Over de LVVP

Workshops

De volgende workshops worden aangeboden op het LVVP-congres van 27 september 2019. Er zijn twee workshoprondes. Binnenkort Bekijk in het inschrijfformulier voor welke workshops u zich per ronde kunt inschrijven.

 

 1. Geen zorgen! Metacognitieve therapie voor de gegeneraliseerde angststoornis ofwel ‘piekerstoornis’ – Colin van der Heiden
 2. Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?! Ontmoet de wanhoop van iemand met een doodswens en temper het suïcidegevaar – Paul van Hoek
 3. D.I.T. is Do It Together! Kortdurende psychodynamische therapie rond ontmoetingen: tussen cliënt en zijn sociale wereld, en tussen cliënt en therapeut – Corine van der Veer
 4. Het emotionele DNA. Positieve gevoelens, een Must! – Pierre Capel
 5. Lust for life. Leefstijlinterventie heeft positief effect op verslavende gewoonten Bjarne Timonen
 6. Psychotherapie met vluchtelingenHans Rohlof
 7. Metacognitieve therapie bij obsessief-compulsieve stoornisKim Melchior
 8. Inquiry Based Stress Reduction (IBSR) toegepast op ont-moeten Marjon Seriese en Martijn Oostra
 9. De familieziel.Ontmoet de ander én jezelf door middel van familieverhalen – Kitlyn Tjin A Djie
 10. Attachment Based Family Therapie. Ouders en kind weer in verbinding met elkaar – Lenny Rodenburg
 11. Elkaar ontmoeten tussen tucht(recht) en morele oordeelsvorming. Workshop morele oordeelsvorming in het kader van beroepsethiek voor psychologen en psychotherapeuten – Bram Vat
 12. Niet meer moeten (van de behandelaar), maar zelf willenHuub Buijssen
 13. Het ont-moeten van wanhopige jongeren. Kenmerken en risicofactoren en de rol van social media – Kirsten Hauber
 14. Ont-moeten begint bij uw website. Laat uw website voor u werken voor meer plezier, impact en vrijheid – Marianne van den Broek
 15. Ontmoet de wereld van werk en inkomen. Werk als context en middel voor herstel – Suzanne Lagerveld
 16. Verbindend gezag. Naar een nieuwe vorm van autoriteit, gebaseerd op principes van geweldloos verzet – Hans Bom
 17. Ja, ik wil!Ingeborg Timmerman

 

1. Geen zorgen! – Colin van der Heiden

Metacognitieve therapie voor de gegeneraliseerde angststoornis ofwel ‘piekerstoornis’
Inhoud

De gegeneraliseerde angststoornis (GAS; ofwel de ‘piekerstoornis’) komt veel voor, maar was in vergelijking met andere angststoornissen matig behandelbaar met cognitieve gedragstherapie (CGT). In deze workshop staat de metacognitieve theorie van GAS en de daarop gebaseerde cognitief-gedragstherapeutische behandeling centraal. De behandeling richt zich niet zozeer op de inhoud van het piekeren, maar op de opvattingen van de cliënt over het piekeren die de klachten in stand houden. De theorie en praktijk van deze behandeling worden gepresenteerd, ondersteund door een videodemonstratie van de casusconceptualisatie. Deelnemers oefenen met een rollenspel in het opstellen van een metacognitieve casusconceptualisatie.

