Over de LVVP

Zorgverzekeraars positief over leveringsvoorwaarden contractering 2017

Zorgverzekeraars positief over leveringsvoorwaarden contractering 2017

04-02-2016 Print

Zoals u weet heeft de LVVP leveringsvoorwaarden opgesteld op grond waarvan leden voor 2017 een contract willen sluiten met een zorgverzekeraar of -voor jeugd-ggz- met een gemeente. We hebben de leveringsvoorwaarden in januari aan alle zorgverzekeraars en aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gestuurd. Inmiddels hebben we het modelcontract met een aantal zorgverzekeraars besproken en de meeste van hen blijken het positief te waarderen. Slechts één zorgverzekeraar reageerde afhoudend, hetgeen wij betreuren, omdat een dergelijke opstelling niet meer past in de huidige tijdgeest waarin iedereen het er wel over eens is dat het roer nu echt om moet. De leveringsvoorwaarden zijn nu ook afgestemd op het kwaliteitsstatuut, dat per 2017 verplicht wordt voor alle aanbieders van verzekerde zorg.

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om input te leveren voor de leveringsvoorwaarden, op grond waarvan zij een contract willen sluiten met een zorgverzekeraar. Op basis van die input is door het LVVP-bureau een modelcontract opgesteld. De leveringsvoorwaarden zijn een reactie op de tendens van de laatste jaren, waarbij het voor de vrijgevestigde zorgaanbieder schier onmogelijk is om enige invloed uit te oefenen op de invulling van de zorgcontracten.

De ggz-zorgprofessional wil vooral zelf op de behandelstoel blijven zitten en past daarbij de LVVP-kwaliteitscriteria toe, die in een verplicht visitatietraject worden gecontroleerd. Dat uitgangspunt is vervat in de leveringsvoorwaarden. Allerlei aanvullende eisen en uitvragen die uit professioneel oogpunt niet bijdragen aan verdere verbetering van de kwaliteit, en daar zelfs afbreuk aan doen door de enorme administratieve last die zij genereren, behoren wat ons betreft tot het verleden.

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer