Over de LVVP

Loondienst of zzp?

De LVVP adviseert u om met opleidelingen altijd een arbeidsovereenkomst af te sluiten en geen overeenkomst voor opdracht te gebruiken. De Belastingdienst heeft de LVVP in 2020 laten weten dat een opleideling “werkzaam is in dienstbetrekking tot een praktijkhouder”.

De Belastingdienst gaf de volgende toelichting op basis van de regelgeving van de CSGP:

“In de praktijkopleiding van gz-psychologen en psychotherapeuten is sprake van intensieve begeleiding, waarbij verschillende gekwalificeerde functionarissen een rol spelen. Naast de praktijkopleider zijn dit de werkbegeleider(s) en de supervisor(en). De praktijk stelt deze gekwalificeerde functionarissen aan de piog beschikbaar. De piog verplicht zich om vorenstaande praktijkwerkzaamheden in het kader van gegeven leeropdrachten uit te voeren. Daarbij gelden voor hem regels en beperkingen voortvloeiend uit de taken van zijn werkbegeleid, supervisor en praktijkopleiders, zoals vastgelegd in het besluit van het CSGP. De door de praktijkhouder aangestelde werkbegeleider verzorgt de begeleiding van en het toezicht op het werk van de piog bij de uitvoering van diens werkzaamheden. In verband hiermee geldt voor de werkbegeleider dat hij minstens gedurende de helft van de werktijd van de piog op locatie aanwezig is. De verantwoordelijkheid van de werkbegeleider houdt ook in dat deze in tuchtrechtelijke zin verantwoordelijk is voor zover deze een actieve rol heeft gehad bij de individuele behandeling.

In vorenstaande informatie over de arbeidsrelatie zie ik [Belastingdienst] alle kenmerken van de arbeidsovereenkomst – d.w.z. de verplichting voor de piog om arbeid persoonlijk te verrichten, de verplichting voor de praktijkhouder om de piog daarvoor te belonen en de bevoegdheid van de praktijkhouder om toezicht te houden en/of controle uit te oefenen op de voortgang, organisatie en resultaten/kwaliteit van de werkzaamheden en gedragingen tijdens het werk van de piog en om, indien nodig, aan de piog op vakinhoudelijk en/of organisatorisch gebied bindende opdrachten en aanwijzingen te geven – aanwezig.”

Als een praktijkopleiding een niet-goedgekeurde overeenkomst gebruikt, is er geen zekerheid over de status van de opleideling. De praktijkhouder kan daaorm te maken krijgen met naheffingen en boetes. Meer informatie over de modelovereenkomsten staat hier.

Recent nieuws

Restitutiepolissen zijn voor de ggz een zeldzaamheid geworden

Kijk op Mijn LVVP voor de zuivere restitutiepolissen 2024 zijn én welke beperkende voorwaarden gelden.

Lees meer

LVVP teleurgesteld over reactie NZa op handhavingsverzoek contract Zorg en Zekerheid

Het NZa-onderzoek zal in ieder geval geen consequenties hebben voor het huidige contractvoorstel van Z&Z.

Lees meer

LVVP roept minister Helder op om de motie over de toewijzing van ggz-opleidingsplaatsen niet uit te voeren

De LVVP is ontsteld over de motie die de Tweede Kamer op 24 oktober jl. heeft aangenomen over de toewijzing va

Lees meer