Over de LVVP

Toewijzing opleidingsplaatsen

Op verzoek van het ministerie van VWS stelt TOP Opleidingsplaatsen ieder jaar een toewijzingsvoorstel op voor de vervolgopleidingen tot onder andere gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. De regels voor de toewijzing zijn vastgelegd in een toewijzingsprotocol dat het bestuur van TOP jaarlijks vaststelt in overleg met VWS. VWS toetst ook of het toewijzingsprotocol voldoet aan de eisen uit het door VWS opgestelde spelregeldocument.

TOP introduceert per 2024 nieuwe methode voor toewijzing opleidingsplaatsen
In 2022 heeft TOP Opleidingsplaatsen onderzoek laten doen naar nieuwe toewijzingscriteria. Concrete aanleiding: de bestaande systematiek van het historisch opleidingsvolume (HOV) was niet meer houdbaar. Het blijven toepassen van het HOV zou betekenen dat vrijgevestigden, verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen op termijn geen gz-psychologen meer kunnen opleiden.

Het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen heeft inmiddels de nieuwe systematiek vastgesteld. Deze systematiek houdt rekening met de ontwikkelingen in het zorgveld en anticipeert op de wens om breed op te leiden in samenwerkingsverbanden. Hoe ziet de nieuwe systematiek er op hoofdlijnen eruit?

  • In de eerste trede verdeelt TOP de beschikbare plaatsen over sectoren op basis van zorgvraag. Het Capaciteitsorgaan levert de cijfers aan voor de zorgvraag per beroep en per sector.
  • Als er te veel opleidingsplaatsen zijn in een specifieke sector ten opzichte van het aantal opleidelingen, beoordeelt TOP in de tweede trede per sector of en in hoeverre een aanvrager deelneemt aan een regionaal samenwerkingsverband.
  • In de derde trede worden de resterende plaatsen toebedeeld op basis van het historisch opleidingsvolume. Dit is om de continuïteit van opleidingsplaatsen te kunnen waarborgen.
  • Mochten er daarna nog opleidingsplaatsen over zijn, dan wordt ongewogen geloot.

Als aantal aanvragen en beschikbare plaatsen bij elkaar passen, kan TOP treden overslaan.

De nieuwe methodiek wordt vanaf het opleidingsjaar 2024 stapsgewijs ingevoerd
TOP Opleidingsplaatsen heeft de nieuwe methode verwerkt in een concept toewijzingsprotocol 2024 dat eind 2022 is gepubliceerd. Op basis van de zienswijzen van brancheorganisaties en praktijkopleidingen heeft TOP Opleidingsplaatsen besloten om het toepassen van de tweede trede (deelname aan samenwerkingsverbanden) een jaar uit te stellen. De andere stappen worden wel gezet.

Het spelregeldocument en definitieve toewijzingsprotocol 2024 staan online
De twee belangrijkste documenten voor het opleidingsjaar 2024 staan inmiddels online. Dit is het spelregeldocument van VWS, het definitieve toewijzingsprotocol en de planning voor de toewijzing.

In het concept-toewijzingsvoorstel voor 2024 zijn 176 opleidingsplaatsen voor gz-psychologen gereserveerd voor vrijgevestigde praktijken. Alle ingediende aanvragen (85) kunnen naar verwachting worden gehonoreerd, zie voor meer informatie de nieuwsbrief van TOP opleidingen van 30 mei 2023.

 

Recent nieuws

Grote stap voor Hervormingsagenda Jeugd

De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), waaronder de LVVP, is positief gestemd over de Hervormingsag

Lees meer

Spreker algemene ledenvergadering 28 juni 2023 bekend!

De initiatiefnemer van Digi-H, een nieuw, niet-commercieel verwijsplatform met een vaste, lage prijs komt spre

Lees meer

Wegens grote belangstelling: extra LVVP-regiobijeenkomst in Zwolle

Op donderdag 28 september 2023 bent u welkom in Zwolle.

Lees meer