Over de LVVP

LVVP & opleiden

De LVVP vindt het heel belangrijk dat toekomstige beroepsbeoefenaren in vrijgevestigde praktijken kunnen worden opgeleid tot gz-psycholoog en/of psychotherapeut. Het is allereerst een leuke en leerzame ervaring voor opleider en opleideling. De opleider kan de kennis en kunde van vele jaren overdragen op een nieuwe generatie beroepsbeoefenaren, de opleideling brengt nieuwe en actuele inzichten als bagage mee. De opleideling krijgt ook een goed beeld van de breedte van zorgvragen waarmee onze leden in de praktijk te maken krijgen. Bij het cursorisch onderwijs kunnen zij hun ervaringen uitwisselen. Zo krijgen relatief veel mensen een goed beeld van vrijgevestigde praktijken en hun waarde voor de ggz.

De LVVP vervult een actieve rol om opleiden in vrijgevestigde praktijken te stimuleren

De LVVP neemt deel aan veel overleggen om de positie van vrijgevestigde praktijkopleidingen te behouden en te versterken. De LVVP:

  • is actief lid van de Kamer GGZ van het Capaciteitsorgaan om te komen tot realistische ramingen van het aantal mensen dat moet worden opgeleid tot gz-psycholoog en psychotherapeut
  • is lid van het bestuur van TOP om er voor te zorgen dat ook vrijgevestigde praktijken opleidingsplaatsen kunnen krijgen toegewezen
  • overlegt maandelijks met VWS over regelgeving, bekostiging en aantal opleidelingen
  • overlegt jaarlijks met de NZa over de hoogte van de beschikbaarheidsbijdragen en de verdeling daarvan
  • informeert leden over de actuele ontwikkelingen op dit gebied op de website en in de nieuwsflitsen

Recent nieuws

Restitutiepolissen zijn voor de ggz een zeldzaamheid geworden

Kijk op Mijn LVVP voor de zuivere restitutiepolissen 2024 zijn én welke beperkende voorwaarden gelden.

Lees meer

LVVP teleurgesteld over reactie NZa op handhavingsverzoek contract Zorg en Zekerheid

Het NZa-onderzoek zal in ieder geval geen consequenties hebben voor het huidige contractvoorstel van Z&Z.

Lees meer

LVVP roept minister Helder op om de motie over de toewijzing van ggz-opleidingsplaatsen niet uit te voeren

De LVVP is ontsteld over de motie die de Tweede Kamer op 24 oktober jl. heeft aangenomen over de toewijzing va

Lees meer