Over de LVVP

Zorginkoopbeleid De Friesland

Zorginkoopbeleid De Friesland

04-02-2016 Print

(letterlijke tekst uit het zorginkoopbeleid 2017 van DFZ)

Iedere zorgaanbieder stelt een eigen kwaliteitsstatuut op waarbij door de zorgaanbieder de juiste hulp op de juiste plaats, en door de juiste professional binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut van de zorgaanbieder:

• maakt voor de patiënt/cliënt en diens familie/ naastbetrokkene inzichtelijk hoe de zorgverlener

aan de minimale kwaliteitsaspecten vorm en inhoud geeft. Het kwaliteitsstatuut stelt de patiënt/cliënt zo in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder, en te participeren in de besluitvorming met betrekking tot hun individuele behandelproces;

• dient als kader voor werkafspraken binnen de instelling en/of het professionele netwerk. Het kwaliteitsstatuut dient als uitgangspunt voor de polisvoorwaarden van De Friesland. De zorgaanbieder heeft aantoonbaar de Zorgbrede Governance Code ingevoerd dan wel, ingeval van vrijgevestigde praktijken, onderschrijft de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code;

• De zorgaanbieder werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit en borgt dit door een

werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal erkend is en gepaard gaat met

onafhankelijke toetsing (externe audit). In dit kwaliteitssysteem zijn de landelijke kwaliteitskaders

voor de GGZ-sector geïntegreerd. De zorgaanbieder verantwoordt zich hierover in het Jaardocument

Maatschappelijke Verantwoording. Indien de zorgaanbieder een grote vrijgevestigde praktijk is

spant de zorgaanbieder is zich om het omschreven kwaliteitssysteem te implementeren in 2017.

De vrijgevestigde zorgaanbieder verantwoordt zich in een jaarverslag.

 

Om voor een contract in aanmerking te komen dient een vrijgevestigde zorgaanbieder te voldoen aan

onderstaande inkoopspecificaties:

• Uw vestigingsadres bij Vektis is tevens het adres waarop u zorg levert;

• U neemt/alle zorgverleners binnen de praktijk nemen, bij het verlenen van zorg de eisen in acht

die volgens de algemeen aanvaarde professionele standaard redelijkerwijs aan zorgverleners mogen

worden gesteld en u houdt/de zorgverleners houden zich daarbij aan de beroepscode die is

opgesteld door de beroepsvereniging;

• De cliënt/patiënt kiest zelf zijn regiebehandelaar, die dus ook behandelt;

• De regiebehandelaar is persoonlijk zorginhoudelijk verantwoordelijk, levert de zorg zelfstandig, tenzij er sprake is van een opleidingssituatie (een opleiding wordt niet beschouwd als medebehandelaar) of waarneming;

• De vrijgevestigde praktijk bestaat uit zich niet hiërarchisch tot elkaar verhoudende in de Wet BIG

geregistreerde regiebehandelaren;

• De vrijgevestigde praktijk is zelfstandig en is niet verbonden aan een instelling; er is geen sprake van juridische en/of financiële afhankelijkheid van een andere rechtspersoon;

• De vrijgevestigde praktijk bestaat uit eigenaar praktijkhouders i.c. iedereen werkt voor eigen

rekening/risico;

• De regiebehandelaar en/of vrijgevestigde praktijk is in het bezit van een agb-code categorie 94 of 03.

 

Proces en tijdpad

Publiceren inkoopbeleid ca. 1 mei 2016

Indienen offerte Uiterlijk 3 juli 2016

Start inkoopgesprekken Vanaf september 2016

(daar waar dat van toepassing is)

Ondertekende overeenkomst 2017 Uiterlijk 1 november 2016

Bron: http://www.defriesland.nl/Images/zorginkoopplan-2017-28885.pdf

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer