Over de LVVP

Zorgverzekeraars hanteren vanaf 2020 nieuwe veldnorm serialiteit in de gb-ggz

Zorgverzekeraars hanteren vanaf 2020 nieuwe veldnorm serialiteit in de gb-ggz

19-12-2019 Print

Samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de LVVP een zienswijze opgesteld over de omgang met opeenvolgende producten in de generalistische basis-ggz (gb-ggz). We zijn blij u te kunnen melden dat, na positieve beoordeling door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), ook zorgverzekeraars aangeven vanaf 1 januari 2020 deze veldnorm te zullen toepassen bij de controles. In de huidige contract- en polisvoorwaarden voor 2020 is dit vaak al opgenomen, hoewel soms nog in iets andere bewoordingen. De insteek is dat zorgverzekeraars vanaf 2021 de omschrijving uit de veldnorm letterlijk overnemen in de contract- en polisvoorwaarden.

In de nieuwe veldnorm staat de definitie van het begrip ‘nieuwe zorgvraag’ centraal. Een nieuwe prestatie in de generalistische basis-ggz mag binnen 365 dagen geopend worden, mits sprake is van een nieuwe zorgvraag. Dit is het geval als de behandeling van de patiënt is beëindigd en de patiënt onverwacht (voor zowel patiënt als behandelaar) terugkomt met de reeds bekende problematiek (terugval) of andere problematiek.

Ook voor deze nieuwe zorgvraag moeten de elementen van het patiëntprofiel worden beschreven en vastgelegd, te wetende DSM-stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten.

Of er sprake is van een nieuwe zorgvraag, wordt door de huisarts vastgesteld in samenspraak met de patiënt. De huisarts maakt zelfstandig de afweging of betrokkene hiervoor moet worden doorverwezen.

Er is géén sprake van een nieuwe zorgvraag als:

  • de te leveren behandelminuten in de lopende behandeling hoger zijn dan het gemiddeld aantal minuten zoals deze door de NZa wordt gehanteerd voor het vaststellen van de tarieven voor de prestaties gb-ggz
  • er sprake is van (neven)diagnoses; het is dus niet toegestaan om vanwege het vóórkomen van meerdere diagnoses het integrale behandeltraject op te knippen in meerdere prestaties
  • gedurende de lopende behandeling blijkt dat er sprake is van een verzwaring van de zorgvraag. In dit geval dient de prestatie aangepast te worden of te worden doorverwezen naar de gespecialiseerde ggz.

Dat er sprake is van een nieuwe zorgvraag dient door de behandelaar navolgbaar vastgelegd te worden in het patiëntdossier. Wanneer hier aanleiding toe is, kan een zorgverzekeraar de declaratie van de zorgaanbieder toetsen op basis van deze vastlegging. Zie voor gedetailleerde informatie de tekst van de veldnorm seriële producten in de generalistische basis-ggz.

Ook interessant

Kwaliteitsstatuut: regel de toestemmingen in het kader van de AVG

Er zijn nog steeds enkele honderden vrijgevestigden die de toestemmingen in het kader van de AVG voor het kwaliteitsstatuut (ks) ...

Lees meer

AP geeft helderheid: ROM-data zijn persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft uitspraak gedaan over haar onderzoek naar de werkwijze van stichting benchmark ggz (SBG). De AP ...

Lees meer