Over de LVVP

Zorgvraagtypering revisited: antwoorden op veel gestelde vragen

Zorgvraagtypering revisited: antwoorden op veel gestelde vragen

14-09-2023 Print

Zoals u weet, diende u als ggz-behandelaar uiterlijk 31 augustus 2023 de zorgvraagtyperingsdata aan te leveren bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In dit artikel geven we antwoord op enkele veel gestelde vragen over deze data-aanlevering.

Hoe is de aanlevering praktisch geregeld?

  • De aan te leveren data bestaan onder andere uit de HoNOS+-antwoorden en de zorgvraagtypen over de periode 1 juli 2022 – 1 juli 2023. Welke gegevens precies aangeleverd moeten worden, kunt u terugvinden in de Regeling ggz en fz NR/REG-2312a, artikel 4.2, lid 4.
  • De aanlevering verloopt via een koppeling tussen uw epd en een apart account hiervoor bij de NZa. Hoe u dit account aanvraagt, kunt u hier nalezen. Heeft u geen epd, dan hoeft u geen gegevens over de zorgvraagtypering aan te leveren bij de NZa. Dit kunt u hier nalezen.
  • Hebben patiënten een privacyverklaring ingevuld, dan heeft u dit aangevinkt in het epd. U levert behandelinhoudelijke gegevens dan niet bij de NZa aan. Dit staat beschreven in de artikel 4.3 van de Regeling ggz en fz NR/REG-2312a.
  • De NZa heeft op 15 juni jl. een nieuwe folder gepubliceerd met de titel ‘De NZa vraagt om uw zorg- en behandelgegevens – hoe zit het met uw privacy?’. Deze kunt u gebruiken om patiënten te informeren over de gegevensaanlevering.

 

Mijn patiënt(en) heeft/hebben een privacyverklaring ingevuld. Moet ik dan ook gegevens aanleveren?
Ook als uw patiënt een privacyverklaring heeft getekend, moet u gegevens aanleveren. Deze aanlevering bevat dan echter geen behandelinhoudelijke informatie. U levert dan aan dat er sprake is van een actieve privacyverklaring en of u de dynamische of de volledige zorgvraagtypering heeft gebruikt. Dit kunt u nalezen op de website van de NZa.

Kunnen patiënten met terugwerkende kracht nog een privacyverklaring invullen?
Ja, dat kon wel, maar tot het moment dat u de data aanleverde. Daarna een privacyverklaring invullen heeft geen zin, want de data zijn dan al aangeleverd bij de NZa.

Wat is de visie van de LVVP op de gegevensaanlevering?
De LVVP heeft eerder haar genuanceerde visie op de aanlevering van de gegevens over zorgvraagtypering gedeeld in het interview met LVVP-voorzitter Ria Mous. Samenvattend: de LVVP staat achter de aanlevering van de zorgvraagtyperingsdata, maar wel op voorwaarde dat onze leden dit veilig kunnen doen. Met de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens hebben wij hier vertrouwen in. We houden vinger aan de pols bij het onderzoek van de NZa; we hechten aan een goede kwaliteit van de data en zien hierop toe.

Kan een patiënt verzoeken om vernietiging van de aangeleverde gegevens bij de NZa?
Nee, dat kan niet. De NZa heeft aangegeven niets te kunnen met een vernietigingsverzoek, omdat zij namelijk niet weten welke data van wie zijn.

Van een aantal patiënten weet ik niet of zij wel/geen privacybezwaren hebben, maar door de media-aandacht kan het zijn dat zij inmiddels alsnog bezwaar hebben. Moet ik dan standaard uitgaan van bezwaar?
Nee, dat kan niet. U kunt namelijk niet ongevraagd namens de patiënt een vinkje zetten bij de privacyverklaring in het epd. U dient namelijk onderliggend een getekende privacyverklaring in het dossier te bewaren, zodat u deze desgevraagd kunt tonen. Is er geen privacyverklaring getekend, dan kunt u dit dus ook niet aanvinken.

In dit artikel uit juni 2022 schreven we eerder over de privacyverklaring.

‘Patiënten wel of niet proactief attenderen op de privacyverklaring?
Het is niet de bedoeling dat u al uw patiënten een privacyverklaring onder de neus schuift en erop aanstuurt dat die wordt ingevuld. Maar het initiatief voor de privacyverklaring geheel bij de patiënt laten, is ook niet juist. In de Nadere Regeling staat dat de privacyverklaring “op initiatief van de patiënt en de zorgaanbieder gezamenlijk” wordt ingevuld. Natuurlijk informeert u uw patiënten wel over de privacy en over wat er met hun gegevens gebeurt. De mogelijkheid tot het invullen van een privacyverklaring hoort daarbij. Of deze al dan niet wordt ingevuld, is dus een gezamenlijk initiatief van de patiënt en de zorgaanbieder.’

In de tekst van de format privacyverklaring van de NZa stond toentertijd ook al de data-aanlevering aan de NZa vermeld. Dit is namelijk dezelfde versie (dd. 26 oktober 2021) die nu nog steeds actueel is en te downloaden van de website van de NZa.

Wat zijn de sancties als ik geen gegevens aanlever?
Dat is ons niet bekend. In verschillende beleidsregels (TH/BR-030 en AL-BR-0050) staan sanctiemogelijkheden beschreven die de NZa tot haar beschikking heeft. Echter, het is aan de NZa zelf om hierover te besluiten c.q. een uitspraak te doen.

Meer vragen en antwoorden over de gegevensaanlevering vindt u op de website van de NZa.

Ook interessant

Nieuwe pollvraag: moet het BSN-nummer wel of niet op de factuur?

Moet het BSN nummer eigenlijk op de factuur vermeld worden? Wie het weet, mag het zeggen! Ga naar de poll ...

Lees meer

Welke eisen worden gesteld aan de verwijsbrief – deel 2

In de vorige nieuwsbrief publiceerden we een artikel over de eisen aan de verwijsbrief. Naar aanleiding hiervan stelden enkele leden ...

Lees meer