Over de LVVP

Het zorgprestatiemodel: duidelijker voor de patiënt en minder administratie

Het zorgprestatiemodel: duidelijker voor de patiënt en minder administratie

27-08-2020 Print

De reden om een nieuwe bekostiging in te voeren is dat het huidige dbc-systeem zijn langste tijd gehad heeft. Het nieuwe systeem gaat voor zowel de generalistische basis-ggz (gb-ggz) als de gespecialiseerde ggz (g-ggz) gelden. Er zijn tien ontwerpcriteria geformuleerd, die aan de basis van het systeem liggen. Voordelen zijn onder andere dat het model duidelijker is voor de patiënt en dat het minder administratie vergt.

Tien ontwerpcriteria
De tien ontwerpcriteria zijn:

  1. Eenvoudige prestaties, begrijpelijk voor de patiënt.
  2. Weerspiegelt de daadwerkelijk geleverde zorg, controleerbaar voor patiënt.
  3. Prijzen sluiten aan bij behandelinzet en benodigde setting.
  4. Structurele verlichting van de administratieve lasten, geen tijdsregistratie.
  5. Maximale versnelling van inzicht in de zorguitgaven, omzet en schade vergelijkbaar.
  6. Eenvoudige en duidelijke regels, ruimte voor innovatie.
  7. Stimuleert procesgerichte beheersing in plaats van controle achteraf.
  8. Ontschotting, zelfde bekostiging voor gb-ggz, g-ggz jaar 1/2/3 en forensische zorg jaar 1.
  9. Basis voor sturen op gepaste en doelmatige zorg.
  10. Flexibel te combineren met doorontwikkeling zorgvraagtypering

 

Voordelen van het nieuwe systeem
Omdat u consulten declareert, hoeft niet meer een aparte registratie van de indirecte tijd bij te houden. Die zit verdisconteerd in het consulttarief. Dit vereenvoudigt de administratie én het is voor de patiënt beter te begrijpen waarom een behandeling kost wat die kost.

Hierbij geldt: agendaplanning is realisatie. De patiënt kan dus gewoon in zijn agenda kijken hoeveel afspraken er gepland waren. Er zal dus achteraf minder discussie plaatsvinden over de kosten van de behandeling en de bestede indirecte tijd.

U kunt daarnaast sneller en vaker declareren: niet pas na afloop van een product of een dbc, die een looptijd van maximaal een jaar kan hebben. Vooral voor de g-ggz is dat een voordeel.

Inhoudelijke begrenzing
Het meest ingewikkelde punt is hoe dit systeem inhoudelijk begrensd dient te worden. Met andere woorden: welk type client komt voor welke soort behandeling in aanmerking en hoe lang duurt dat ongeveer. Als het veld dit niet zelf doet, zullen zorgverzekeraars dit –elk op hun eigen wijze –voor ons gaan doen (denk aan omzetplafonds, productmixen, kosten per unieke client, et cetera). Als inhoudelijke begrenzing wordt gewerkt met het zorgclustermodel. Hiervoor is een pilot uitgevoerd, waar ook een heel aantal leden aan heeft meegewerkt. Uit de pilot blijkt dat het model goed hanteerbaar is, dat het de klinische herkenbaarheid vergroot en dat de administratieve belasting te overzien is. In het bestuurlijk overleg zijn afspraken gemaakt over de stappen die gezet moeten worden om dat model of een beter alternatief op tijd klaar te hebben. Omdat enkele partijen moeite hebben met het zorgclustermodel, zal bureau SiRM de komende weken onderzoeken of een beter alternatief mogelijk is. De planning verandert hierdoor echter niet.

Het financiële plaatje
De impact van het zorgprestatiemodel – dat wil zeggen de financiële gevolgen onderaan de streep –kán voor vrijgevestigden tot een negatief resultaat leiden. Instellingen en vrijgevestigden krijgen tot nu namelijk hetzelfde vergoed, terwijl de kosten bij de instellingen hoger zijn dan bij vrijgevestigden. Hier stellen we tegenover dat vrijgevestigden de beste zorg leveren én de hoogste productiviteit hebben. Dus daar waar de impact onder de streep negatief is, zijn vrijgevestigden boven de streep wel aantrekkelijker in de markt. Wij zijn dan ook van mening dat zorgverzekeraars met reële tarieven moeten werken, en dat het raar is om te werken met zogenaamde afslagen. De NZa deelt deze mening en gaf onlangs nog aan dat zij dit zullen gaan monitoren.

Hoe verder?
Als de overheid positief besluit, zullen de komende anderhalf jaar in het teken staan van een zorgvuldige implementatie en aanpassingen in de ict. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Ook interessant

Invoering Zorgprestatiemodel weer een stap dichterbij

Het nieuwe bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg is zo goed als klaar; de besluitvorming is in ...

Lees meer

Invoering zorgprestatiemodel 2022: mogelijk lager budgetplafond in 2021

Per 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Vanaf deze datum declareert u geen dbc’s en producten meer, maar prestaties (voornamelijk ...

Lees meer