Colin van der Heijden

Colin van der Heiden is gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog en gepromoveerd op onderzoek naar de gegeneraliseerde angststoornis. Hij is auteur van nationale en internationale vakpublicaties op dit gebied en bijzonder hoogleraar klinische psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Colin van der Hejden is werkzaam bij PsyQ en Parnassia. Daarnaast is hij eigenaar van Van der Heiden Trainingen en adjunct-hoofdredacteur van het tijdschrift voor Directieve therapie.    naar boven

 

 

2. Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?! – Paul van Hoek

Ontmoet de wanhoop van iemand met een doodswens en temper het suïcidegevaar
Inhoud

Ieder jaar zijn er in Nederland ruim 1.900 doden door suïcide. Meer dan 100.000 mensen doet ieder jaar een suïcidepoging. Cliënten die een doodswens hebben, zijn meer bezig met overleven dan met dood willen. Dat is een essentieel uitgangspunt in deze workshop. Welke stappen moet je als professional zetten als een cliënt met suïcidegedachten rondloopt? Centraal staat het in gesprek zijn met een (mogelijk) suïcidale cliënt. Vang signalen op van gedachten over uitzichtloosheid en de wens tot levensbeëindiging, maak deze klip-en-klaar bespreekbaar en stel vervolgens een actieplan op dat gedachten aan zelfdoding minstens opschort. De hulpverlener neemt hierbij verantwoordelijkheid op zich en treedt directief op.

Paul van Hoek

Paul van Hoek is opleider/trainer sociaal psychiatrische zorg. Paul was werkzaam als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij een ggz-crisisdienst en is tevens auteur van de boeken ‘Eigenlijk zegt u dat u dood wilt!?’ en ‘Wat is gek?’   naar boven

 

3. D.I.T. is Do It Together! – Corine van der Veer

Een kortdurend psychodynamische therapie waarin alles draait om de ontmoetingen tussen cliënt en zijn sociale wereld, en tussen cliënt en therapeut.
Inhoud

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) is ontwikkeld op basis van evidence based psychodynamische psychotherapieën. Aan de hand van aantoonbaar werkende interventies is DIT samengesteld en zijn de competenties omschreven waaraan de DIT-therapeut moet voldoen. Omdat de therapie gelimiteerd is in tijd, leent deze zich uitstekend voor de vrijgevestigde praktijk. Na een korte uitleg van de theoretische pijlers gaan de deelnemers actief aan de slag met de actieve, focale houding van de DIT-therapeut en wordt er geoefend met de belangrijkste interventies binnen DIT. De ontmoetingen die cliënt heeft met personen uit zijn leven vormen altijd de rode draad, waarbij de verinnerlijking van die relaties de focus van de DIT-therapie is.

Corine van der Veer

Corine van der Veer is vrijgevestigd klinisch psycholoog en psychotherapeut. Daarnaast is zij docent groepspsychotherapie aan de RINO Zuid en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Psychoanalytische Psychotherapie. Foto: Liesbeth Wattimury Fotografie    naar boven

 

4. Het emotionele DNA – Pierre Capel

Positieve gevoelens, een Must!
Inhoud

Gevoelens worden in het limbisch systeem van de hersenen gevormd en activeren niet alleen neurale netwerken en de productie van hormonen, maar hebben ook een directe werking op de expressie van honderden verschillende genen op het DNA. Deze veranderde gen-expressie –door positieve en negatieve gevoelens – hebben een effect op het ontstaan en verloop van allerlei ziekten, zoals onvruchtbaarheid, aderverkalking, depressie, tumoren, diabetes et cetera, maar ook op symptomen als pijn en angst. De recente wetenschappelijke ontwikkelingen gaan nu zo ver dat de werking van veel ‘vage’ psychologische processen kunnen worden verklaard. De vertaling van deze nieuwe inzichten wordt in deze workshop uitgewerkt.

Pierre Capel

Pierre Capel is emeritus hoogleraar experimentele immunologie (Universiteit Utrecht). Naast jarenlange fundamentele en moleculair biologische research binnen het vakgebied van de immunologie, heeft hij ook gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën en inzichten op het gebied van beenmerg- en niertransplantaties en het ontwikkelen van op antistof gebaseerde immunotherapieën. De laatste jaren heeft hij de biochemische achtergrond van sport, yoga en meditatie bestudeerd. Hij houdt over dit onderwerp de laatste jaren regelmatig lezingen en gastcolleges in binnen- en buitenland.    naar boven

 

5. Lust for life – Bjarne Timonen

Leefstijlverandering heeft een positief effect op verslavende gewoonten
Inhoud

Leefstijl staat sterk in de belangstelling als middel in de strijd tegen somatische en psychische klachten en ziekten. In deze workshop worden zes pijlers van leefstijl belicht en de positieve effecten die zij hebben op verslavingsproblematiek. De zes pijlers zijn dagelijkse gewoonten, lichaamsbeweging, mindfulness (Mindfulness Based Relapse Prevention), zelfcompassie, natuur en voeding. De belangrijkste boodschap is dat leefstijlveranderingen vooral heel erg leuk kunnen zijn en dat wanneer u dit enthousiasme uitstraalt naar cliënten, het aanstekelijk werkt. Leefstijl heeft de laatste jaren een sterk karakter van moeten. Met deze workshop wil Bjarne Timonen het tegendeel bewijzen en laten zien dat leefstijl een sterk alternatief kan vormen bij verslavende ongezonde gewoonten.

Bjarne Timonen

Bjarne Timonen is gz-psycholoog gespecialiseerd in verslavingsproblematiek. Hij is auteur van het boek De leefstijlgids tegen somberheid. Vijftien jaar geleden belandde Bjarne Timonen zelf in een depressie en kreeg antidepressiva voorgeschreven. Ook kreeg bij een psycholoog voor cognitieve gedragstherapie. Hij kreeg last van bijwerkingen door de medicatie. En ook de cognitieve gedragstherapie beviel niet: hij leefde al genoeg in zijn hoofd. Pillen en gedragstherapie is geen zaligmakend antwoord op depressie. Er is veel meer dat je kunt proberen om somberheid buiten de deur te houden.   naar boven

 

 

6. Psychotherapie met vluchtelingen – Hans Rohlof

Inhoud

Psychotherapie met vluchtelingen heeft een culturele adaptatie nodig, zowel wat betreft de inhoud van de behandeling als in het contact tussen patiënt en behandelaar. Een uitgebreid psychodiagnostich proces is van belang; daarbij kan het zogenaamde Cultureel Interview, of het Cultural Formulation Interview (beide beschikbaar in het Nederlands) goed helpen. Een belangrijke behandelmethode voor getraumatiseerde vluchtelingen is de Narratieve Exposure Therapie (NET), die gedragstherapeutische methoden combineert met het verhalen vertellen: deze methode heeft verbanden met veel culturen waar vluchtelingen oorspronkelijk vandaan komen. In de workshop oefenen de deelnemers zowel met het afnemen van het Cultural Formulation Interview als met de Narrative Exposure Therapie.

Hans Rohlof

Hans Rohlof is zelfstandig psychiater, psychotherapeut en onderzoeker. Hij is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie, directieve therapie en traumabehandeling en heeft een superspecialisatie bij psychische klachten van migranten en getraumatiseerde vluchtelingen.

Naast zijn klinisch werk is hij actief in bestuur en wetenschap, onder andere voor de afdeling transculturele psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de World Association of Cultural Psychiatry (WACP) en de Johannes Wierstichting voor mensenrechten en gezondheid. Tevens is hij redacteur van verschillende wetenschappelijke tijdschriften: ‘Transcultural Psychiatry’, de ‘World Cultural Psychiatry Research Review’, en het Nederlandse tijdschrift ‘PsyXpert’. Daarnaast is hij peer reviewer van diverse gerenommeerde tijdschriften zoals de ‘British Journal of Psychiatry’ en ‘European Psychiatry’. Hij is in 2018 gepromoveerd op het proefschrift: ‘Psychodiagnostic assessment with refugees’. Hij heeft daarnaast meer dan 100 artikelen, boeken, en boekhoofdstukken op zijn naam.   naar boven

 

7. Metacognitieve therapie bij obsessief-compulsieve stoornis – Kim Melchior

Inhoud

De obsessief-compulsieve stoornis (OCS) is een veel voorkomende en invaliderende stoornis. Cognitieve gedragstherapie in de vorm van exposure met responspreventie (ERP) is de psychologische behandeling van eerste voorkeur, maar 40% van de patiënten heeft minder of geen baat heeft bij psychologische behandeling en het drop-out percentage binnen een ERP-behandeling is hoog (30%). In een metacognitieve behandeling leert de patiënt metacognities over dwangklachten op te sporen en te vervangen door alternatieve gedachten. Uit kleine onderzoeken is gebleken dat metacognitieve therapie voor OCS een veelbelovende therapie-methode is, mogelijk effectiever dan de huidige gouden standaard in de vorm van ERP. In de workshop leren deelnemers wat het metacognitieve model en therapie van OCS inhoudt en oefenen zij specifieke technieken binnen metacognitieve therapie en reeds bekende CGT-technieken binnen een metacognitieve behandeling.

Kim Melchior

Kim Melchior is psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Zij is als behandelaar en onderzoeker werkzaam bij het behandelprogramma Angststoornissen van PsyQ Rijnmond en bij de specialismegroep angst en dwang van de Parnassia Groep. Kim Melchior promoveert aan de Erasmus Universiteit Leiden RCT waarbij zij de veelbelovende metacognitieve therapie vergelijkt met de huidige gouden standaard exposure met responspreventie bij patiënten met een obsessief compulsieve stoornis.   naar boven

 

8. IBSR toegepast op ont-moeten – Marjon Seriese en Martijn Oostra

Inhoud

Wanneer wij willen dat ons leven anders is dan het is, ervaren wij stress. Inquiry Based Stress Reduction (IBSR) is een geprotocolleerde manier om deze en andere cognities diepgaand te onderzoeken. De methode, ontleend aan ‘The Work van Byron Katie’, doet minder beroep op de ratio en meer op innerlijke wijsheid (de ‘Wise Mind’, Linehan, 1993). Door gedachten om te keren kunnen cliënten een alternatieve cognitie vinden. Het omdraaien helpt cliënten minder te externaliseren, uit een slachtofferrol te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en het eigen geluk (Katie, 2002). De methode zorgt vaak voor onmiddellijke verandering in de emotionele beleving (‘felt shift’). Het is een vriendelijke, vredige en verlichtende methode voor cliënt én therapeut. In de workshop zullen deelnemers de IBSR-methode zelf ervaren en leren deze techniek toe te passen bij iemand anders.

Marjon Seriese en Martijn Oostra

Marjon Seriese en Martijn Oostra hebben inmiddels meer dan 10 jaar ervaring met de IBSR-methode en onderzoeken bij de FortaGroep, in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, het effect van IBSR bij depressieve patiënten in vergelijking Beck’s cognitieve gedragstherapie. Marjon Seriese is klinisch psycholoog, EMDR-therapeut. Martijn Oostra is klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut.   naar boven

 

9. De Familieziel – Kitlyn Tjin A Djie

Ontmoet de ander én jezelf door middel van familieverhalen
Inhoud

Families dragen wijsheid in zich die patiënten kan helpen op hun levenspad. In familie en haar geschiedenis kan men steun vinden in moeilijke omstandigheden en in tijden van kwetsbaarheid. Maar hoe mobiliseer je deze familiewijsheid? In de workshop wordt ingegaan op theorie en praktische aanwijzingen  hoe je de familieziel kan inzetten in je praktijk. Kitlyn demonstreert aan de hand van haar eigen familie hoe genogrammen en levenslijnen kunnen helpen je eigen verhaal en dat van de ander te vertellen. Ze legt uit hoe je met het model voor interculturele competenties  de ontmoeting tussen jou en de ‘vreemde ander’ beter faciliteert. Hoe kun je de ander helpen  oorspronkelijke krachtbronnen van familiesystemen aan te boren als het leven moeilijk is?

Kitlyn Tjin A Djie

Kitlyn Tjin A Djie is transcultureel systeemtherapeut en erkend opleider bij de NVRG. Zij ontwikkelde het model Beschermjassen als antwoord op het westerse witte individualistische denken in de jeugdhulpverlening. Ze is eigenaar van Bureau Beschermjassen voor transculturele ontwikkeling en is daarnaast opleider/trainer bij diverse opleidingsinstituten, onder andere bij de opleiding Begeleidingskunde in Rotterdam. Ze schreef diverse artikelen en meerdere boeken, waaronder Beschermjassen, transculturele hulp aan families, Managen van diversiteit op de werkvloer en De Familieziel.

.   naar boven

 

10. Attachment Based Family Therapy (ABFT) – Lenny Rodenburg

Ouders en kind weer in verbinding met elkaar
Inhoud

ABFT is een systemische behandelmethodiek, ontwikkeld door Guy Diamond en  gebaseerd op inzichten uit de gehechtheidstheorie. Volgens deze theorie lopen kinderen en jongeren veel gevaar om depressieve klachten te ontwikkelen als er veel stress is in hun leven en ze het gevoel hebben dat ze daarover niet bij hun ouders (of andere zorgfiguren) terecht kunnen. Bij ABFT gaan we met de jongere en ouders aan de slag; enerzijds om jongeren te helpen met vertrouwen hun problemen te delen met hun ouders, en anderzijds om ouders te helpen hun kind of adolescent zo te ondersteunen dat die zich begrepen en gehoord voelt. Door dit ontmoeten worden de banden tussen familieleden sterker en krijgt de stress minder kans. Centraal bij ABFT staat dan ook de gedachte dat contact en je weer verbonden voelen met het gezin het medicijn is dat de jongere nodig heeft om weer beter te worden. ABFT is in Amerika evidence based voor jongeren met depressie en suïcidaliteit. Het wordt ook toegepast bij jongeren met eetstoornissen, gedragsproblemen of emotieregulatie problemen.

Lenny Rodenburg

Lenny Rodenburg is gz-psycholoog, klinisch psycholoog en relatie- en gezinstherapeut. Ze heeft een eigen praktijk voor generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz voor kind & jeugd. In de afgelopen twintig jaar heeft ze gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenpsychiatrie, de psychiatrische gezinsbehandeling, kinderrevalidatiecentra en integrale vroeghulp. Daarnaast is Lenny Rodenburg als docent werkzaam bij diverse onderwijsinstellingen en geeft ze workshops en trainingen.   naar boven

 

11. Elkaar ontmoeten tussen tucht(recht) en morele oordeelsvorming – Bram Vat

Workshop morele oordeelsvorming in het kader van beroepsethiek voor psychologen en psychotherapeuten die aangesloten zijn bij LVVP.
Inhoud

Vrijgevestigde BIG-geregistreerde psychologen en psychotherapeuten staan regelmatig voor lastige beslissingen waarbij uiteenlopende belangen en rechten van betrokkenen in het geding zijn. Codes en protocollen bieden niet altijd voldoende aanknopingspunten om lastige situaties te beoordelen en af te wegen. ‘Heb ik het juiste gedaan? Heb ik alternatieven over het hoofd gezien? Hoe kom ik tot een morele afweging in een complexe hulpverleningsrelatie?’ Doel van de workshop is dat de deelnemers de stappen van morele oordeelsvorming leren kennen als een effectief instrument dat helpt in lastige en/of complexe praktijksituaties en wat de relatie is met het tuchtrecht en de accreditering. De deelnemers maken kennis met de methode van de zeven stappen van morele oordeelsvorming en hoe deze kan worden toegepast op een individuele casus of in de vorm van intervisie of gemeenschappelijke consultatie.

Bram Vat

Bram Vat vervulde in de afgelopen dertig jaar allerlei functies en rollen binnen de zorg, onderwijs, rijksoverheid, gemeenten en strategische samenwerkingsverbanden tussen publiek (en private) partijen. Ooit begon hij als psychiatrisch verpleegkundige en maatschappelijk werker in de psychiatrie. Hij heeft veel ervaring in de publieke sector, onder andere als organisatieadviseur bij kleine en grote gemeenten, hrm-adviseur binnen de zorg, onderwijs, gemeenten en Rijksoverheid, procesoptimalisatie (“lean”) bij meerdere grote en middelgrote gemeenten en het begeleiden en uitvoeren van reorganisaties, gemeenschappelijke regelingen en cultuurverandertrajecten.   naar boven

 

12. Niet meer moeten (van de behandelaar), maar zelf willen – Huub Buijssen

Inhoud

Een van de redenen dat patiënten hun therapie afbreken, is dat ze iets moeten wat ze niet willen. Soms dragen behandelaren een oplossing of advies aan waar de patiënt niet aan wil. Vaker dan oplossingen concreet te benoemen, sturen ze een patiënt subtiel richting een door hen gewenste richting. Hoe? Door de keuze van een bepaalde therapie, door bepaalde vragen te stellen (en andere achterwege te laten) of  door selectief bepaalde uitingen samen te vatten of te spiegelen  en andere te negeren. Vaak is dit onvermijdelijk en ook nuttig. Echter bij levensvragen en dilemma’s (die zich bijna in elke behandeling ook voordoen) is dit sturen ongewenst. Hoe dan als behandelaar de patiënt te helpen hier zelf te laten kiezen,  zonder op enigerlei wijzen te  sturen? In de workshop leren deelnemers hoe ze in zes stappen en in hooguit 15 minuten een helpend, diepgaand gesprek kunnen voeren en de patiënt van een probleem naar een door hem of haar zelf bedachte oplossing kunnen brengen.

Huub Buijssen

Huub Buijssen is psychogerontoloog, gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog en oprichter en directeur van Buijssen Training en Educatie. Hij schreef/redigeerde veertig boeken waarvan zes over traumaopvang in zorg en/of welzijn. Buijssen ontwikkelde ook e-learning trainingen over omgaan met agressie. De methode die hij in de workshop presenteert, beschreef hij in het boek Mag ik je geen advies geven?   naar boven

 

13. Het ont-moeten van wanhopige jongeren – Kirsten Hauber

Kenmerken en risicofactoren en de rol van social media
Inhoud

Het aantal suïcides onder jongeren is afgelopen jaren toegenomen. Wat weten we over zelfbeschadiging en suïcide onder jongeren? En hoe kunt u uw therapeutische houding aanpassen voor deze doelgroep? In deze workshop worden cijfers en feiten met betrekking tot zelfbeschadiging en suïcide onder jongeren besproken, maar ook kenmerken en risicofactoren en de rol van social media.

Kirsten Hauber

Kirsten Hauber is psychotherapeut en manager behandelzaken bij Youz (voorheen De Jutters). Daarnaast doet ze promotieonderzoek aan de Leids Universitair Medisch Centrum naar de relatie tussen hechting en persoonlijkheidsstoornissen onder adolescenten. Kirsten Hauber is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.   naar boven

 

14. Ont-moeten begint bij jouw website – Marianne van den Broek

Laat jouw website voor je werken voor meer plezier, impact en vrijheid

 

Inhoud

Voor veel therapeuten heeft de website een lage prioriteit: ze hebben al zo’n hoge werkdruk, patiënten weten hen toch wel te vinden en nog meer tijd achter de computer klinkt ook niet erg aanlokkelijk. Hiermee laten therapeuten een belangrijke mogelijkheid liggen om anders te gaan werken in hun praktijk. Met een meer gepersonaliseerde website:

 • worden ze gevonden door die patiënten met wie zij het allerbeste kunnen werken: ze kunnen ze goed helpen, er is een goede klik en de therapeut krijgt energie van het werken met dit soort patiënten
 • kan een aantal processen geautomatiseerd worden, wat tijd en gedoe scheelt
 • weten collega’s precies waarvoor ze wel en niet bij hen moeten zijn, wat tijd en moeite scheelt voor zowel de therapeut zelf als de collega’s.

Deelnemers leren in de workshop:

 • het ontkrachten van de mythe ‘iedereen die patiënt wil worden bij mij is mijn ideale patiënt’;
 • het opstellen van een ideale patiënt profiel;
 • vijf dingen die je op je website aan kunt passen (zonder al teveel moeite) waardoor deze beter aansluit bij uw ideale doelgroep;
 • drie manieren waarop u uw website voor u kunt laten werken, zodat u tijd en energie kunt besparen.

 

Marianne van den Broek

Marianne van de Broek is psychiater en gespecialiseerd in persoonlijk leiderschap. Ze helpt ambitieuze vrouwen om hun doel in het leven te vinden.   naar boven

 

15. Ontmoet de wereld van werk & inkomen – Suzanne Lagerveld

Werk als context en middel voor herstel
 

Inhoud

Mensen met gezondheidsklachten krijgen binnen ons sociaal zekerheidsstelsel ruimte om te re-integreren, maar zijn daarbij ook gebonden aan (juridische)kaders en een gelimiteerd tijdsbestek. Ze móéten dus dingen. In de praktijk blijkt dat veel re-integratieplannen, zeker wanneer dit gedragsverandering vraagt van de client, slecht worden geïmplementeerd. Psychologen kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het opstellen én de implementatie van maatwerktrajecten. Onderzoek heeft laten zien dat cliënten met common mental disorders die werkgerichte cognitieve gedragstherapie (W-CGT) ontvangen eerder volledig aan het werk gaan, terwijl hun klachten in de zelfde mate herstelden als bij reguliere CGT (Lagerveld et.al., 2012). Het doel van deze workshop is om behandelaren/psychologen kennis te laten maken met W-CGT en enkele praktische handvatten mee te geven om vanuit dit gedachtengoed te kunnen handelen in de spreekkamer. Momenteel wordt een aangepaste versie van W-CGT ook uitgerold en onderzocht bij mensen met een uitkering van de gemeente of UWV.

Suzanne Lagerveld

Suzanne Lagerveld is arbeids- en organisatiepsycholoog en gepromoveerd op W-CGT Zij heeft hierover diverse trainingen gegeven aan psychologen in binnen- en buitenland. Daarnaast is zij betrokken bij de inhoudelijke doorontwikkeling van W-CGT bijvoorbeeld in de vorm van een online groepsinterventie voor depressieve bijstandsgerechtigden en bij een samenwerkingsproject tussen UWV, re-integratiebedrijven en de GZZ (Reinier van Arkel) voor cliënten binnen de specialistische ggz.   naar boven

 

16. Verbindend gezag – Hans Bom

Naar een nieuwe vorm van autoriteit gebaseerd op principes van geweldloos verzet.
Inhoud

‘De tegenpool van dwang is niet vrijheid, maar verbondenheid’ (uit: Ich und Du, Martin Buber, 1923)

Psychotherapeuten in de jeugd-ggz worden regelmatig geconfronteerd met ouders die zich geterroriseerd voelen door hun kind. Het externaliserend of internaliserend probleemgedrag dat kinderen laten zien, brengt hen tot wanhoop. Zowel ouders als hulpverleners vallen dan vaak terug op klassieke autoriteit met straf, dwang en drang. Daarmee wordt het meestal niet beter. Autoriteit en hechting staan op gespannen voet met elkaar en de relatie tussen gezag en identiteitsvorming in de moderne maatschappelijke context van de afgelopen decennia is steeds onduidelijker geworden. Terug naar de klassieke autoriteit willen we niet, maar wat dan wel? Verbindend gezag is gebaseerd op de principes van ‘geweldloos verzet’ en verenigt twee uitersten die schijnbaar niet te verenigen zijn: hiërarchische afstand én relationele nabijheid, een liefdevol anker én heldere grenzen, verzet tegen wat onacceptabel is én geloven in de mogelijkheden van de ander. Dit wordt praktisch vertaald in een houding en methodiek die houvast biedt aan ouders én psychotherapeuten bij de moeilijke, paradoxale opgave om verbinding en gezag te integreren, zowel bij ernstige gedragsproblemen als bij meer alledaagse opvoedingsvraagstukken.

Hans Bom

Hans Bom is klinisch psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP. Hij is werkzaam in het Lorentzhuis en is consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise in verschillende regio’s in Nederland. Daarvoor werkte hij in een instelling voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en in de kinder- en jeugd-psychiatrie. Hij was onder andere behandelcoördinator van een residentiële afdeling en zette een ambulante afdeling op waar een geheel nieuwe manier van werken werd ontwikkeld. Hij promoveerde in 1999 samen met een collega op de bruikbaarheid van een door hen ontwikkelde methodiek.   naar boven

 

17. Ja, ik wil! – Ingeborg Timmerman

 

Inhoud

In de seksuologiepraktijk worden we vaak geconfronteerd met mensen die vinden dat ze moeten vrijen. Ze moeten zin in seks hebben voor een goede relatie. Het gekke is dat, wanneer ze seks hebben, ze het als lekker, bevredigend en verbindend kunnen ervaren. ‘Dit moeten we vaker doen’, wordt vaak geconcludeerd. Helaas! Dat vervaagt binnen een dag en wordt weer gevolgd door de druk die mensen zich opleggen om weer zin te maken. Als therapeut hebben we hier niet altijd een goed antwoord op, totdat we het in de persoonlijkheid gaan zoeken. Ingeborg Timmerman ontwikkelde een model waarin de persoonlijkheid in kaart wordt gebracht en waar het ‘moeten’ en waar het ‘willen’ gelokaliseerd is. Dit geeft houvast voor verandering, het in balans komen en in verbinding komen met de eigen seksualiteit.

Ingeborg Timmerman

Ingeborg Timmerman is sinds 1989 werkzaam als medisch psycholoog-seksuoloog. Ze is oprichter van het Seksuologisch Expertise Centrum, docent seksuologie aan de opleiding voor gz-psychologen aan de Rino Noord-Holland en heeft zitting in de mediacommissie van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. Ze is gespecialiseerd in de behandeling van seksuele disfuncties, genderidentiteits-problematiek en in seksuele problemen als gevolg van ziekte en behandeling. In haar praktijk komt ze veel vrouwen tegen met al langere tijd een goede relatie, maar geen zin meer in seks. Zij gaat ervan uit dat dit vaak komt door een disbalans in persoonlijkheid en niet zozeer door hormonen. Hierover schreef ze het boek ‘Zin in seks, op zoek naar een sexy state of mind’.   naar boven

 

Recent nieuws

Kom naar het LVVP-congres en kies uit 17 (!) workshops

Naast de markante hoofdsprekers Dirk de Wachter en Stefan van der Stigchel en de ontmoeting met staatssecretar

Lees meer

Zomerrooster: LVVP-bureau bereikbaar van 10-13 uur

Van 29 juli tot en met 25 augustus 2019 is het LVVP-bureau telefonisch beperkt bereikbaar: van maandag tot en

Lees meer

26 november 2019: LVVP-regiobijeenkomst in Eindhoven

De regiobijeenkomst in Utrecht is volgeboekt, op 26 november is er weer een bijeenkomst in Eindhoven.

Lees meer