Over de LVVP

Raming instroom opleidelingen

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg. Op basis van onderzoeken en een rekenmodel raamt zij de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen. Het Capaciteitsorgaan brengt over de beroepen in de geestelijke gezondheidszorg advies uit aan het ministerie van VWS. De LVVP maakt als branchevereniging deel uit van de kamer Beroepen GGZ.

Laatste advies Capaciteitsorgaan: vergroot instroom gz-psychologen fors
Het meest recente instroomadvies van het Capaciteitsorgaan dateert van 12 januari 2023 en betreft de instroom in de periode 2024 – 2027.

Raming 2024 – 2027 (nieuw)Raming 2021 – 2023 (oud)
gz-psychologen1885832
psychotherapeuten171155
klinisch psychologen249299

 

Wat meteen opvalt, is de grote stijging van het aantal benodigde opleidingsplaatsen voor gz-psychologen: het gaat om meer dan een verdubbeling.

De raming uit 2018 van 832 opleidingsplaatsen voor gz-psychologen leidde tot veel discussies: het veld vond deze raming veel te laag. De nieuwe raming houdt rekening met de wens om een deel van de master-psychologen op te leiden tot bevoegde en bekwame beroepsbeoefenaren. De verschillen zijn kleiner voor de andere twee psychologische beroepsgroepen. Het advies van het Capaciteitsorgaan vindt u hier.

De minister van VWS heeft besloten het advies van het Capaciteitsorgaan over de instroomaantallen voor gz-psychologen niet te volgen. De minister kiest er voor om uit te gaan van een scenario uit het advies dat geen rekening houdt met substitutie en komt daarmee uit op een instroom van 965 opleidelingen. De LVVP vindt het onbegrijpelijk dat de minister het breed gedragen en zeer goed onderbouwd advies van de kamer Geestelijke Gezondheid van het Capaciteitsorgaan naast zich neerlegt.

Recent nieuws

Restitutiepolissen zijn voor de ggz een zeldzaamheid geworden

Kijk op Mijn LVVP voor de zuivere restitutiepolissen 2024 zijn én welke beperkende voorwaarden gelden.

Lees meer

LVVP teleurgesteld over reactie NZa op handhavingsverzoek contract Zorg en Zekerheid

Het NZa-onderzoek zal in ieder geval geen consequenties hebben voor het huidige contractvoorstel van Z&Z.

Lees meer

LVVP roept minister Helder op om de motie over de toewijzing van ggz-opleidingsplaatsen niet uit te voeren

De LVVP is ontsteld over de motie die de Tweede Kamer op 24 oktober jl. heeft aangenomen over de toewijzing va

Lees meer