder niet toegestaan om als vrijgevestigde of groepspraktijk prestaties via een andere overeenkomst of op restitutiebasis te declareren bij CZ groep. Het is dus alleen toegestaan om in dienst van anderen zorg te verlenen op andere plaatsen dan de opgegeven praktijklocaties.
 • Praktijklocaties waar ook andere zorg dan zorg voor eigen rekening en risico verleend wordt, zijn uitgesloten van de overeenkomst en daarmee voor zorg aan verzekerden van CZ groep.
 • De zorgaanbieder levert niet de prestatie Chronisch voor onze verzekerden.
 • De zorgaanbieder stuurt op een vaste verdeling tussen de verschillende prestaties: 
  GZ-psychologen en groepspraktijken: 30 procent prestatie Kort, 35 procent prestatie Middel en 35 procent prestatie Intensief. 
  Psychotherapeuten: 20 procent prestatie Kort, 30 procent prestatie Middel en 50 procent prestatie Intensief. CZ groep toetst deze verdeling gedurende het jaar aan de hand van de declaratiedata. Als er sprake is van een afwijking van meer dan 5 procent, dan past CZ groep hoor- en wederhoor toe voordat we overgaan tot een eventuele terugvordering.

 

Planning generalistische basis ggz
1 april 2016: Publiceren van het zorginkoopbeleid voor 2017 op de website

6 juni 2016: Openstellen van de vragenlijst en als er geen uitval is, toegang tot de overeenkomst 2017

6 juni 2016: Zorgaanbieders met een overeenkomst in 2016 ontvangen per e-mail toegang tot de vragenlijst

1 april 2015 tot en met 15 september 2016: Zorgaanbieders zonder overeenkomst kunnen zich melden bij rz.ggz@cz.nl

15 september 2016: Sluitdatum voor het invullen van de vragenlijst via VECOZO

30 september 2016: Sluitdatum voor het accepteren van de overeenkomst 2017

19 november 2016: Publiceren van het gecontracteerde zorgaanbod

 

Inkoopbeleid gespecialiseerde ggz vrijgevestigden

Voor vrijgevestigde psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters gelden de volgende minimale eisen voordat zij in aanmerking komen voor een overeenkomst met CZ groep in 2017:

• De vrijgevestigde zorgaanbieder heeft een persoonlijke AGB-code.

• De vrijgevestigde zorgaanbieder beschikt over een geldige inschrijving in het register Kwaliteitsstatuut.

• De vrijgevestigde zorgaanbieder is bereid informatie aan te leveren voor het vullen en actueel houden van Zorgvinden (de internetapplicatie van CZ groep om zijn verzekerden te gidsen).

• De vrijgevestigde zorgaanbieder levert informatie aan bij CZ groep voor het monitoren van de productie en de wachttijden.

• De vrijgevestigde zorgaanbieder is aangemeld als belangstellende bij SBG en levert voor- en nametingen

aan over heel 2017 zodra dit mogelijk is.

• De vrijgevestigde zorgaanbieder draagt zorg voor continuïteit in de zorgverlening. Daarmee bedoelen

we ook een gelijkmatige spreiding van het overeengekomen jaarvolume (of totale volume) over het hele

kalenderjaar.

• De DBC’s persoonlijkheidsstoornissen en eetstoornissen van meer dan 3000 minuten kunnen alleen

gedeclareerd worden als dat is overeengekomen volgens de procedure Selectieve inkoop.

• De vrijgevestigde zorgaanbieder zorgt dat vóór elke behandeling een geobjectiveerde, geldige verwijzing in het patiëntendossier zit. Als zo’n verwijzing er niet is, voert een GGZ-zorgaanbieder dit onderzoek alsnog uit. Hij zorgt voor terugkoppeling hierover aan de verwijzer.

• De vrijgevestigde zorgaanbieder kan bij de behandelingen van verzekerden maximaal 15 procent door medebehandelaren laten uitvoeren. Zet een zorgaanbieder in totaal bij al zijn behandelingen meer dan 20 procent medebehandelaren in, dan kan hij geen overeenkomst aangaan als vrijgevestigde zorgaanbieder.

Het is de vrijgevestigde zorgaanbieder niet toegestaan om DBC’s via een andere overeenkomst of op

restitutiebasis te declareren bij CZ groep. Het is dus alleen toegestaan om in dienst van anderen zorg te

verlenen op andere plaatsen dan de opgegeven praktijklocaties.

• Praktijklocaties waar ook andere zorg wordt verleend dan zorg voor eigen rekening en risico, zijn  uitgesloten van de overeenkomst. Daar mag dus geen zorg worden verleend aan onze verzekerden.

• De vrijgevestigde zorgaanbieder is met maximaal 4 beroepsbeoefenaren werkzaam op één praktijkadres.

Omzetplafond

CZ groep stemt het omzetmaximum in 2017 meer af op de daadwerkelijke zorgvraag. Vrijgevestigde psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters die al vanaf 2014 of eerder een overeenkomst hebben met CZ groep, maar geen declaraties hebben ingediend voor DBC’s die zijn geopend in 2013 en 2014, ontvangen voor 2017 geen contractvoorstel van CZ groep. Daarnaast zetten we in op meer gepaste afspraken bij structurele onderproductie. We gebruiken de vrijgevallen middelen voor (regionale) herverdeling en het compenseren voor verzekerdenmutaties.

CZ groep bepaalt het omzetmaximum voor 2017 onder meer door:

• de hoogte van het omzetmaximum in 2016;

• de hoogte van de onderproductie (zie hieronder);

• de omvang van de verzekerdenmutatie in relatie tot de regionaal ingekochte zorg. Een eventuele mutatie

is afhankelijk van de zorgkosten en de ingekochte zorg in de regio.

Berekening van de onderproductie

Om de onderproductie te berekenen, hanteert CZ groep de gehonoreerde declaraties uit 2013 en 2014 als

uitgangspunt. Het jaar met de hoogste omzet wordt vergeleken met het omzetmaximum voor 2016. Wanneer het verschil groter is dan € 10.000,-, is het voorstel voor het omzetmaximum 2017 lager dan het omzetmaximum 2016. Ten opzichte van 2016 brengen wij het bedrag boven de € 10.000,- in mindering en bieden wij u dat bedrag aan als omzetmaximum 2017.

Overhevelen budget

De productieafspraak van een zorgaanbieder is in principe niet overdraagbaar. Wel is het ook in 2017

mogelijk om een tweezijdig verzoek voor incidentele budgetoverheveling in te dienen. De zorgaanbieder moet aantonen dat hij voldoet aan de minimale eisen en de inkoopcriteria. CZ groep kan deze criteria vooraf en achteraf toetsen.

Planning gespecialiseerde ggz

1 april 2016: Publiceren van het zorginkoopbeleid voor 2017 op de website

15 juni 2016: Aanbieden van een voorstel voor de overeenkomst voor 2017

30 september 2016: Sluitdatum accepteren van de overeenkomst in VECOZO

19 november 2016: Publiceren van het gecontracteerde zorgaanbod

 

Beleid t.a.v. nieuwkomers in 2017
Naast de minimale eisen gelden in 2017 de volgende aanvullende eisen voor nieuwe vrijgevestigde zorgaanbieders:

• De vrijgevestigde zorgaanbieder levert gespecialiseerde GGZ én generalistische basis GGZ voor onze verzekerden.

• De vrijgevestigde zorgaanbieder voldoet aan de eis voor de minimale omzet in 2014 voor onze verzekerden.

• De vrijgevestigde zorgaanbieder is bij aanvang van de procedure aangesloten als belangstellende bij SBG. Hij maakt dit inzichtelijk door bij de aanvraag een bevestiging hiervan mee te sturen.

• De vrijgevestigde zorgaanbieder werkt met een kwaliteitscyclus waaruit blijkt dat hij actief lering

trekt uit de resultaten van de ROM-metingen en de metingen in BRaM.

