Over de LVVP

Toewijzing opleidingsplaatsen

Op verzoek van het ministerie van VWS stelt TOP Opleidingsplaatsen ieder jaar een toewijzingsvoorstel op voor de vervolgopleidingen tot onder andere gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. De regels voor de toewijzing zijn vastgelegd in een toewijzingsprotocol dat het bestuur van TOP jaarlijks vaststelt in overleg met VWS. VWS toetst ook of het toewijzingsprotocol voldoet aan de eisen uit het door VWS opgestelde spelregeldocument.

TOP introduceert per 2024 nieuwe methode voor toewijzing opleidingsplaatsen
In 2022 heeft TOP Opleidingsplaatsen onderzoek laten doen naar nieuwe toewijzingscriteria. Concrete aanleiding: de bestaande systematiek van het historisch opleidingsvolume (HOV) was niet meer houdbaar. Het blijven toepassen van het HOV zou betekenen dat vrijgevestigden, verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen op termijn geen gz-psychologen meer kunnen opleiden.

Het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen heeft inmiddels de nieuwe systematiek vastgesteld. Deze systematiek houdt rekening met de ontwikkelingen in het zorgveld en anticipeert op de wens om breed op te leiden in samenwerkingsverbanden. Hoe ziet de nieuwe systematiek er op hoofdlijnen eruit?

  • In de eerste trede verdeelt TOP de beschikbare plaatsen over sectoren op basis van zorgvraag. Het Capaciteitsorgaan levert de cijfers aan voor de zorgvraag per beroep en per sector.
  • Als er te veel opleidingsplaatsen zijn in een specifieke sector ten opzichte van het aantal opleidelingen, beoordeelt TOP in de tweede trede per sector of en in hoeverre een aanvrager deelneemt aan een regionaal samenwerkingsverband.
  • In de derde trede worden de resterende plaatsen toebedeeld op basis van het historisch opleidingsvolume. Dit is om de continuïteit van opleidingsplaatsen te kunnen waarborgen.
  • Mochten er daarna nog opleidingsplaatsen over zijn, dan wordt ongewogen geloot.

Als aantal aanvragen en beschikbare plaatsen bij elkaar passen, kan TOP treden overslaan.

De nieuwe methodiek wordt vanaf het opleidingsjaar 2024 stapsgewijs ingevoerd
TOP Opleidingsplaatsen heeft de nieuwe methode verwerkt in een concept toewijzingsprotocol 2024 dat eind 2022 is gepubliceerd. Op basis van de zienswijzen van brancheorganisaties en praktijkopleidingen heeft TOP Opleidingsplaatsen besloten om het toepassen van de tweede trede (deelname aan samenwerkingsverbanden) een jaar uit te stellen. De andere stappen worden wel gezet.

Het definitieve toewijzingsvoorstel 2024 is verzonden aan VWS
Op 1 augustus 2024 heeft TOP Opleidingsplaatsen de toewijzing voor 2024 afgerond en het voorstel voor de verdeling van gesubsidieerde opleidingsplaatsen naar VWS gestuurd.

Alle vrijgevestigde praktijken die een opleidingsplaats voor gz-psycholoog of psychotherapeut hebben aangevraagd, hebben deze ook toegewezen gekregen. Inmiddels nemen ook steeds meer vrijgevestigde praktijken (25%) deel aan regionale samenwerkingsverbanden voor het opleiden van gz-psychologen.

Voorbereiding verdeling opleidingsplaatsen 2025 in volle gang
TOP werkt op basis van het spelregeldocument aan de verdeling van de opleidingsplaatsen voor 2025. Meer informatie vindt u op de website van TOP.

Recent nieuws

Digitaal portfolio vanaf vandaag beschikbaar voor LVVP-leden

Met gepaste trots presenteren we aan de gewone LVVP-leden vandaag het digitaal portfolio!

Lees meer

Janneke de Bijl geeft acte de présence op LVVP-congres!

Janneke de Bijl won Cameretten, is lid van Comedytrain en werd door de Volkskrant uitgeroepen tot comedytalent

Lees meer

Nieuwe reeks regiobijeenkomsten: de LVVP komt naar u toe!

We hebben vijf bijeenkomsten ingepland in verschillende delen van het land.

Lees meer