Over de LVVP

Commissies

 

De Onafhankelijke Beoordelingscommissie (OBC) beoordeelt op basis van het visitatierapport of de gevisiteerde aan de kwaliteitseisen van de LVVP voldoet. De OBC behandelt bezwaren van gevisiteerden en signaleert problemen en knelpunten die zich bij de visitatie voordoen. Het bestuur van de LVVP benoemt de leden van de OBC voor een termijn van vier jaar. Het bestuur kan leden van de OBC na afloop van deze termijn telkens herbenoemen voor een termijn van vier jaar. De commissie bestaat op dit moment uit vier LVVP-leden:

  • Caroline van Rheenen (voorzitter) –  gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog
  • Erna Jansen – gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog
  • May Rongen – gz-psycholoog
  • Anneke Bär-van der Drift – gz-psycholoog, klinisch psycholoog

 

Als u contact wilt opnemen met de OBC, stuurt u dan een e-mail aan visitatieLVVP@healthcareauditing.nl of belt u met (023) 8200996.

 

De Congrescommissie bestaat uit een brainstormgroep van leden/collega’s die inhoudelijke aanknopingspunten geeft voor het congres en daarnaast bestuurslid Annika Cornelissen en bureaumedewerkers Aty Palsenbarg, Tineke Ruijl en Ruth Bakker.

 

Conform artikel 14 van de statuten kent de LVVP een Commissie van Beroep. Leden die het niet eens zijn met een besluit van het bestuur, kunnen bij deze beroepscommissie beroep aantekenen. De commissie bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid:

  • Melita van der Mersch (voorzitter)
  • Dick Bouman
  • Annemarie Schipperijn
  • Yvo van de Velde

 

Neem contact op met Tineke Ruijl voor meer informatie over deze commissie.

Recent nieuws

Restitutiepolissen zijn voor de ggz een zeldzaamheid geworden

Kijk op Mijn LVVP voor de zuivere restitutiepolissen 2024 zijn én welke beperkende voorwaarden gelden.

Lees meer

LVVP teleurgesteld over reactie NZa op handhavingsverzoek contract Zorg en Zekerheid

Het NZa-onderzoek zal in ieder geval geen consequenties hebben voor het huidige contractvoorstel van Z&Z.

Lees meer

LVVP roept minister Helder op om de motie over de toewijzing van ggz-opleidingsplaatsen niet uit te voeren

De LVVP is ontsteld over de motie die de Tweede Kamer op 24 oktober jl. heeft aangenomen over de toewijzing va

Lees meer