Over de LVVP

Erkenning praktijkopleidingen

De opleidingsinstellingen bepalen of een praktijk voldoet aan de eisen. De meeste eisen spreken voor zich. U moet bijvoorbeeld zorgdragen voor een werkruimte aan alle eisen voldoet, voldoende tijd voor de verschillende begeleiders (praktijkopleider, werkbegeleider), aanwezigheid van een werkbegeleider op locatie, diversiteit van werkzaamheden, tijd voor de opleideling om het theoretisch onderwijs te volgen en toegang tot vakliteratuur. Een volledige lijst met eisen staat op de website van de vereniging van opleidingsinstituten (vLogo).

Hoe werkt de erkenning op hoofdlijnen (dit kan per opleidingsinstelling variëren):

  • U neemt contact op met het opleidingsinstituut van uw keuze. Als u positief bent over de mogelijke samenwerking, bereidt u alle benodigde documenten voor. Vraag bij het opleidingsinstituut na wat u precies moet aanleveren en of zij hiervoor voorbeelden hebben. Een voorbeeld hiervan staat op deze website.
  • Het opleidingsinstituut beoordeelt aan de hand van de documenten of zij met uw praktijk willen samenwerken. Is het oordeel positief, dan volgt eerst nog een erkenningsvisitatie (praktijkbezoek). Het opleidingsinstituut rekent hier kosten voor. U krijgt een rapport en kunt hierop een reactie geven. Is de erkenningsvisitatie afgesloten met een positief oordeel? Dan kunt u in principe gaan opleiden.
  • Binnen uiterlijk 12 maanden na de start van de eerste opleideling(en) vindt een eerste beoordelingsmoment plaats op basis van een zelfevaluatie. De beoordelingsgesprekken vinden plaats bij het opleidingsinstituut met in ieder geval de visitatiecommissie, de praktijkopleider en de betrokken opleideling(en).
  • Daarna volgt elke vijf jaar een periodieke visitatie. Dan toetst het opleidingsinstituut de praktijkopleiding aan de hand van de eisen. Een daartoe ingestelde visitatiecommissie voert de visitatie uit. Ook aan deze visitatie zijn kosten verbonden, deze variëren per opleidingsinstituut.

Heeft u interesse in het aanbieden van een opleidingsplaats voor een gz-psycholoog of psychotherapeut in uw vrijgevestigde praktijk? Neem dan contact op met het betreffende opleidingsinstituut:

Recent nieuws

Restitutiepolissen zijn voor de ggz een zeldzaamheid geworden

Kijk op Mijn LVVP voor de zuivere restitutiepolissen 2024 zijn én welke beperkende voorwaarden gelden.

Lees meer

LVVP teleurgesteld over reactie NZa op handhavingsverzoek contract Zorg en Zekerheid

Het NZa-onderzoek zal in ieder geval geen consequenties hebben voor het huidige contractvoorstel van Z&Z.

Lees meer

LVVP roept minister Helder op om de motie over de toewijzing van ggz-opleidingsplaatsen niet uit te voeren

De LVVP is ontsteld over de motie die de Tweede Kamer op 24 oktober jl. heeft aangenomen over de toewijzing va

Lees meer