Over de LVVP

Toekenning beschikbaarheidsbijdrage

De erkende praktijkopleidingsinstellingen die opleidingsplaatsen toegewezen hebben gekregen, komen in aanmerking voor een beschikbaarheidsbijdrage. Deze bijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De beschikbaarheidbijdrage ggz vergoedt het verschil tussen de kosten die de zorgaanbieder maakt voor het opleiden van de opleideling en de opbrengsten die de opleideling genereert met het leveren van zorg. Op basis van een kostenonderzoek bepaalt de NZa de vergoedingsbedragen. Op de NZa-website staat een handig overzicht hoe de hoogte van de beschikbaarheidsbijdrage tot stand komt.

Er zijn veel andere organisaties betrokken bij het verstrekken van de beschikbaarheidsbijdrage. Deze staan op deze informatiekaart.

Bedragen beschikbaarheidsbijdrage 2024 gepubliceerd
Op 11 juli 2023 heeft de NZa de beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2024 (BR/REG-24110) vastgesteld. De beleidsregel kunt u vinden op de website van de NZa. Op dezelfde pagina vindt u ook een brief met alle wijzigingen in de beleidsregel voor 2024.

Hieronder vindt u de nieuwe bedragen voor 2024 voor organisaties die minder dan 10 fte opleidelingen in dienst hebben:

  • Gezondheidszorgpsycholoog: € 53.600
  • Psychotherapeut: € 68.200
  • Klinisch psycholoog: € 100.700

Tussentijdse verhoging beschikbaarheidsbijdrage 2023
De NZa heeft recent de bijdrage voor 2023 tussentijds verhoogd om de gevolgen van inflatie te verwerken. Dit heeft gevolgen voor de vergoedingsbedragen 2023 die al waren ingelezen in de formulieren “verlening 2023 beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen”. De NZa zal de tussentijdse verhoging bij de afgifte van de verleningsbeschikking verwerken. De aanpassing van de indexen heeft ook gevolgen voor de vergoedingsbedragen die gelden bij de vaststelling 2022.

Hieronder vindt u de nieuwe bedragen voor 2023 voor organisaties die minder dan 10 fte opleidelingen in dienst hebben:

  • Gezondheidszorgpsycholoog: € 50.600
  • Psychotherapeut: € 64.400
  • Klinisch psycholoog: € 95.100

 

De beleidsregel 2023 staat op de website van de NZa (BR/REG-23136a) met in de bijlagen het overzicht met de vergoedingsbedragen.

LVVP: aanpassing beschikbaarheidsbijdrage nodig om kostendekkend te kunnen opleiden
Voor de middellange termijn hebben de vertegenwoordigers van de praktijkopleidingsinstellingen – waaronder de LVVP – meerdere malen aangegeven dat de beschikbaarheidsbijdrage niet meer kostendekkend is. De NZa wil wachten op het kostprijsonderzoek 2024 waarna zij de tarieven pas in 2026 wil aanpassen. Wij hebben aangegeven dat dit te lang duurt. Helaas bevindt het overleg met de NZa en VWS over een tussentijdse oplossing momenteel in een impasse. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Recent nieuws

10 jaar LVVP: doe mee aan de kunstwedstrijd!

Het thema is gelijk aan dat van het LVVP-congres en luidt: ‘Er zijn (geen) grenzen!’

Lees meer

LVVP-special zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2025 gereed

De wereld om ons heen is aan het veranderen. Zorg daarom dat u ingebed raakt in uw regio.

Lees meer

Zilveren Kruis past visitatie-eis in inkoopbeleid 2025 aan

De visitatie-eis is aangepast: contractanten dienen in het 5e jaar lidmaatschap gevisiteerd te worden.

Lees meer