Over de LVVP

Zorginkoopbeleid Menzis

Zorginkoopbeleid Menzis

04-02-2016 Print

(letterlijke tekst uit het zorginkoopbeleid 2017 van Menzis)

Algemeen uitgangspunt generalistische basis-ggz
Het uitgangspunt voor Menzis is dat er regionaal voldoende GBGGZ moet zijn ingekocht, hetgeen betekent dat op basis van substitutie vanuit SGGZ (en de vroegere ELP-zorgvraag) zo’n 40%-50% van de GGZ zorgvragers in de GBGGZ terecht moet kunnen.

Geschiktheidseisen

De zorgaanbieder, indien vrijgevestigd en zelfstandig werkend, is BIG geregistreerd.
De zorgaanbieder beschikt, op basis van en naar voorbeeld van het model Kwaliteitsstatuut, over een getoetst en geaccordeerd inzichtelijk kwaliteitsstatuut dat is opgenomen in het openbaar register van Zorginstituut Nederland.
De vrijgevestigde en zelfstandig werkende zorgaanbieder werkt minimaal 16 behandeluren per week in de eigen praktijk (in hetzelfde tweecijferig postcode gebied) en werkt in totaal niet meer dan 40 behandeluren per week in de eigen praktijk en elders tezamen.

 

In het brede GGZ-zorglandschap hebben de vrijgevestigde GGZ professionals en GGZ-praktijken een specifieke rol voor onze verzekerden. Uit klantonderzoek onder GGZ- patiënten en mantelzorgers komt nadrukkelijk de wens naar voren om de zorg kleinschalig en dichtbij huis te organiseren. Van vrijgevestigde (groeps)praktijken verwachten we dan ook dat zij kleinschalig en dichtbij de cliënt hun zorg organiseren, waarbij er korte (communicatie en samenwerkings)lijnen zijn met andere zorgaanbieders in de GGZ-keten. Hierbij denken we aan huisartsen en 7x24uurs GGZ-aanbieders.

Toekomst, ggz-zorglandschap
In 2020 willen we voor onze verzekerden een GGZ-zorglandschap hebben gerealiseerd, waarbij het duidelijk is voor welke (GGZ)zorgvraag welke aanbieder is gecontracteerd en dat, indien mogelijk, er voor verzekerden ook keuzemogelijkheden zijn. Deze doelstelling betekent dat de vrijgevestigde (groeps)praktijken enerzijds dienen te passen in het regionale zorglandschap maar anderzijds ook stevige samenwerkingsverbanden dienen te hebben (zowel horizontaal als verticaal).

In 2020 zullen we alleen nog (regionale) zorginkoop afspraken maken met die vrijgevestigde (groeps)praktijken die lid zijn van een zorggroep of coöperatie/vereniging, die regionaal formele samenwerkingsafspraken hebben met huisartsen (t.a.v. verwijsprotocollen en consultatie) en binnen de zorggroep/coöperatie/vereniging met gezamenlijke/uniforme kwaliteitsindicatoren werken (bijv. t.a.v. triage-instrument, zorgprogramma’s, ROM-metingen, E-health, substitutie). In de komende jaren zullen dit soort samenwerkingsafspraken (zoals ook verwoord in het Kwaliteitsstatuut sectie I) dan ook een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de contractering.

Meerjarenovereenkomst
De intentie is om vanaf contractjaar 2018 voor 3 jaar een meerjarenovereenkomst te sluiten met vrijgevestigde (groeps)praktijken die als zorggroep i.o./coöperatie i.o. kunnen voldoen aan diverse samenwerkings- en kwaliteitsniveaus. Het beschikbaar budget is afhankelijk van de regionale zorgvraag en productieafspraken met de (groeps)praktijken. Ook het budget (omzetplafond) wordt in principe voor
3 jaar vastgelegd, doch kan afhankelijk van regionale vraagverandering, jaarlijks worden aangepast. 2017 zal dus een overgangsjaar zijn, mede door de introductie van het Kwaliteitsstatuut.

Medebehandeling
Menzis gaat er vanuit dat een vrijgevestigde professional de volledige behandeling zelf doet, doch de zorgvraag kan aanleiding geven een deel van de behandeling (of consultatie) door een andere behandelaar uit te laten voeren. Dit uit te besteden deel mag maximaal 20% zijn. Dit geldt zowel voor de vrijgevestigde in de GB GGZ als in de SGGZ.

Regiebehandelaren
Zoals in het Kwaliteitsstatuut is vastgelegd kunnen in de GB GGZ de volgende professionals in de vrije vestiging als regiebehandelaar optreden:

 • GZ-psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog

 

In de SGGZ treden de volgende professionals in vrije vestiging op als regiebehandelaar:

 • Psychotherapeut
 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychiater

Parallelle DBC’s bij vrijgevestigden
Vanuit kwaliteitsoverwegingen en op basis van het kwaliteitsstatuut vindt Menzis dat een vrijgevestigde geen parallelle trajecten mag openen. Menzis beschouwt in principe zorg geleverd door één behandelaar, ook bij het bestaan van meerdere indicaties, nimmer als substantieel eigenstandig behandeltraject dat in aanmerking komt voor een parallelle DBC. Er is sprake van een substantieel eigenstandige behandeling in het geval van een andere hoofd/regiebehandelaar, een eigenstandige behandeling met eigen dossiervoering en een eigenstandige verwijzing inclusief zijn eigen organisatie en overhead. Dit is in principe alleen van toepassing bij instellingen waar meerdere multidisciplinaire behandelingsvormen aangeboden worden. Menzis gebruikt dit als uitgangspunt bij controles.

Planning

 • Week 14 – 1 april 2016

Publicatie inkoopbeleid 2017

 • Week van 1 juni 2016

Zorgaanbieders die in 2016 geen overeenkomst met Menzis hebben en voor 2017 hiervoor in aanmerking willen komen, dienen zich uiterlijk 1 juni 2016 aan te melden. Indien een “nieuwe” zorgaanbieder zich na 1 juni 2016 meldt, komt deze niet in aanmerking voor een overeenkomst in 2017.

 • Week van 12 september 2016

Uiterlijk 16 september 2016 ontvangt de vrijgevestigde zorgaanbieder inlogcodes voor de digitale vragenlijst.

 • Week 42; 21 oktober 2016

Uiterlijk 21 oktober 2016 retourneert de vrijgevestigde zorgaanbieder de ingevulde digitale vragenlijst.

 • Week van 1 november 2016

Uiterlijk 4 november 2016 retourneert de vrijgevestigde zorgaanbieder de digitaal ondertekende overeenkomst..

 • 19 november 2016

Publicatie gecontracteerde zorgaanbod 2017 op Menzis Zorgvinder.

 

Bron: https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/ggz/contractering/inkoopbeleid-2017

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer