Over de LVVP

Toekenning beschikbaarheidsbijdrage

De erkende praktijkopleidingsinstellingen die opleidingsplaatsen toegewezen hebben gekregen, komen in aanmerking voor een beschikbaarheidsbijdrage. Deze bijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De beschikbaarheidbijdrage ggz vergoedt het verschil tussen de kosten die de zorgaanbieder maakt voor het opleiden van de opleideling en de opbrengsten die de opleideling genereert met het leveren van zorg. Op basis van een kostenonderzoek bepaalt de NZa de vergoedingsbedragen. Op de NZa-website staat een handig overzicht hoe de hoogte van de beschikbaarheidsbijdrage tot stand komt.

Er zijn veel andere organisaties betrokken bij het verstrekken van de beschikbaarheidsbijdrage. Deze staan op deze informatiekaart.

Bedragen beschikbaarheidsbijdrage 2024 gepubliceerd
Op 11 juli 2023 heeft de NZa de beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2024 (BR/REG-24110) vastgesteld. De beleidsregel kunt u vinden op de website van de NZa. Op dezelfde pagina vindt u ook een brief met alle wijzigingen in de beleidsregel voor 2024.

Hieronder vindt u de nieuwe bedragen voor 2024 voor organisaties die minder dan 10 fte opleidelingen in dienst hebben:

  • Gezondheidszorgpsycholoog: € 53.600
  • Psychotherapeut: € 68.200
  • Klinisch psycholoog: € 100.700

Tussentijdse verhoging beschikbaarheidsbijdrage 2023
De NZa heeft recent de bijdrage voor 2023 tussentijds verhoogd om de gevolgen van inflatie te verwerken. Dit heeft gevolgen voor de vergoedingsbedragen 2023 die al waren ingelezen in de formulieren “verlening 2023 beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen”. De NZa zal de tussentijdse verhoging bij de afgifte van de verleningsbeschikking verwerken. De aanpassing van de indexen heeft ook gevolgen voor de vergoedingsbedragen die gelden bij de vaststelling 2022.

Hieronder vindt u de nieuwe bedragen voor 2023 voor organisaties die minder dan 10 fte opleidelingen in dienst hebben:

  • Gezondheidszorgpsycholoog: € 50.600
  • Psychotherapeut: € 64.400
  • Klinisch psycholoog: € 95.100

 

De beleidsregel 2023 staat op de website van de NZa (BR/REG-23136a) met in de bijlagen het overzicht met de vergoedingsbedragen.

LVVP: aanpassing beschikbaarheidsbijdrage nodig om kostendekkend te kunnen opleiden
Voor de middellange termijn hebben de vertegenwoordigers van de praktijkopleidingsinstellingen – waaronder de LVVP – meerdere malen aangegeven dat de beschikbaarheidsbijdrage niet meer kostendekkend is. De NZa wil wachten op het kostprijsonderzoek 2024 waarna zij de tarieven pas in 2026 wil aanpassen. Wij hebben aangegeven dat dit te lang duurt. Helaas bevindt het overleg met de NZa en VWS over een tussentijdse oplossing momenteel in een impasse. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Recent nieuws

Restitutiepolissen zijn voor de ggz een zeldzaamheid geworden

Kijk op Mijn LVVP voor de zuivere restitutiepolissen 2024 zijn én welke beperkende voorwaarden gelden.

Lees meer

LVVP teleurgesteld over reactie NZa op handhavingsverzoek contract Zorg en Zekerheid

Het NZa-onderzoek zal in ieder geval geen consequenties hebben voor het huidige contractvoorstel van Z&Z.

Lees meer

LVVP roept minister Helder op om de motie over de toewijzing van ggz-opleidingsplaatsen niet uit te voeren

De LVVP is ontsteld over de motie die de Tweede Kamer op 24 oktober jl. heeft aangenomen over de toewijzing va

Lees meer