Over de LVVP

Missie & doelstelling

 

Missie

De LVVP behartigt op landelijk niveau de belangen van vrijgevestigde gz-psychologen (incl. eerstelijnspsychologen), klinisch (neuro)psychologen en psychotherapeuten bij politiek, overheid en financiers, zij bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening en praktijkvoering, zij bevordert de samenwerking en overleg met andere hulpverleners en zij zorgt voor bekendheid bij publiek en (potentiële) patiënten van haar leden en hun hulpverleningsaanbod.

 

Statements
  • De LVVP staat voor de juiste hulp, op de juiste plek door de juiste persoon, binnen een professioneel, kwalitatief verantwoorde ketenzorg, tegen overzichtelijke kosten.
  • De LVVP staat voor zorg dichtbij de patiënt, de zorg is rondom de (potentiële) patiënt georganiseerd met autonome, verantwoordelijke professionals, die in afstemming en zo nodig in samenwerking met elkaar de zorg geven die nodig is.
  • De LVVP staat voor gezondheidszorg als mensenwerk, een match van hulpvraag en – aanbod , dus primair een focus op de vraag van de patiënt en de kwaliteit van de professional en niet op ziekte/stoornis, functie, organisatie en/of zorgproducten.
  • De LVVP huldigt het beginsel ‘genezing als het kan, zorg als het moet en ondersteuning als gewenst’.
  • De LVVP staat voor respect voor ieders kennis en kunde.
  • De LVVP staat voor bekendheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid en berichtgeving van en door haar leden.
  • De LVVP staat voor professionele kwaliteitsstandaarden als leidend in de hulpverlening.
  • De LVVP staat voor transparantie door registreren en informeren.
  • De LVVP staat niet voor geldverslindende en oncontroleerbare constructies, maar voor de menselijke maat.

 

Doelstellingen

 

Zorgstelsel en Zorgverzekeringswet

De LVVP zet zich in voor een doelmatig en doeltreffend zorgstelsel en wil daarin de rol en positie van haar leden handhaven en versterken, door een (pro-) actieve benadering van politiek, overheid, financiers, publiek en media.

Kwaliteit van de praktijkvoering en zorg

De LVVP voert een kwaliteitsbeleid, met aandacht voor de individuele deskundigheid en een verantwoord en duurzaam praktijkhouderschap. Onderdeel hiervan is de verplichte vijfjaarlijkse visitatie, die aansluit bij de praktijkvoering en het werken in de generalistische en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Profiel en deskundigheid

De LVVP wil de profielen en deskundigheid van de leden verder veiligstellen, ontwikkelen en onderhouden.

Communicatie

De LVVP bestendigt en verbetert de interne en externe communicatie; het public relations beleid, de communicatiemiddelen, het informatiebeleid en de participatie van de leden daarin.

Organisatie

De LVVP bevordert dat de leden hun vereniging ervaren als een baken waaraan zij hun beroepsidentiteit, rol en positie in het zorgstelsel ontlenen en zich door ondersteund weten.

Bureau

De LVVP beschikt over een slagvaardig, kleinschalig bureau, dat flexibel en proactief inspeelt op politieke, beleidsmatige ontwikkelingen en vragen van leden. Het bureau werkt als een professionele netwerkorganisatie zoveel als mogelijk in samenwerking met leden.

 

Statuten

Lees hier de statuten van de LVVP.

Recent nieuws

Telefonische bereikbaarheid LVVP-bureau aangepast

U kunt ons bellen op maandag tot en met donderdag tussen 9-11 uur en tussen 13-15 uur.

Lees meer

Aanleverplicht data zorgvraagtypering uitgesteld naar 1 januari 2023

De LVVP is blij dat de NZa gehoor heeft gegeven aan de maatschappelijke onrust die hierover is ontstaan en

Lees meer