Over de LVVP

Workshops congres 2024

Wilt u liever van papier lezen? Download de pdf met het workshopaanbod hier.

 

 1. De waarheid ligt in het midden. Het grenzeloze van een dwangstoornis – Menno Oosterhoff, psychiater
 2. De psychische effecten van discriminatie en uitsluiting en de grenzen van de hulpverlening daarbij – Indra Boedjarath
 3. Onveiligheid in gezinnen: grens of out of the box? – Marscha Mansvelt
 4. Epistemisch vertrouwen en het weke hart en waarom behandelingen soms te lang duren – Martijn Stöfsel
 5. Door Dijk en Dun. Een pleidooi voor psychodynamische groepspsychotherapie die voorbij gaat aan de traditionele gesprekstherapie in een kring en plaats biedt aan lichaamsgerichte en actieve (psychodrama) werkvormen – Janie van Dijk & Pim van Dun
 6. Over de grens van de diagnose: slaap als transdiagnostische en onmisbare factor in de ggz – Isabel van Schie
 7. Veerkracht – opmaat voor een psycho-educatief programma – Ad Vingerhoets
 8. Seksualiteit en intimiteit in de ggz – Werken aan je seksuologische VAK Vaardigheden/Attitude/Kennis) – Lucette Kiewiet en Meine Bosma-Bleeker
 9. Ervaar hoe je de meest succesvolle angst en traumatherapie geeft met behulp van data, algoritmes en AI – Tim Wind en Menno Kamphuis
 10.  ‘Mindfulness Based Compassionate Living’ – Zelfzorg met Compassie met aandacht voor grenzen (of toch niet?) – Birgitte Beelen
 11. Armpje drukken? In de lichaamsgerichte psychotherapie volgens Pesso kun je in een veilige interactie jouw kracht en grenzen ontdekken – Maria Arens
 12. “Doorwerken tot…..!?” – Els Dekker
 13. Imagery Rescripting: een effectieve transdiagnostische techniek om emotionele (inclusief traumatische) herinneringen te behandelen – Arnoud Arntz
 14. Grenzen stellen in de behandelrelatie. Een benadering vanuit het juridische perspectief – Annemarie Smilde
 15. Toegepaste therapie met psychedelica (TTP): een innovatieve interventie voor behandelingsresistente psychiatrische stoornissen – Date van der Veen en Stephan Tap
 16. De gewonde genezer: self disclosure en kwetsbaarheid: waar ligt de grens in therapie? – Sanne Winchester

 

1. De waarheid ligt in het midden. Het grenzeloze van een dwangstoornis

Menno Oosterhoff, psychiater

Mensen met een obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) hebben last van dwanggedachten of dwanghandelingen. OCD heeft vele verschijningsvormen, maar wat bij veel vormen overeenkomt is het grenzeloze. Het is nooit zeker, schoon, verantwoord of goed genoeg. Maar wanneer is iets goed genoeg. Dwang als overgevoeligheid voor de existentiële problematiek

In deze workshop zal eerst het thema worden toegelicht in een lezing waarbij ook veel casuïstiek wordt gepresenteerd als voorbeeld. Daarna is het mogelijk eigen casuïstiek in te brengen en met elkaar te spreken over wat nu de kern is van een dwangstoornis. Daarbij is ook aandacht voor de vraag of het een stoornis van het willen, voelen of denken.

Menno Oosterhoff is werkzaam als (kinder- en jeugd)psychiater en gespecialiseerd in Autismespectrum- en Dwangspectrumstoornissen bij kinderen en volwassenen. Hij richtte de website Dwang.eu en het OCD Netwerk op, inmiddels bekend als de Stichting Dwangstoornis. Hij heeft zelf vanaf zijn 17de jaar een dwangstoornis en onthulde dit in september 2014. In mei 2017 publiceerde hij het boek ‘Vals Alarm’, waarin hij de problematiek uitvoerig beschrijft vanuit de klinische praktijk als psychiater, maar ook vanuit het perspectief als patiënt. Met dit boek won Menno de Antonie Kamerling Award.

 

2. De psychische effecten van discriminatie en uitsluiting en de grenzen van de hulpverlening daarbij
Indra Boedjarath

De psychische impact van ervaringen met discriminatie en uitsluiting variëren van enige kwetsing tot traumatisering. Soms zijn die uitsluitingsmechanismen duidelijk merkbaar en benoembaar, soms zijn ze systemisch ingebed en is het moeilijker om de vinger op te leggen.

Hoe kunnen in- en uitsluitingsmechanismen een rol spelen in het contact tussen cliënt en hulpverlener? Wat zijn valkuilen in ons vak die tot discriminatie leiden? Wat doet het Westers denken, dat centraal staat in onze opvatting van de geestelijke gezondheid, met onze perceptie als professional in relatie tot een niet-westerse cliënt? Hoever ga je met aansluiten bij de ander en wat zijn de grenzen? Hoe word je je hier bewust van en hoe maak je dit bespreekbaar? En hoe ga je om met het ongemak?

In deze interactieve workshop krijgt u (interculturele) handvatten aangereikt voor dilemma’s rond discriminatie en uitsluiting en tips voor hoe u kunt werken aan het bieden van passende hulpverlening zonder de grenzen van de ander of de eigen grenzen te overschrijden.

 

Indra Boedjarath heeft zich als gz-psycholoog/psychotherapeut toegelegd op de interculturele hulpverlening en is psychotraumaspecialist. Indra is werkzaam als vrijgevestigde en bij Familysupporters en ze was directeur van Mikado, het landelijk kenniscentrum interculturele zorg. Regelmatig verzorgt zij publicaties, lezingen, trainingen en colleges over onder andere interculturele hulpverlening. Ze is gepromoveerd op het onderwerp suïcide en cultuur.

 

3. Onveiligheid in gezinnen: grens of out of the box?
Marscha Mansvelt

Huiselijk geweld en kindermishandeling wordt in elke vorm gezien als complex probleem. Het wordt liefst niet te veel uitgediept uit angst voor de complexiteit, heftigheid van het thema, eigen gevoelens/ervaring of ongemak.

Uit onderzoek is gebleken dat we met onze zorg tot nu toe onvoldoende effect bereiken in het doorbreken van de spiraal van geweld, terwijl huiselijk geweld een veelvoorkomend (onderliggend) probleem is. Daarnaast kan een behandeling het risico op onveiligheid ook vergroten. Daarom is het belangrijk dat voorbij grenzen wordt gekeken en vooral geholpen wordt het geweld en intergenerationele overdracht ervan te stoppen.

Tijdens deze workshop leer je over de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld, de samenhang met de dagelijkse ggz-praktijk en wat nodig is om de spiraal van geweld op een effectieve manier te doorbreken. Na een introductie kun je zelf aan de slag om te oefenen met het in gesprek gaan over onveiligheid, wat dit voor effect heeft op ouderschap en hoe je wil samenwerken.

Marscha Mansvelt is klinisch psycholoog, praktijkhouder en trainer bij Drakentemmers. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van huiselijk geweld en kindermishandeling (geweld in relaties/ gezin, seksueel misbruik. Haar affiniteit en expertise ligt bij complexe klachten die hardnekkig van aard zijn, zoals onveilige of ongezonde patronen binnen relaties, klachten na een traumatische gebeurtenis of problemen op meerdere levensgebieden als gevolg van beschermingsmechanismen die zijn ontstaan door negatieve ervaringen in het verleden.

 

4. Epistemisch vertrouwen en het weke hart en waarom behandelingen soms te lang duren
Martijn Stöfsel

Behandelingen in de ggz duren soms onnodig lang. Dat is niet handig in deze tijd met weinig ggz-capaciteit, dat doet soms ook geen recht aan al wel behaalde resultaten. Wat voor dynamieken spelen er dat cliënten behandelingen te lang willen laten duren? En -nog interessanter- wat voor dynamieken spelen er dat behandelaren behandelingen te lang laten duren?

Doel van deze workshop is om behandelaren zich bewust te laten worden van hun eigen dynamieken, waarbij het ‘weke hart’ van de behandelaar een grote rol speelt. Afgesloten wordt met concrete tips om behandelingen niet langer te laten duren dan zinvol is.

 

Martijn Stöfsel is klinisch psycholoog-psychotherapeut en werkzaam in zijn vrijgevestigde psychotherapiepraktijk. Hij heeft ruim twintig jaar gewerkt bij een ggz- instelling gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma ten gevolge van oorlog, geweld en verlies, en als behandelcoördinator bij een verslavingskliniek. Hij is actief als docent op het gebied van de cognitieve gedragstherapie, psychotrauma en de gevolgen voor de behandelaar. Hij is supervisor-leertherapeut VGCt, EMDR-practitioner, psychotraumatherapeut NtVP en supervisor-schematherapeut.

 

5. Door Dijk en Dun
Een pleidooi voor psychodynamische groepspsychotherapie die voorbij gaat aan de traditionele gesprekstherapie in een kring en plaats biedt aan lichaamsgerichte en actieve (psychodrama) werkvormen – Janie van Dijk & Pim van Dun

Het behandelaanbod in de vrijgevestigde psychotherapiepraktijken is in de loop der tijd sterk veranderd. Een paar methodes kun je toch wel blijvertjes noemen, waaronder de groepspsychotherapie. Deze komt in de vrije vestiging weliswaar veel minder vaak tegen, maar in de veertig jaar die de beide workshopleiders meedraaien in de ggz, zijn ze er altijd geweest.

Tussen 2015 en 2020 gaven Janie van Dijk en Pim van Dun samen een psychodynamische groepstherapie, waarin naast het gesprek ruimte was voor lichaamsgerichte interventies en psychodrama. Hun ervaring is dat groepspsychotherapie een behandelsetting is die zowel intensief als effectief is. Er valt veel aan te beleven voor zowel de deelnemers als voor de therapeuten.

In de workshop wordt kort stilgestaan bij de organisatie van een groepsaanbod. Denk aan Werkruimte, intake, evaluatie, start van de groep et cetera. Het grootste deel van de tijd zullen we besteden aan het zelf ervaren van de groep. Dat groepstherapie niet alleen bestaat uit praten in een kring, laten Janie van Dijk en Pim van Dun u graag zelf ervaren in deze workshop.

Janie van Dijk is als klinisch psycholoog/psychotherapeut werkzaam in haar eigen praktijk.
Na opleiding, verdieping en verdere ontwikkeling ligt haar focus nu voornamelijk individuele psychoanalytische psychotherapie voor persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast geeft zij met een collega een groepspsychotherapie. Tevens draagt zij als docent, supervisor of leertherapeut bij aan de opleiding van psychiaters, klinisch psychologen en psychotherapeuten.

Pim van Dun is fgestudeerd als dramatherapeut, daarna heeft hij zich verder gespecialiseerd tot psychodramaturg, (groeps)psychotherapeut en sensorimotor psychotherapeut. In zijn psychotherapeutisch werk integreert hij de verschillende werkvormen tot een geheel dat past voor een individuele patiënt of psychotherapiegroep. Het gaat dan om meer dan alleen een verbale psychotherapievorm. Hij is docent en supervisor voor de psychodrama-opleiding NVGP en tevens supervisor / leertherapeut / cursusgever bij verschillende specialistische psychotherapie verenigingen.

 

6. Over de grens van de diagnose: slaap als transdiagnostische en onmisbare factor in de ggz
Isabel van Schie

Wist u dat 75% van de mensen die wordt behandeld binnen de ggz, slaapproblemen heeft? En dat slaapproblemen ook de oorzaak kunnen zijn van andere psychische klachten? Bij depressie is slapeloosheid zelfs de belangrijkste beïnvloedbare risicofactor! Toch leren we er tijdens onze studies bijna niets over. De meest complexe psychische stoornissen worden behandeld zónder dat er aandacht is voor slaap! Iedereen slaapt en slaap beïnvloedt alles.

In deze workshop leert u waarom we slapen, wat er gebeurt tijdens onze slaap en wat we als behandelaar kunnen doen wanneer cliënten niet meer goed slapen. Deelnemers krijgen een korte introductie over CGT-I (cognitieve gedragstherapie tegen insomnie) en praktische richtingen om hierover meer te leren. Het belang van aandacht voor slaap als transdiagnostische factor in de ggz staat centraal. Deelnemers gaan naar huis met kennis en handvatten om over de grens van de diagnose te kijken en bij hun eigen cliënten de slaap als onderdeel bij hun behandeling te betrekken.

Isabel van Schie is werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog en praktijkhouder bij Slaapmakend en psychologenpraktijk Mulder & van Schie. In 2008 studeerde zij af als medisch psycholoog. In 2013 rondde zij haar opleiding tot gz-psycholoog af en ging zij aan de slag als vrijgevestigd psycholoog, waar ze zich specialiseerde in de diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen. Naast behandelingen binnen de gb-ggz geeft zij workshops en trainingen binnen bedrijven om slaap en slaapproblemen meer onder de aandacht te brengen en geeft zij les aan studenten en medepsychologen.

 

7. Veerkracht – opmaat voor een psycho-educatief programma
Ad Vingerhoets

Veerkracht heeft te maken met erfelijke aanleg, met hoe je bent grootgebracht. Echter ook op gevorderde leeftijd kun je jezelf wapenen met een aantal tools om beter om te gaan met meer of minder extreme uitdagingen en emotionele gebeurtenissen. In deze workshop krijgt u een aantal praktiPrivacysche weetjes en vaardigheden aangereikt. Het gaat niet om een specifieke interventie, maar om psycho-educatie. Hoe kunt u uzelf stressbestendiger maken en voorkomen dat er grenzen zijn aan uw groei en ontplooiing.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Wat zijn basisvoorwaarden voor veerkracht en stressbestendigheid?
 • Wat zijn mensen zoal geneigd te doen als ze zich niet goed in hun vel, somber, of gestrest voelen?
 • Welke van die gedragingen blijken effectief te zijn en welke niet?
 • En welke technieken die in de praktijk (onder andere getest bij Special Forces) nuttig zijn gebleken, zijn makkelijk aan te leren en toe te passen?

 

Ad Vingerhoets is klinisch psycholoog en als emeritus hoogleraar emoties en welbevinden verbonden aan Tilburg University. Zijn expertise ligt op het gebied van stress en emoties (hij was medeauteur van het Gezondheidsraadrapport Stress en Gezondheid), en kwaliteit van leven. Hij heeft ruim twintig jaar onderzoek gedaan naar wanneer en waarom we huilen en hoe de studie van huilen ons kan helpen een beter inzicht te krijgen in de menselijke natuur. Zijn werk verscheen in gezaghebbende wetenschappelijke tijdschriften. Ad Vingerhoets is een veelgevraagd spreker en performer.

 

8. Seksualiteit en intimiteit in de GGZ – Werken aan je seksuologische VAK (Vaardigheden/Attitude/Kennis)
Lucette Kiewiet en Meine Bosma-Bleeker

Onderzoek toont aan dat bij mensen met psychische klachten een kwart van de klachten verklaard kan worden door seksuele gezondheidsproblemen – zowel in het hier en nu, als op grond van het verleden. Psychische klachten hebben op hun beurt vaak weer een negatief effect op de seksualiteit en intimiteit. Seksuele gezondheid is dus belangrijk en draagt bij aan de algehele gezondheid en kwaliteit van leven van jong tot oud. Seksualiteit komt in de spreekkamer echter weinig aan bod. Schaamte, ongemak, onzekerheid, faalangst, misvattingen en kennistekorten, oordelen en strenge normen – het kan allemaal meespelen.

Seksuele zorgen en problemen worden meestal niet ongevraagd door de cliënt naar voren gebracht. Daarom vraagt dit om een proactieve houding van de hulpverlener om bij elk gezondheidsprobleem, dan wel medicamenteuze behandelinterventie, enkele screenende vragen over seksuele gezondheid te stellen. In deze workshop leert u waarom praten over vraagstukken rondom seksualiteit met uw cliënt belangrijk is en hoe u seksualiteit bespreekbaar maakt. Ook staan we stil bij de eigen seksuele normen en waarden in relatie tot de doelgroep waarmee u werkt en geven we handvatten wat u als hulpverlener zelf kunt behandelen en wanneer kunt u verwijzen naar een seksuoloog.

Lucette Kiewiet is klinisch psycholoog/psychotherapeut en seksuoloog NVVS. Zij is werkzaam bij het genderteam van het universitair centrum psychiatrie van het UMCG. Daarnaast is zij docent seksuologie binnen zowel de gz-opleiding als kp/pt-opleiding.

Meine Bosma-Bleeker is klinisch psycholoog/psychotherapeut en in opleiding tot seksuoloog NVVS. Hij is werkzaam bij verslavingszorg Noord-Nederland het expertisecentrum seksuologie. Daarnaast is hij docent verslaving en universele factoren van psychotherapie binnen zowel de gz-opleiding als kp/pt-opleiding.

 

9. Ervaar hoe je de meest succesvolle angst en traumatherapie geeft met behulp van data, algoritmes en AI
Tim Wind en Menno Kamphuis

Het doel van de workshop is om alle deelnemers op de hoogte te stellen hoe gebruik gemaakt kan worden van technologie, wat er gebeurt op technologisch gebied en wat dit voor de therapeut gaat betekenen in de toekomst. Digitalisering is een hot topic en wordt nationaal en internationaal door veel therapeuten omarmd en gezien als een ‘grens’ waar we met elkaar doorheen moeten om nog meer resultaten en capaciteit te halen uit de huidige therapieën.

In deze workshop ervaren deelnemers hoe de optimale werkgeheugenbelasting met behulp van algoritmes voor iedere cliënt wordt bereikt. Tijdens een demonstratiebehandeling ziet u hoe u een platform kunt inzetten en waar therapeuten tegenaan kunnen lopen bij deze behandelvorm. U krijgt meer informatie over de actuele stand van wetenschappelijk onderzoek en u hoort de ervaring van therapeuten. In deze interactieve workshop ziet u hoe het platform werkt, hoe u het voor u kunt laten werken én hoe cliënten erop reageren.

Dr. Tim Wind is klinisch psycholoog, programmamanager e-health bij Centrum ’45, hoofddocent e-health bij RINO Amsterdam, oprichter van Psyflix en nationaal ambassadeur van e-health in de ggz.

Menno Kamphuis richtte samen met zijn broer Sander Moovd op. Moovd staat voor passende, doelmatige zorg die overal en altijd toegankelijk moet zijn. Bij de mensen thuis of op afstand, volledig zelfstandig of onder begeleiding inzetbaar. Met als doel om overbelaste zorgmedewerkers te ontlasten en meer zelfregie aan de cliënten te geven.

 

10. ‘Mindfulness Based Compassionate Living’ – Zelfzorg met Compassie met aandacht voor grenzen (of toch niet?)
Birgitte Beelen

Hoe kan ik vanuit zorg voor mijzelf zorg voor de ander bieden, met respect voor ieders grenzen en behoeften? De workshop start met uitleg van de neurobiologische werking van het menselijk brein en de oorsprong en invloed van diep gewortelde, ingesleten patronen op onze emotie en gedrag van alledag. Het goede nieuws is dat (zelf)compassie getraind kan worden. Hierbij zijn drie zaken van belang: begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt, acceptatie dat ‘leed’ onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven én het onder ogen zien van je eigen emoties, zonder te oordelen.

Zelfcompassie beoefenen is niet egoïstisch, maar zorgt juist voor een gezonde relatie met jezelf en voor meer empathie en openheid naar anderen. Het helpt je om te reageren met begrip, geduld en vriendelijkheid in plaats van met bijvoorbeeld angst en afkeer. U maakt kennis met enkele vaardigheden om (zelf)compassie te versterken in de hectiek van de dagelijkse beroepspraktijk/ Teven wordt er geoefend met het vormgeven van compassie: naar cliënten, naar collega’s en zeker niet in de laatste plaats naar jezelf.

Birgitte M.J. Beelen
Oprichter-eigenaar SYNTAGMA Psychologie Mediation Coaching Training.
GZ-Psycholoog Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.
Systeemtherapeut NVRG/EFT & Opleider Supervisor Leertherapeut NVRG.
EMDR-Practitioner VEN-Europe. Sensori Motor Psychotherapeut-1.
MfN-Registermediator & Cross Border Mediator. Mindfulness – en Compassietrainer VMBN Cat.-1

Eerder was zij werkzaam voor de Raad voor de Kinderbescherming, Hoofd Behandeling en Opvoeding van een Justitiële Jeugdinrichting en regiomanager en behandelaar in de GGZ. Zij was woonachtig en werkzaam in Frankrijk als vrijgevestigd psycholoog, mediator, docent aan de opleiding tot family mediator in Parijs en vastgerechtelijk deskundige, onder meer voor het Internationaal Strafhof. Deze buitenland ervaring verklaart haar affiniteit met expats en haar inzet voor deze specifieke groep.

Ze heeft veel ervaring in het diagnosticeren en het behandelen van mensen van alle leeftijden en is gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma. Zij is coach voor onder meer Medisch Specialisten ism de Federatie Medisch Specialisten. Daarnaast is zij Cross Border Mediator, lid van European Network for Child Abduction. Met regelmaat verzorgt ze trainingen en lezingen in binnenland en diverse landen in Europa. Mindfulness en Compassionate Living integreert zij in haar behandeling.

 

11. Armpje drukken?
In de lichaamsgerichte psychotherapie volgens Pesso kun je in een veilige interactie jouw kracht en grenzen ontdekken. – Maria Arens

Stel je eens voor hoe je het zou vinden als je boos op iemand bent en die blaast je zo om. Of als je woest bent en de ander reageert nog veel kwader terug. Wat doet dat met je, wat raakt dat in je en wat zou je van die ander nodig hebben om je helemaal gezien te voelen in wie je bent? Wat doet het met je als je als kind te veel begrenzing (onderdrukking) hebt ervaren – of juist te weinig? Al deze ervaringen liggen in ons lichaam opgeslagen, maar pas later zijn we in staat hier betekenis aan te geven. Het narratief, of deze betekenisgeving, dragen we met ons mee, bewust of onbewust. Van daaruit nemen we onszelf en de wereld waar en van daaruit reageren we ook.

Na een korte introductie introduceren we het ‘armpje drukken’. Wie kent dit niet en wat willen we graag winnen. Maar wat als spelletje een andere dynamiek krijgt: het gaat niet om het winnen, maar om het onderzoek: hoe voelt het als je er met al je kracht kan en mag zijn? Vragen die onder andere in de workshop aan bod komen en die ook met uw cliënt zou kunnen onderzoeken:

 • Hoe ben jij vertrouwd geraakt met jouw eigen grenzen?
 • Hoe ervaar je tekorten en /of trauma’s uit je jeugd?
 • Hoe zijn jouw basisbehoeften (plaats, steun, voeding, bescherming en begrenzing) bevredigd?
 • Zou het kunnen dat je te jong verantwoordelijkheid hebt genomen?
 • Hoe ervaar je dit in jouw lichaam?

 

* Opmerking LVVP: Pesso therapie staat op de Circulaire toegestane therapieën van Zorgverzekeraars Nederland vermeld onder D. als interventie die (nog) niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk en dus niet valt onder de verzekerde zorg.

Maria Arens heeft na de Academie voor Lichamelijke Opvoeding orthopedagogiek gestudeerd aan de RUG en werkte als behandelcoördinator en behandelaar in orthopedagogische behandeltehuizen. Zij is vervolgens opgeleid tot gz-psycholoog en psychotherapeut en zich gespecialiseerd in de lichaamsgeoriënteerde en psychodynamische psychotherapie. Zij werkte in de specialistische jeugdhulpverlening en in een grote ggz-instelling gewerkt en heeft daarnaast een eigen vrijgevestigde praktijk.

 

12. “Doorwerken tot……!?”
Els Dekker

In de vrijgevestigde praktijk is het mogelijk om langer door te werken na de pensioenleeftijd.
Waarom doen we dit?
Er is werk genoeg. We hebben een schat aan ervaring en wijsheid. We doen regelmatig een bijscholing… Maar een 70-jarige, die adviseert over daten? Er zijn grenzen. Toch?!
Maar wat weerhoudt ons om te stoppen? Zijn we bang onze identiteit te verliezen? Gaan we ons nutteloos voelen zonder cliënten? Eenzaam misschien?

Aan de hand van mediafragmenten en speelse oefeningen en reflecteert u in deze workshop samen met andere hulpverleners over het wel of niet stoppen van uw praktijk. Het theoretisch kader rond de levensfasen van de mens wordt geschetst en er wordt ingegaan op culturele verschillen rond het omgaan met ouderdom. U gaat naar huis met een motto c.q. een wens aan uzelf voor het moment dat u stopt.

Els Dekker is arts/psychotherapeut en heeft een eigen vrijgevestigde praktijk. Voorheen werkte zij bij twee grote tweedelijns ggz-instellingen in diverse functies. Daarnaast heeft jarenlange ervaring in het maken en uitvoeren van scholingsaanbod voor professionals (huisartsen, werkers in de ggz).

 

13. Imagery Rescripting: een effectieve transdiagnostische techniek om emotionele (inclusief traumatische) herinneringen te behandelen
Arnoud Arntz

Imagery Rescripting maakt gebruik van het mentale vermogen van mensen om iets zo krachtig te verbeelden, dat de impact bijna net zo groot is als dat een echte ervaring, terwijl we ons realiseren dat het verbeelding is. Door te verbeelden dat aan essentiële behoeften, waaraan niet voldaan werd tijdens de oorspronkelijke ervaring, alsnog voldaan wordt, ervaart de cliënt een correctieve ervaring die emotionele verwerking in gang zet en dysfunctionele overtuigingen corrigeert.

Klinische trials en case series studies ondersteunen de toepassing bij vele stoornissen, variërend van depressie en PTSS tot en met persoonlijkheidsstoornissen.

In deze workshop wordt een introductie gegeven over wat Imagery Rescripting is, wat het niet is (het is bijvoorbeeld niet het installeren van false memories) en hoe de techniek toegepast kan worden bij diverse problemen. Na een praktisch gerichte uitleg wordt een korte demonstratie gegeven, waarna deelnemers in een rollenspel in tweetallen een eerste ervaring kunnen opdoen met het toepassen.

Prof. dr. Arnoud Arntz is klinisch psycholoog, senior schematherapeut en VCGT gedragstherapeut. Hij is hoogleraar Klinische Psychologie aan de UvA. Hij verricht onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen, trauma en angst- en stemmingsstoornissen. Daarnaast behandelt hij mensen met persoonlijkheidsproblematiek en mensen met ernstige trauma’s. Hij schreef enkele (vaktherapeutische) boeken, waaronder ‘Schematherapie bij borderline-persoonlijkheidsstoornis’.

 

14. Grenzen stellen in de behandelrelatie. Een benadering vanuit het juridische perspectief
Annemarie Smilde

In de workshop wordt aan de hand van casuïstiek een interactieve toelichting gegeven op het stellen van grenzen in de behandelrelatie. De casussen gaan over allerlei vormen van gedrag van cliënten die niet passen binnen een zorgrelatie en/of die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de zorg. Denk aan een cliënt die je ondanks duidelijke afspraken ’s avonds en het weekend via WhatsApp hulpvragen stelt. Of een cliënt die van jou steun verwacht in een juridische procedure, onder meer in de vorm van verklaringen en notities in het dossier.

Bij de behandeling van de casuïstiek komt aan de orde:

 • wat uw juridische positie is
 • hoe het juridisch kader u houvast kan bieden voor zorgvuldig handelen
 • welke concrete stappen u kunt zetten
 • wat u in het dossier noteert
 • hoe te handelen als een cliënt uw begrenzing niet accepteert

 

Mr. Annemarie Smilde begon haar juridische loopbaan als advocaat. Vervolgens was zij langere tijd werkzaam bij de VvAA waar zij zich in verschillende functies en rollen heeft gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, onder andere verleende zij juridische bijstand aan zorgprofessionals in juridische geschillen en procedures en adviseerde zij zorgprofessionals, zorgondernemingen en beroeps- en brancheorganisaties in de zorg. In 2022 heeft haar eigen adviesbureau opgericht. Daarnaast geeft Annemarie sinds 1995 scholing aan onder andere zorgprofessionals en schrijft zij geregeld over gezondheidsrechtelijke onderwerpen in tijdschriften voor de zorg.

 

15. Toegepaste therapie met psychedelica (TTP): een innovatieve interventie voor behandelingsresistente psychiatrische stoornissen
Dr. Date van der Veen en Stephan Tap MSc.

Ongeveer 20 tot 60% van patiënten met een psychiatrische stoornis zijn therapieresistent en reageren niet op bestaande behandelingen. Dit heeft een grote negatieve invloed op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten. Ook voor de maatschappij heeft therapieresistentie nadelige gevolgen gezien de geschatte gezondheidszorgkosten tien keer zo hoog zijn bij therapieresistente patiënten dan bij algemene psychiatrische patiënten. In recente jaren is er steeds meer belangstelling en onderzoek naar de therapeutische toepassing van psychedelica (TTP), in het bijzonder met orale esketamine en psilocybine. In deze workshop wordt u geïnformeerd over de richtlijnen van TTP en de verschillende therapeutische werkingsmechanismen en hoe deze worden gefaciliteerd binnen de drie fasen van TTP.

Dr. Date van der Veen is klinisch psycholoog en heeft ervaring met het tpp en is verbonden aan het UMCG, waar hij zowel patiënten ziet in de depressiekliniek, wetenschappelijk onderzoek verricht en opleider is.

Stephan Tap Msc. is promovendus en coördinator van een klinisch trial, genaamd PsyPal – een internationaal consortium project waarin psilocybine wordt onderzocht om ‘psychologische distress’ te verminderen bij palliatieve zorg patiënten.

 

16. De gewonde genezer: self disclosure en kwetsbaarheid: waar ligt de grens in therapie?
Sanne Winchester

In haar boek ‘Ik mag niet bang zijn’ zoekt Sanne Winchester de grenzen op rondom kwetsbaarheid, self disclosure en openheid als psycholoog/psychotherapeut. Vanuit de theorie dat alle hulpverleners ‘gewonde genezers’ zijn, die vanuit eigen pijn een ander willen helpen. De littekens en ervaring maken dat we ons goed kunnen inleven. Maar waar ligt de grens? Hoe open ben je? Welke kwetsbaarheid zoek je wel of juist niet op in therapie? Het doel is om interactief op zoek te gaan naar eigen grenzen. Maar ook om vanuit wetenschappelijk oogpunt de duidelijke grenzen te stellen: wat is dé gezonde grens voor je cliënt en voor jezelf? En hoe ver durf je wellicht te gaan? Als we allemaal mensen zijn met pijn, alleen is er één de behandelaar en één de cliënt, hoe verhoud je je dan tot elkaar?

Sanne Winchester is gz-psycholoog, psychotherapeut in opleiding en schrijfster van het boek ‘Ik mag niet bang zijn’. Ze geeft lezingen over verschillende onderwerpen. Haar boek is veelvuldig in de media verschenen, oa bij Eva Jinek, de NRC en NPO1.

 

Recent nieuws

Digitaal portfolio vanaf vandaag beschikbaar voor LVVP-leden

Met gepaste trots presenteren we aan de gewone LVVP-leden vandaag het digitaal portfolio!

Lees meer

Janneke de Bijl geeft acte de présence op LVVP-congres!

Janneke de Bijl won Cameretten, is lid van Comedytrain en werd door de Volkskrant uitgeroepen tot comedytalent

Lees meer

Nieuwe reeks regiobijeenkomsten: de LVVP komt naar u toe!

We hebben vijf bijeenkomsten ingepland in verschillende delen van het land.

Lees meer