• De vrijgevestigde zorgaanbieder beschikt over een procedure voor het omgaan met een niet (volledig)

geobjectiveerde verwijzing door de huisarts of bedrijfsarts. In deze procedure is ten minste opgenomen hoe dit objectiverende onderzoek alsnog plaatsvindt en hoe de terugkoppeling daarvan aan de verwijzer plaatsvindt.

• De vrijgevestigde zorgaanbieder beschikt over uitstroomcriteria voor alle behandelingen van de ge-

specialiseerde GGZ en generalistische basis GGZ naar elders in de GGZ-keten en past deze toe.

• De vrijgevestigde zorgaanbieder heeft een website met transparante informatie over de behandelingen, de wachttijden, de vergoedingen en de bereikbaarheid.

• De vrijgevestigde zorgaanbieder die alleen zorg levert vanuit de Zvw geniet bij gelijkwaardig aanbod de

voorkeur. Als hij ook zorg levert buiten het domein van de Zvw, dan staan de aard en de omvang van deze zorg volledig en transparant vermeld op de website. Daarbij is voor verzekerden helder aangegeven dat de betreffende zorg geen verzekerde zorg is.

• De vrijgevestigde zorgaanbieder beschikt bij aanvang van de procedure over een overeenkomst met een

erkende e-health-leverancier. Hij stuurt hiervan een bevestiging mee aan CZ groep.

• De vrijgevestigde zorgaanbieder zet in ten minste 30 procent van de behandelingen een e-health-behandeltraject in. Uit de zorgpaden van de vrijgevestigde aanbieder blijkt wanneer dit het geval is.

Uitsluitingen

• Geen toelating voor zorgaanbieders die alleen diagnostiek leveren;

• Geen toelating voor zorgaanbieders die klinische capaciteit aanbieden;

• Geen toelating voor zorgaanbieders die (ook) zorg aanbieden op een locatie in het buitenland die verder

dan 30 kilometer van de Nederlandse grens ligt;

• Geen toelating voor zorgaanbieders waarbij een traject loopt bij Bureau Bijzonder Onderzoek;

• Geen toelating voor zorgaanbieders met een behandellocatie waar behandelingen worden geleverd door

een instelling én een vrijgevestigde zorgaanbieder. De zorgaanbieder moet aantonen dat hij voldoet aan de

minimale eisen en de aanvullende eisen. CZ groep kan deze eisen vooraf en achteraf toetsen. De zorgaanbieder aanvaardt dat de overeenkomst en de productieafspraak worden afgesproken per zorgaanbieder en dat deze dus niet overdraagbaar zijn.

Ranking

CZ groep past een ranking toe als er meer aanbod is dan het beschikbare bedrag voor nieuwe vrijgevestigde aanbieders. Als uitgangspunt van de ranking hanteren wij de reeds gecontracteerde zorgaanbieders en kosten per cliënt per zorgkantoorregio. De ranking bestaat per zorgkantoorregio uit de geoffreerde korting op het NZa-tarief.
 

Planning nieuwkomers

 • 1 april 2016: Publiceren van het zorginkoopbeleid 2017 op de website, inclusief de toelatingscriteria tot uiterlijk 31 mei 2016: Belangstellenden voor een overeenkomst in 2017 kunnen zich melden via rz.ggz@cz.nl met in de onderwerpregel ‘nieuwe vv gGGZ‘
 • vanaf 15 juni: Vragenlijst te benaderen via VECOZO
 • uiterlijk 15 augustus : Invullen en bevestigen van de vragenlijst
 • 31 augustus 2016: Analyse van de aanvragen door CZ groep
 • 9 september: Uitslag of een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een overeenkomst in 2017
 • 30 september 2016: Sluitdatum voor het accepteren van de overeenkomst(en) in VECOZO
 • 19 november 2016: Publiceren van het gecontracteerde zorgaanbod

 

Bron: https://www.cz.nl/~/media/actueel/zorgaanbieder/zorginkoopbeleid/zorginkoopbeleid-ggz.pdf

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer