Over de LVVP

Workshops

Hieronder vindt u een overzicht van alle workshops waarvoor u kunt intekenen voor het LVVP-congres op 20 mei 2022. Klik op de rood gekleurde links in de lijst voor meer informatie over de workshop en de spreker.

 1. Evidence based leefstijl geneeskunde als integraal deel van de zorg met name voor curatieve preventie
 2. Ontwerpen voor het psychisch welzijn van toekomstige generaties. Kijk vanuit een ontwerpersbril naar de toekomst van de ggz
 3. Complexiteit van scheidingen: een brug te winnen tussen psychologie en recht
 4.  Zorg voor slaap is zorg voor psychische gezondheid
 5. Hoe zorgen wij (in de toekomst) beter voor onszelf?
 6. E-health applicaties als integraal onderdeel van behandelingen
 7. Juridische aandachtspunten bij beëindiging van de behandeling tegen de wens van de patiënt
 8. Gericht op de toekomst: innovatieve vormen van geestelijke gezondheidszorg door vrijgevestigden
 9. Kindcheck en meldcode
 10. Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL). Zelfzorg met Compassie met het oog op toekomstbestendig werken
 11. Het lichaam wijst de weg – over Sensorimotor Psychotherapy®

 

1. Evidence based leefstijl geneeskunde als integraal deel van de zorg met name voor curatieve preventie
Chris Otten, huisarts met aandachtsgebied leefstijl namens Vereniging Arts & Leefstijl 

Welke leefstijlinterventies helpen bij psychische klachten en aandoeningen? Welke successen worden nu al geboekt bij het inzetten van leefstijdgeneeskunde, zowel bij primaire en secundaire preventie? Welke aspecten van gedragsverandering spelen een rol en welke aandachtspunten zijn er? In de workshop wordt uitleg gegeven over de onderliggende fysiologie (vagus, nervus, darm microbioom, stimulans neurotransmitters etc.). Er wordt ingegaan op de rol van voeding (nutritional psychiatry), beweging en andere factoren als slaap, ontspanning en mentaal welbevinden en de interactie tussen verschillende leefstijlfactoren. Ook krijgen deelnemers praktijkvoorbeelden waarmee men meteen aan de slag kan.

Chris Otten is huisarts met aandachtsgebied leefstijl en lid van het kwaliteitsteam regio-organisatie WSV support, ter bevordering leefstijl. Chris Otten spreekt namens Vereniging Arts & Leefstijl, een jonge, sterk groeiende vereniging van verschillende beroepsgroepen die leefstijlgeneeskunde ziet als fundament voor zowel preventie als de behandeling van diverse chronische aandoeningen. De vereniging zet zich in om leefstijlgeneeskunde samen met zorgprofessionals, patiënten, de overheid en zorgverzekeraars te implementeren.

2. Ontwerpen voor het psychisch welzijn van toekomstige generaties
Kijk vanuit een ontwerpersbril naar de toekomst van de ggz – Redesigning psychiatry

Hoe verander je een complex maatschappelijk systeem als de ggz? Dat start met visie, een nieuw verhaal. Een visie op de mens, op wat psychisch welzijn is, wat mentale problemen zijn, op de taal die we gebruiken, en op wat de kerntaken van het ggz-netwerk van de toekomst zouden moeten zijn. In de ontwerpsessie geleid door ontwerpers van Redesigning Psychiatry (RP) stappen we voor een uur uit de dagelijkse realiteit en kijken we naar de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg. We dompelen je onder in de visie van RP en kijken vanuit een ontwerpersbril naar het welzijn van toekomstige generaties. Eerst word je

meegenomen in de toekomstvisie van RP: hoe verandert de wereld en welke nieuwe taken zien ze voor het ggz-netwerk in de toekomst? Vervolgens pas je onderdelen van deze visie toe op ontwerpvragen van nu, met het oog op de toekomst van de ggz. Door uit het ‘nu’ te stappen kun je voelen welke mogelijkheden opdoemen als je de huidige problemen even los mag laten. Afsluitend halen we je terug naar het nu: wat kunnen we vandaag al anders doen? Op welke manier kun je morgen al kan bijdragen aan de gewenste toekomstige ggz? Dit is een interactieve workshop waarin we de handen uit de mouwen steken en we onderzoeken dat – en hoe – het anders kan.

Redesigning Psychiatry is een netwerk van ontwerpers, filosofen, onderzoekers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen die samen een gewenst ontwerp maken van de ggz. Door te innoveren vanuit betekenis. De docenten zijn Nina Schouten en Prof. Matthijs van Dijk. 

3. Complexiteit van scheidingen: een brug te winnen tussen psychologie en recht
Bela de Vries & Marleen Heijsteeg

Psychologen krijgen in hun praktijk steeds meer te maken met onderliggende scheidingsproblematiek bij een psychologische hulpvraag. Omdat zij vanuit de zorgkant vaak een eenzijdig beeld krijgen over de situatie en vaak geen juridische kennis hebben, wordt gezien dat therapie veel minder bijdraagt aan de afhechting van de oude gezinssituatie dan dat er in potentie inzit. Want het is juist psychologische kennis die vaak in het scheidingsveld ontbreekt en zorgt voor zoveel onnodig lijden.

Terugdringen van psychisch lijden van ouders en kinderen bij scheidingen is de missie van het landelijke project Scheiden zonder Schade. Daarin wordt getracht een brug te slaan tussen zorg en recht, zodat dit in de toekomst leidt tot betere samenwerking, waardoor onnodig psychisch lijden voorkomen kan worden. Een van de opbrengsten van het project Scheiden zonder Schade is dat in de toekomst juist de psychologen een veel grotere bijdrage zouden kunnen leveren in complexe scheidingen, wanneer zij bereid zijn voorbij hun therapiekamer naar het complete plaatje te kijken. Hoe? Daarin nemen we je graag mee.

Bela de Vries (foto) is psycholoog, familiemediator, intercul¬tureel mediator en ouderbegeleider en auteur van het boek ‘Terugdringen van psychisch lijden van ouders en kinderen bij scheiding’. Marleen Heijsteeg is gz-psycholoog, Mfn-registermediator en voorzitter van Psyzorg Hoflanden.

4. Zorg voor slaap is zorg voor psychische gezondheid
Merijn van de Laar

De behandeling van slapeloosheid middels cognitieve gedragsmatige interventies is een effectieve evidence based behandeling, zowel bij mensen met als zonder psychiatrische comorbiditeit. Zo heeft bijvoorbeeld het parallel behandelen van slapeloosheid bij een depressieve stoornis zowel positief effect op de slaap als op de stemmingsklachten. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de stappen die de psycholoog kan doorlopen om slaapproblemen uit te vragen, te diagnosticeren en hoe er een adequate behandeling gegeven kan worden. Het doel is om slaap niet te laten liggen, maar juist te integreren in lopende behandelingen.

Merijn van de Laar is gz-psycholoog, gepromoveerd op de behandeling van slapeloosheid en de samenhang met psychologische factoren, met ruime klinische ervaring in de behandeling van slaapproblemen, waaronder slapeloosheid en parasomnie (o.a. slaapwandelen en nachtmerries).

5. Hoe zorgen wij (in de toekomst) beter voor onszelf?
Antoinet Oostindier

Het aantal zorgverleners dat zelf psychische klachten ervaart is schrikbarend hoog en wordt alleen maar hoger. Dit is nog steeds een moeilijk bespreekbaar onderwerp door (zelf)stigma, loochenen van eigen klachten en situationele factoren. Het hebben van klachten die je zelf behandelt is een lastige combinatie. Dit staat het signaleren, de behandeling en het herstel in de weg. Het doel van deze workshop is preventie en bewustwording van eigen beroepsmatige valkuilen in deze. We staan stil bij de risico’s van ons vak en vooral bij de te nemen persoonlijke maatregelen om eigen mentale gezondheid beter te waarborgen. Ook onderzoeken we de factoren waardoor we over het algemeen zo geneigd zijn om hier te weinig aandacht voor te hebben. We loochenen en verdringen onze eigen problematiek. De setting maakt zorgen voor onszelf ook lastiger. Het gaat hierbij om een echte werk-groep, waarbij selfdisclosure aan de orde kan zijn. De concrete tools die aangereikt worden ter monitoring van eigen welbevinden zijn meteen toepasbaar in het werk. Deelnemers krijgen vooraf een korte vragenlijst toegestuurd, waar in de workshop op teruggekomen wordt. Het gaat hierbij om onderdelen van de schema vragenlijst (YSQ).

Antoinet Oostindier is psychiater en directeur van Aerrea, een instelling met een zorgaanbod dat exclusief gericht is op de eigen professionele beroepsgroep waar behandeling, coaching en nascholing wordt aangeboden.

6. E-health applicaties als integraal onderdeel van behandelingen
Tim Wind

E-health zal een steeds groter onderdeel van alle behandelingen vormen. E-health wordt nu echter vaak los ingezet zonder duidelijke rationale. Daarom gaat deze workshop in op hoe verschillende modaliteiten van e-health naadloos in behandelplannen op te nemen en hoe e-health eigen regie met de patient bewerkstelligt. Tim bespreekt de 5 belangrijkste modaliteiten van ehealth (beeldbellen, online modules, apps, virtual reality en biofeedback) en hoe deze te integreren in behandelplannen (bv. CGT, schematherapie, traumatherapie of psychodynamische psychotherapie). De deelnemers brainstormen met elkaar over hoe e-health te integreren in behandelplannen van eigen patiënten. De workshop wordt afgesloten met een blik op de komende tien jaar en hoe e-health de geestelijke gezondheidszorg zal veranderen.

Dr. Tim Wind is klinisch psycholoog, programmamanager e-health bij Centrum ’45, hoofddocent e-health bij RINO Amsterdam, oprichter van Psyflix en nationaal ambassadeur van e-health in de ggz.

7. Juridische aandachtspunten bij beëindiging van de behandeling tegen de wens van de patiënt
Annemarie Smilde

De lange wachtlijsten en de aandacht voor gepaste zorg maken dat u alerter bent zult zijn op het tijdig beëindigen van een behandeling. Daarmee zult u vaker geconfronteerd worden met de situatie waarin u verdere behandeling niet geïndiceerd vindt, terwijl de patiënt hiermee door wil gaan. De LVVP ontvangt geregeld vragen van leden over hun juridische positie in deze situatie, zoals aan welke eisen moet ik voldoen voor een zorgvuldige beëindiging van de behandelingsovereenkomst? In hoeverre ben ik na beëindiging nog verantwoordelijk voor de zorg aan de patiënt, bijvoorbeeld als hij terugval heeft of op de wachtlijst staat? Wat als een patiënt geen medewerking wil verlenen aan de terugkoppeling naar de huisarts? Wat moet ik doen, als een patiënt dreigt met een klacht over de beëindiging? De workshop geeft u inzicht in uw verplichtingen op grond van wet -en regelgeving, zoals de WGBO, de beroepscodes en de rechtspraak. Aan de hand van praktijkgevallen krijgt u praktische tips over de naleving van deze verplichtingen. Hierbij is ook aandacht voor de dossiervoering en het omgaan met onvrede van patiënten. Daarnaast komt aan de orde hoe u bij de start van de behandeling al de patiënt duidelijk kunt maken in welke situaties u de behandeling zult beëindigen.

Mr. Annemarie Smilde is jurist en senior consultant gezondheidsrecht bij de VvAA en beantwoordt voor de LVVP complexe ledenvragen over juridische casussen.

8. Gericht op de toekomst: innovatieve vormen van geestelijke gezondheidszorg door vrijgevestigden
Arnoud van Buuren

In deze korte workshop komt u interactief tot een nader ondernemingsplan waarin u uw eigen praktijk herijkt op uw ideeën over innovatieve, toegankelijke zorg en de mogelijkheden binnen de huidige betalingsregels.
Doel is om uw eigen ideeën en creativiteit als zorgaanbieder als reactie op vraag vanuit de samenleving aan te spreken en om te zetten in een concreet aanbod binnen de mogelijkheden van de gereguleerde geestelijke gezondheidszorg.

Arnoud van Buuren is arts-psychotherapeut en voormalig voorzitter van de LVVP. Hij is werkzaam als vrijgevestigde in zijn eigen praktijk en vervult tevens diverse bestuursfuncties in de ggz.

9. De kindcheck = signaleren van kindermishandeling op basis van oudersignalen
Belemmeringen en oplossingen vanuit de dagelijkse praktijk – Belle Gerding

De Kindcheck is een zeer valide meetinstrument (91%) om kindermishandeling te detecteren aan de hand van signalen bij volwassen. In het geval van alcohol/drugs abuses, huiselijke geweld of ernstige psychiatrie is de zorgprofessional verplicht om de Kindcheck uit te voeren. De Verbeterde meldcode is vaak wel bekend. Het lastigste voor elke zorgprofessional zijn echter de vervolgstappen; gesprekken voeren over deze zorgen met de cliënt, het juridisch kader en de inzet van Veilig Thuis worden over het algemeen als lastig ervaren. Angst voor onbegrip, agressie of het verlies van de vertrouwensband met de cliënt en de samenwerking met de ketenpartners na het doen van een melding wordt vaak ook als ingewikkeld en frustrerend ervaren.

In deze workshop wordt, aan de hand van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk, ingegaan op de belemmeringen die professionals ervaren met het werken met de Meldcode en de Kindcheck. Wat mag ik en wat moet ik bij een vermoeden een onveilige thuissituatie? Wat zijn de stappen van de meldcode en wat is houdt het afwegingskader in? Wat is de meerwaarde van een melding bij Veilig Thuis als ik zelf al hulp verleen? Op al deze vragen wordt op een interactieve manier antwoord gegeven, om het werken met de meldcode binnen het afwegingskader voor de ggz te verduidelijken. De casuïstiek wordt verzorgd door de workshopleider, maar er is ruimte voor casuïstiek vanuit de deelnemers.

10. Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL)
Zelfzorg met Compassie met het oog op toekomstbestendig werken – Birgitte Beelen

Mindfulness en Compassie kunnen helpen je bewust te worden van diep gewortelde, ingesleten patronen op onze emotie en gedrag van alledag en hierin bewuste keuzes te maken. Het goede nieuws is dat compassie getraind kan worden. Beoefening van zelfcompassie is niet egoïstisch, maar zorgt juist voor een gezonde relatie met jezelf en voor een toename van empathie en openheid naar anderen toe. Compassie of mededogen geeft je de mogelijkheid om te reageren met begrip, geduld en vriendelijkheid in plaats van bijvoorbeeld met angst en afkeer. Het is een verbindende factor om ons in te kunnen leven in daden van vriendelijkheid en ruimhartigheid, naar onszelf en de ander. Er wordt kennis gemaakt met enkele vaardigheden om (zelf)compassie te versterken in de hectiek van de dagelijkse beroepspraktijk en er wordt geoefend vorm te geven aan compassie: naar cliënten, naar collega’s en zeker niet in de laatste plaats naar jezelf.

Birgitte Beelen is gz-psycholoog, relatie- en gezinstherapeut, k&j-psycholoog NIP, EMDR specialist en registermediator bij (internationale) scheidings en arbeidsconflicten. Ze werkt in haar eigen vrijgevestigde praktijk en als Mindfulnesstraining – en Compassietrainer VMBN.

11. Het lichaam wijst de weg – over Sensorimotor Psychotherapy®
Anneke Vinke

The body always leads us home, stelt Pat Ogden, de grondlegster van Sensorimotor Psychotherapy®. Hoe dat in het werk gaat, wordt in deze workshop via een kennismaking met Sensorimotor Psychotherapy® geïllustreerd. SP is een lichaamsgerichte psychotherapie, die theoretisch verankerd is in wetenschappelijke inzichten uit de (affectieve) neurobiologie, gehechtheidstheorie, en trauma. Het lichaam wordt gezien als bron van informatie en eerste ingang voor interventie. In de klinische praktijk wordt SP ingezet voor het behandelen van psychotrauma, gehechtheidsproblemen, complex trauma (dissociatieve stoornissen) en persoonlijkheidsproblematiek. Dikwijls samen met of in aansluiting op psychodynamisch, client-centered, cognitief georiënteerd werken. De opbouw van een sessie komt aan bod met daarin verschillende basisvaardigheden als embedded relational mindfulness, tracking van het lichaam en het contact leggen met lichamelijke signalen. Tevens is er ruimte om te oefenen met twee van deze fundamentele vaardigheden van Sensorimotor Psychotherapy ®: tracking en contact statements.

Dr. Anneke Vinke is gz-psycholoog en orthopedagoog-generalist en gespecialiseerd in adoptie en pleegzorg. Ze is werkzaam in haar eigen vrijgevestigde praktijk waar ze zowel kinderen als volwassenen behandelt. Tevens is ze docent bij de RINO en gastmedewerker bij de Universiteit Leiden. Ze is gecertificeerd in Sensorimotor Psychothera¬py® en is coördinator voor Sensorimotor Psychotherapy in Nederland.

 

Recent nieuws

10 jaar LVVP: doe mee aan de kunstwedstrijd!

Het thema is gelijk aan dat van het LVVP-congres en luidt: ‘Er zijn (geen) grenzen!’

Lees meer

LVVP-special zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2025 gereed

De wereld om ons heen is aan het veranderen. Zorg daarom dat u ingebed raakt in uw regio.

Lees meer

Zilveren Kruis past visitatie-eis in inkoopbeleid 2025 aan

De visitatie-eis is aangepast: contractanten dienen in het 5e jaar lidmaatschap gevisiteerd te worden.

Lees meer