Over de LVVP

Zorginkoopbeleid Zilveren Kruis

Zorginkoopbeleid Zilveren Kruis

04-02-2016 Print

(letterlijke tekst uit het zorginkoopbeleid 2017 van Zilveren Kruis)

Inkoopprocedure vrijgevestigde (groeps)praktijken

De afgelopen jaren heeft Zilveren Kruis de inkoopprocedure voor vrijgevestigde (groeps)praktijken waar mogelijk versimpeld voor aanbieders. Dit hebben wij vormgegeven door het aantal inkoopcriteria terug te brengen en een minimum omzetplafond van € 50.000 te introduceren. Hiermee willen we tegemoetkomen aan de behoefte van kleine zorgaanbieders de administratieve handelingen in balans te brengen met de primaire activiteit, het leveren van zorg. Wij blijven het belangrijk vinden om onze klanten ook bij  vrijgevestigde praktijken adequaat te kunnen informeren over de kwaliteit en doelmatigheid van geleverde zorg door individuele praktijken.
– Uw praktijk voldoet aan de organisatorische kenmerken van een vrijgevestigde praktijk (zie hieronder).

– Uw praktijk heeft in 2016 een overeenkomst met Zilveren Kruis afgesloten.

– U voldoet aan de inkoopspecificaties voor een overeenkomst.

Afbakening inkoopprocedure vrijgevestigde (groeps)praktijken

Sinds 2016 hanteert Zilveren Kruis een organisatorische afbakening van zorgaanbieders die gecontracteerd worden in de inkoopprocedure voor vrijgevestigde (groeps)praktijken. Ook in 2017 hanteren we deze afbakening. Concreet houdt dit in:
– De contractant van de praktijk is tevens hoofdbehandelaar binnen de GGZ en levert zelf zorg; dit betekent dat in de inkoopprocedure alleen praktijken worden gecontracteerd met AGB codes die starten met de getallen 940 of 003.
– Een praktijk met minimaal vijf regiebehandelaren binnen de GGZ en waarbij in de overeenkomst van 2016 een omzetplafond van minimaal € 100.000 is opgenomen, komt niet in aanmerking voor een contract binnen de procedure voor vrijgevestigde (groeps)praktijken. Deze zorgaanbieders komen in aanmerking voor een contract binnen de instellingsprocedure, mits zij voldoen aan de voorwaarden die wij stellen in de digitale inkoopprocedure voor instellingen.

– Praktijken met minimaal vijf regiebehandelaren binnen de GGZ, maar waarbij in de overeenkomst voor 2015 een omzetplafond van minder dan € 100.000 is opgenomen, komen alsnog in aanmerking voor een overeenkomst in de inkoopprocedure voor (groeps)praktijken. Deze praktijken voldoen immers niet aan de minimale instapvoorwaarde voor instellingen van minimaal € 100.000 aan declaraties bij Zilveren Kruis

Praktijken met tien of meer regiebehandelaren in de GGZ komen niet in aanmerking voor een overeenkomst in de procedure voor vrijgevestigde (groeps)praktijken. Het betreft hier tien personen, niet fte. Deze zorgaanbieders komen in aanmerking voor een contract binnen de instellingsprocedure, mits zij voldoen aan de voorwaarden die wij stellen in de digitale inkoopprocedure voor instellingen.

– De zorg wordt geleverd op de locatie waarop het contract is afgesloten.

Tarieven

Net als in 2016 gebruiken we de NZa-tarieven als uitgangspunt bij de inkoop 2017. Om het basistarief voor de gespecialiseerde en basis-GGZ vast te stellen gaan wij gaan niet standaard uit van het honderd procent NZa tarief. Zilveren Kruis heeft referentie tarieven berekend. Deze tarieven geven inzicht in verklaarbare en

onverklaarbare tariefverschillen tussen zorgaanbieders. Hierbij is gekeken naar kostenbepalende factoren als de ingezette behandelmix en is rekening gehouden met kapitaallasten en productiviteitsnormen. We zien nog steeds onverklaarbare verschillen in de tarieven tussen zorgaanbieders. In 2017 willen we deze onverklaarbare verschillen verkleinen en de afgesproken tarieven in lijn brengen met de geleverde zorg en de gemiddelde prijs per patiënt.

 

Nieuwe aanbieders

Zilveren Kruis streeft naar een evenwichtige samenstelling van het zorglandschap met een evenredige verhouding tussen instellingen en vrijgevestigde aanbieders per regio. Zilveren Kruis contracteert alleen nieuwe praktijken in de gebieden waar onvoldoende vrijgevestigde aanbieders gecontracteerd zijn. Zilveren Kruis spreekt van een nieuwe praktijk als u in 2016 geen contract hebt met Zilveren Kruis. Voordat

de contracteerperiode start, publiceren we op onze website de postcodegebieden waar we nieuwe praktijken contracteren. Hierbij kijken we onder andere naar het aantal declaraties dat wij op restitutiebasis binnenkrijgen in een gebied, het totale zorgaanbod ten opzichte van de

zorgvraag in de regio, de verhouding van vrijgevestigde praktijken ten opzichte van de aanwezige instellingen en de hoeveelheid gecontracteerde zorg bij vrijgevestigde praktijken per Zilveren Kruis verzekerde in de regio.
 

Verwerking beleidsspeerpunten

Als u alleen aan de inkoopspecificaties voldoet, komt u in aanmerking voor een overeenkomst met het basistarief. De hoogte van dit basistarief maken wij voor de contracteerperiode in de technische uitwerking van de inkoopprocedure kenbaar via onze website. Daarnaast verwerken we onze beleidsspeerpunten in enkele tariefverhogende inkoopcriteria. Deze verhoging is een compensatie voor de geleverde

investering die aanbieders leveren op onze beleidsspeerpunten. Net als in 2016 kijken we in 2017 concreet naar:

deelname aan kwaliteitsvisitaties door de beroeps- en brancheverenigingen;
deelname aan de stichting Kwaliteit in basis GGZ.

 

Planning
Publicatie inkoopbeleid 1 april 2016

Publicatie technische uitwerking inkoopprocedure Half juni 2016

Opening portaal 23 augustus 2016

 

Bron: https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/ggz/contracteren/Paginas/default.aspx

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer