Over de LVVP

Zorginkoopbeleid VGZ

Zorginkoopbeleid VGZ

04-02-2016 Print

(letterlijke tekst uit het zorginkoopbeleid 2017 van VGZ)

Algemene uitsluitingscriteria
Wij sluiten in ieder geval geen overeenkomst voor de specialistische GGZ en/of generalistische basis GGZ in 2017 met de volgende zorgaanbieders:

 • Zorgaanbieders die geen (goedgekeurd) Kwaliteitsstatuut hebben gedeponeerd bij een door het Ministerie van VWS daartoe bevoegd verklaarde instantie en
 • Zorgaanbieders die niet aantoonbaar werken volgens dat kwaliteitsstatuut.
 • Zorgaanbieders die niet werken volgens de multidisciplinaire richtlijnen.

Omzet-/zorgkostenplafond

Ook in 2017 hanteert VGZ een zorgkostenplafond voor haar gecontracteerde zorgaanbieders. Er is geen sprake van een gegarandeerd minimum. Wij verwachten dat u een gelijkmatige spreiding van de zorg levert over de betreffende periode binnen dit zorgkostenplafond. Tevens vragen we u ons te waarschuwen bij het bereiken van het niveau van 70% van het plafond. Wij kunnen nieuwe instroom dan tijdig helpen andere zorgaanbieders te selecteren via onze afdeling zorgadvies en bemiddeling.
 

Tussentijdse bijstelling afspraak

Het is mogelijk dat de afspraak tussentijds wordt bijgesteld. Dat gebeurt in de volgende gevallen:

 1. Als we schriftelijk zijn overeengekomen dat we rekening houden met aantoonbare verschuivingen in de markt en/of de zorgvraag;
 2. Als de realisatie meer dan 10% achterblijft bij het afgesproken zorgkostenplafond. Dan kan VGZ het zorgkostenplafond tussentijds verlagen en de betreffende productgroep(en)/ zorg elders inkopen.
 3. Als visitaties of materiële controles daar aanleiding toe geven. Dan kan VGZ het zorgkostenplafond tussentijds éénzijdig verlagen;
 4. Als er verzekerdenmutaties zijn, zoals vermeld in de overeenkomsten 2017.

 

DBC-tarieven 2017

In 2017 hanteert VGZ, evenals in 2016, de maximum DBC tarieven zoals vastgesteld door de NZa, met uitzondering van de DBC productgroepen “Aan alcohol gebonden stoornissen” en “Aan overige middelen gebonden stoornissen”. De tarieven voor deze twee productgroepen worden vastgesteld op basis van de VGZ-tarieven 2016 opgehoogd met de gemiddelde indexatie zoals ook gebruikt door de NZa.

Gedifferentieerde inkoopstrategie

Voor de inkoop van 2017 voeren we een gedifferentieerde inkoopstrategie. Wij geven bijzondere aandacht aan zorgaanbieders die onze visie richting 2020 met betrekking tot zinnige zorg delen, en willen samen met hen good practices ontwikkelen. Met deze zorgaanbieders onderhandelen wij over aanvullende initiatieven die gericht zijn op onze inkoopdoelen. Daarnaast geldt voor alle zorgaanbieders een reeks criteria, die in lijn zijn met 2016. Deze kunt u vastleggen in het Vecozo-portaal, in een bestuurlijke verklaring. Zo voorkomen we onnodige administratieve lasten. Het gaat om de volgende criteria per echelon.

 

Criteria generalistische basis GGZ

Voor het inkoopbeleid generalistische basis GGZ 2017 gaan we uit van de kwaliteitsnormen die door het veld zijn ontwikkeld. Dat resulteert in de volgende vier opeenvolgende niveaus met bijbehorende tarieven. Om in aanmerking te komen voor een bepaald niveau, moet u hebben voldaan aan de criteria van het voorgaande niveau.

 

Niveau tariefspercentage NZa

A 80% Kwaliteitsstatuut

B 90% Keurmerk Basis GGZ

C 96% Keurmerk Basis GGZ aangevuld met regionale samenwerking huisartsen

D 96-100% Integrale ketenzorg

 

Kwaliteitsnorm (A)

Wij hanteren de landelijke normen zoals beschreven in het Kwaliteitsstatuut als minimale norm.

Keurmerk (B)

Het Keurmerk Basis GGZ is ontwikkeld in samenspraak met belanghebbenden in de GGZ. Een externe partij toetst daarbij normen met betrekking tot de thema’s cliëntgerichtheid behandeling, samenwerking in de keten, bekwaam blijven en continu verbeteren. Op deze manier ondersteunen we zorgaanbieders die expliciet en toetsbaar werken aan het continu verbeteren van kwaliteit.

 

Regionale samenwerking (C)

We verwachten van zorgaanbieders dat ze in hun regio gezamenlijk een overeenkomst sluiten met huisartsenzorggroepen waarin minimaal afspraken staan over:

• verwijzen en terugverwijzen;

• gebruik van een digitaal triage-instrument door de huisarts;

• inhoudelijk onderbouwde verwijzingen;

• gebruik van digitale zorg;

• consultaties;

• een kwaliteitsagenda voor de komende jaren.

Integrale ketenzorg (D)

Ketenafspraken moeten worden gemaakt met partijen die een belangrijke regionale rol vervullen in de gehele keten. Daarbij moet de capaciteit in de keten maximaal worden benut, waarbij matched care en substitutie optimaal worden gefaciliteerd. Zorgaanbieders op niveau B of hoger, mogen in 2017 verzekerden van de selectief online polissen (Bewuzt Basis en Univé Zorg Select polis) behandelen.
 

Criteria specialistische GGZ

Ook binnen de specialistische GGZ maken we gebruik van een bestuurlijke verklaring om administratieve lasten te verlichten. Deze verklaring heeft betrekking op ROM, CQi, substitutie generalistische basis GGZ en zorgpaden. Ons uitgangspunt daarbij is dat het kwaliteitsniveau 2016 wordt behouden en/of verbeterd.

Ons gedifferentieerde inkoopbeleid is ook van toepassing op de specialistische GGZ. Wij geven meer aandacht aan zorgaanbieders die good practices ontwikkelen die een meetbare bijdrage leveren aan zinnige zorg. Daarbij zien wij graag voorstellen die aansluiten op onze inkoopdoelen op het gebied van positieve gezondheid,  herstelarrangementen, zorg dichtbij en kostenverlaging. Daardoor zullen we met sommige zorgaanbieders intensiever gaan samenwerken en zal bij anderen de focus liggen op een gestroomlijnd inkoopproces met een beperkt aantal onderwerpen.

Voor de SGGZ geldt: zorgaanbieders die voldoen aan de vereisten van het  kwaliteitsstatuut GGZ ontvangen 80% van het NZa-tarief. Als u naast specialistische GGZ ook de generalistische basis GGZ levert en in het bezit bent van het Keurmerk Basis GGZ voldoet u aan onze criteria voor methodisch handelen (shared decision making, richtlijnconform behandelen, volgen van zorgpaden en kwaliteitsstandaarden en visitatie). Dit wordt door een externe partij getoetst. We gaan ervan uit dat u het methodisch handelen in de hele praktijk inzet en dus ook toepast in de specialistische GGZ. Als u hieraan voldoet, ontvangt u 88% van het NZa-tarief. Als u alleen specialistische GGZ levert, ontvangt u 88% van het NZa-tarief als we de criteria voor methodisch handelen kunnen toetsen. U komt in aanmerking voor 93% van het NZa-tarief als er aantoonbaar sprake is van samenwerking binnen een netwerkstructuur.

Selectieve inkoop

Om gepast gebruik in de specialistische GGZ te stimuleren, continueren we de selectieve inkoop voor onze naturapolissen op basis van normen van de beroepsgroep. Dit kan leiden tot gehele of gedeeltelijke uitsluiting van zorgaanbieders voor de volgende diagnoses: eetstoornissen, dementie, alcohol en overige middelen. Indien een GBGGZ-zorgaanbieder voldoet aan tenminste categorie B, dan mag deze aanbieder in 2017 verzekerden met een selectief online polis (Bewuzt basis en Univé Zorg Select Polis) behandelen.

Good practices

Om de zorg op de langere termijn betaalbaar te houden zet VGZ in op zinnige zorg via good

practices. Soms is dat zorgvernieuwing, soms is dat een al bestaande werkwijze die navolging

verdient. Criteria voor een good practice zijn de volgende:

 • vernieuwende methode, techniek, handelswijze, procedure, samenwerking of technologische

ontwikkeling;

 • zinnige zorg; betaalbare zorg waarin de cliënt centraal staat en verspilling en overdaad

worden vermeden;

 • vastgesteld in de praktijk;
 • op andere plekken toepasbaar;
 • de zorgaanbieder kan een ambassadeursrol vervullen richting zorgaanbieders.

Wij zijn actief op zoek naar dit soort initiatieven die de zorg verbeteren en de doelmatigheid verder vergroten. Wij nodigen zorgaanbieders dan ook uit om deze initiatieven aan te reiken via ons Zinnige Zorg Loket: https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/het-zinnige-zorg-loket. U kunt uw idee natuurlijk ook bespreken met uw contactpersoon bij de afdeling Zorginkoop.
 

Keten-GGZ

Wij stimuleren initiatieven die nadrukkelijk meer regie voeren op de gehele keten van GGZ (zoals bij Vicino, PoZoB, Zorroo en Provico). De eerste uitkomsten wijzen op een toename van behandeling in de eerstelijn in plaats van tweedelijn en een afname van de gemiddelde kosten van GGZ. We willen samen op zoek naar de kritische succesfactoren van deze initiatieven en naar opschalingsmogelijkheden, zodat we samen de zorg zo zinnig en doelmatig mogelijk kunnen inrichten.

Nieuwe toetreders

VGZ behandelt alle zorgaanbieders gelijk. Het is voor ons niet bepalend wie de zorg levert, maar wat  geleverd wordt. Voor alle zorgaanbieders binnen een bepaalde zorgsoort gelden dezelfde voorwaarden, dus ook voor nieuwe toetreders. Elementen als beschikbaar aanbod in de regio of onderscheidende zorg zullen meegenomen worden in de afweging om als nieuwe toetreder toegelaten te worden.

Wel of geen contract

Afhankelijk van de uitkomsten van de inkoopgesprekken en de inkoopprocedures sluiten wij al dan niet een contract met u. Dit kan verschillen per polis. Indien een verzekerde gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde leverancier geldt er een lagere vergoeding op basis van de lijst maximale vergoedingen. Wij informeren onze verzekerden over het gecontracteerde aanbod door publicatie op de website.

 

Procesverloop digitale contractering generalistische basis GGZ en specialistische GGZ

 • 1 april 2016: publicatie extern inkoopdocument GGZ – website VGZ
 • 15 mei 2016: publicatie werkwijze contracteren – website VGZ
 • augustus/september 2016: start digitale contractering – contracteermodule Vecozo
 • 1 november: einddatum contractering – contracteermodule Vecozo
 • half november 2016: publicatie contractpartijen 2017 – website VGZ
 • 1 januari 2017: start overeenkomst 2017 – website VGZ

Bron: https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/documents/zorginkoop%202017/vgz%20inkoopdocumenten%20ggz%202017.pdf

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer