Over de LVVP

Zorginkoopbeleid Multizorg

Zorginkoopbeleid Multizorg

04-02-2016 Print

(letterlijke tekst uit het zorginkoopbeleid 2017 van Multizorg)

Met veel praktijken van vrijgevestigde zorgaanbieders hebben we in 2016 een tweejarige overeenkomst voor 2016 en 2017 gesloten. Nieuwe vrijgevestigde zorgaanbieders kunnen voor 2017 in aanmerking komen voor een eenjarige zorgovereenkomst GBGGZ 2017 of een gecombineerde zorgovereenkomst GBGGZ&GGGZ 2017. De zorgovereenkomst 2017 is voor nieuwe vrijgevestigde zorgaanbieders gelijk aan de zorgovereenkomst 2016-2017 om ongewenste verschillen te voorkomen.

Voor vrijgevestigde zorgaanbieders geldt dat zij, naast de voor hen van toepassing zijnde wettelijke eisen, moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van de NVvP, de LVVP en het NIP.

Elke GGZ-aanbieder is verplicht een aantoonbaar geaccordeerd kwaliteitsstatuut te voeren om in aanmerking te komen voor vergoeding van behandelingen onder de Zorgverzekeringswet. Dit individuele kwaliteitsstatuut geeft de kaders aan waarbinnen de zorg wordt verleend, en dient uiterlijk 1 januari 2017 geregistreerd te zijn bij het Zorginstituut Nederland (ZiNL). Het model Kwaliteitsstatuut kunt u downloaden van onze website. Multizorg VRZ behoudt zich het recht voor individuele overeenkomsten met GGZ-aanbieders te ontbinden indien het individuele kwaliteitsstatuut niet wordt goedgekeurd door het ZiNL.

Een belangrijk onderdeel van dit kwaliteitsstatuut is de regiebehandelaar: het centrale aanspreekpunt voor de patiënt, zijn naasten en andere bij de behandeling betrokken behandelaren. Multizorg VRZ past in 2017 haar inkoopbeleid wat betreft hoofdbehandelaren aan op basis van het model Kwaliteitsstatuut. Dit betekent dat we geen aanvullende eisen stellen aan regiebehandelaren ten opzichte van het model Kwaliteitsstatuut.

Wij staan er open voor om met u als zorgaanbieder in gesprek te gaan over uw visieontwikkeling aangaande innovatie en e-health. Wanneer u een goed idee heeft voor innovatie en/of e-health, ontvangen wij graag een financieel onderbouwde business case waarin de onderstaande punten concreet zijn uitgewerkt. U kunt deze toezenden aan ggz@multizorgvrz.nl.
Op het gebied van e-health omvat dit de volgende punten:

  • Op welke wijze de verschillende mogelijkheden van e-health worden benut in de organisatie.
  • Welk deel van het zorgaanbod bestaat uit e-health toepassingen.
  • Welk extra service patiënten geboden wordt door middel van e-health.
  • Een financiële paragraaf waarin de kosten voor implementatie en de kosten en besparingen in het reguliere zorgproces zijn opgenomen.

Ook klinisch neuropsychologen komen vanaf 2017 ook in aanmerking om een zorgovereenkomst met ons te sluiten. In voorgaande jaren was dit niet het geval.
 

Nieuwe vrijgevestigde zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor een zorgovereenkomst 2017 indien ze voldoen aan:

  • onze eisen ten aanzien van kwaliteit en doelmatigheid zoals beschreven in dit document en de hieruit volgende inkoopspecificatie;
  • de voorwaarde dat minimaal 80% van de behandeltijd (direct en indirect) van de cliënt wordt geleverd door de regiebehandelaar zelf;
  • onze eisen m.b.t. omvang van de praktijk (maximaal 8 ft regiebehandelaren en niet meer dan drie behandellocaties.

 

Praktijken die een erkende opleidingsplaats hebben komen in aanmerking voor een toeslag op het tarief.
 

3.2. Planning inkoopproces

Periode

Activiteit

1 april

Publicatie inkoopbeleid

April-juni

Consultatie diverse veldpartijen

Juli

Publicatie aanpassingen inkoopbeleid (indien van toepassing), standaard zorgovereenkomst en algemene inkoopvoorwaarden

Augustus

Plaatsen aanbod GGZ-instellingen in VECOZO

Juli-september

(indien van toepassing) inkoopgesprekken

Begin september

Aanbieden van de prijslijsten 2017 Vrijgevestigden

1 november

Sluitingsdatum en afronding contractering

1 november

Publicatie gecontracteerd aanbod via de websites van de deelnemende

 

Bron: https://www.multizorgvrz.nl/wp-content/uploads/2016/04/Inkoopbeleid-GGZ-2017.pdf

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer