Over de LVVP

Interview met de vicevoorzitter – mei 2016

“Het invullen van het kwaliteitsstatuut valt mee”

Hans Kamsma beantwoordt relevante vragen over het kwaliteitsstatuut

In dit interview beantwoordt vicevoorzitter Hans Kamsma een aantal vragen over het kwaliteitsstatuut: over het format voor de leden dat binnenkort klaar is, over het invullen en de toetsing daarvan door trusted third party Mediquest, over de plicht om te ROM’en en de aanlevering aan SBG. Kortom: relevante informatie voor uw praktijk!

 

De LVVP werkt op dit moment, samen met de betrokken partijen, aan de detailuitwerking van het kwaliteitsstatuut. Wat is de laatste stand van zaken?

‘Op 31 maart heeft het Zorginstituut Nederland het kwaliteitsstatuut (ks) opgenomen in het Register voor Kwaliteitsstandaarden. Daarmee is weer een volgende formele stap genomen. Er speelt nu nog een aantal zaken. Zo is recentelijk besloten dat Mediquest optreedt als TTP (third trusted party); zij toetsen als onafhankelijke partij de ingediende statuten. Tegelijkertijd heeft ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het ks onder de loep. Deze overheidsorganisatie kijkt er weer anders naar: welke juridische problemen zijn er te verwachten als het statuut wordt ingediend zoals het is? De NZa moet de verplichting tot een ks gaan verwerken in de beleidsregels en moet daarvoor uiterlijk half juni weten of het juridisch goed onderbouwd is. Wat als er bijvoorbeeld aanbieders bezwaar gaan maken tegen de gevolgen die het ks voor hen heeft? Hoewel het heel begrijpelijk is dat de NZa er op deze manier naar kijkt, kan het tegelijkertijd een spanningsveld opleveren met de inhoud van het ks. Als er omwille van het voorkomen van klachten wordt getornd aan de inhoud dan zal het ks snel verwateren. Als het blijft bij een verduidelijking van wat we met elkaar hebben opgesteld, dan lijkt er weinig aan de hand.
Het volgende issue dat speelt is de experimenteerruimte. Er is een overgangsregeling getroffen voor zorgaanbieders die geen regiebehandelaar kunnen zijn onder het ks en minderjarigen onder behandeling hebben die ze na hun 18e nog verder willen behandelen tot maximaal 365 dagen.

Naast de stappen met de TTP en de beleidsregels rest er nog wel het een en ander te doen. Er moet een checklist komen die is afgeleid van het invulformat dat de LVVP aanbiedt aan de leden. Op basis van deze checklist toetst Mediquest de kwaliteitsstatuten. Deze checklist is overigens ook handzaam voor zorgaanbieders. Zo kun je zelf gemakkelijk toetsen of je aan de eisen van het ks voldoet. Het aanleverportaal van Mediquest moet nog worden gebouwd en er moeten de nodige zaken achter de schermen worden geïmplementeerd.

Kortom, er zijn nog veel losse eindjes. De LVVP stelt zich daarbij duidelijk op het standpunt dat aanbieders op geen enkele manier nadelen mogen ondervinden door een vertraging in dit proces. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat er in 2017 maandenlang niet gedeclareerd kan worden, omdat de benodigde implementatiestappen voor het ks te laat genomen zijn. Wel heeft iedere aanbieder de verplichting om zelf tijdig een ks op te stellen.

Dat is meteen een bruggetje naar de stand van zaken binnen de LVVP ten aanzien van het ks. Het bureau heeft inmiddels een format opgesteld dat voor vrijgevestigden kan worden gebruikt om eenvoudiger hun eigen ks op te stellen. Dit format is inmiddels binnen een kleine groep aanbieders getest. En op 18 mei, 1 juni en 15 juni houdt de LVVP drie bijeenkomsten over het ks. Hier wordt iedereen bijgepraat over de achtergronden en de ontwikkeling van het ks en wordt het format doorgenomen.’

 

Vrijgevestigden kunnen een kwaliteitsstatuut invullen op basis van een format. Je hebt dit format recentelijk getest. Is het goed hanteerbaar? Ervaar je het als een administratieve last?

‘Het viel me eerlijk gezegd erg mee om het format in te vullen. Met anderhalf à twee uur was ik er wel doorheen. Alleen is dat niet helemaal een reëel beeld. Voor een aantal vragen moeten bijlagen worden meegestuurd. En het zal ongetwijfeld wel de nodige tijd kosten om die bij elkaar te rapen. Maar ook hiervoor biedt de LVVP waar mogelijk standaarddocumenten aan. Kortom, het invullen vergt geen dagen werk. Ik denk dat het goed gelukt is om de eisen binnen het ks parallel te laten lopen aan de eisen die we toch al kennen, bijvoorbeeld voor de visitatie van onze eigen vereniging. En het format maakt het invullen aanzienlijk gemakkelijker. Neemt niet weg dat het daarmee wel degelijk alsnog een extra administratieve last is. Het moet allemaal wel ingevuld en bij elkaar gezocht worden. En dan weten we nog niet hoe straks het indienen zal gaan en hoeveel tijd dat zal kosten. Dus hoewel het op zichzelf mee lijkt te vallen is het wel weer het zoveelste ‘ding’ dat bovenop alle invulformulieren komt die we al kennen.’

 

Wanneer komt het format beschikbaar?

‘Het format zal de komende weken tijdens de informatiebijeenkomsten worden gepresenteerd. Misschien wordt er nog iets aan bijgeschaafd, maar ik denk dat het deze maand nog beschikbaar komt.’

 

Een van de verplichtingen van het kwaliteitsstatuut is dat je ROM toepast in je behandeling en dat data aangeleverd worden bij SBG. Wat vindt de LVVP hier van?

‘De LVVP heeft zelf altijd een actieve rol in het toepassen van ROM gespeeld. De voorgangers NVVP en LVE kenden beide een vorm van ROM’en. We staan nog steeds achter het principe dat het een goede zaak is om de voortgang van een behandeling te meten. Het meten van de voortgang geeft handvatten voor het voortzetten, aanpassen of stoppen van een behandeling. Dat is iets anders dan een simpele effectmeting door een verschil in eindscore en beginscore op een test te nemen. ROM’en is ook onderdeel van de transparantie van onze manier van werken. Aanlevering van de data aan een derde partij, zoals  SBG, ligt in het verlengde daarvan.

Tegelijkertijd zitten hier nog wel de nodige haken en ogen aan. Aanlevering van data staat altijd op gespannen voet met de privacy. Veel zorgaanbieders maken zich daar zorgen om. En het is voor ons nog onvoldoende duidelijk wat  SBG met de data gaat doen. In het meest extreme scenario worden individuele zorgaanbieders afgerekend op de verschilscore in hun ROM-metingen. Er zijn diverse afspraken gemaakt die dit voorkomen, maar hier willen we sterk op blijven letten. Onlangs nog bracht SBG een onderzoek naar buiten waarin op geaggregeerd niveau uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van de behandelingen voor depressie, angst en somatoforme stoornissen in 78 instellingen aan de hand van ROM-metingen. Hoewel in de tekst de nodige slagen om de arm worden gehouden, wordt uiteindelijk effectiviteit van behandeling rechtstreeks gekoppeld aan de verschilscore op de ROM-meting. Volgens mij is hier nog wel het nodige op af te dingen.

Voor de LVVP is en blijft het een belangrijke voorwaarde dat vrijgevestigden vertegenwoordigd zijn in het bestuur van SBG. Dit is een afspraak die lang geleden al gemaakt is, maar nog steeds niet is geëffectueerd. Een zetel in het bestuur betekent enerzijds dat we mede verantwoording gaan dragen voor het beleid van SBG. Anderzijds hebben we dan ook meer rechtstreekse invloed.

Vanaf 1 januari 2017 wordt het aanleveren van ROM-gegevens aan SBG inderdaad verplicht. Instellingen kunnen al langer aanleveren, getuige ook het onderzoek waaraan ik hierboven refereer. Maar voor vrijgevestigden is aanleveren nu nog niet mogelijk. Vanaf 1 juli wordt er een klantenportaal geopend waar informatie over het aanleveren is te vinden, onder andere over de contractering met SBG. Vanaf 1 augustus kunnen vrijgevestigden zich in dit klantenportaal registreren en vanaf 1 oktober kan dan de aanlevering starten. En vanuit het ks zullen aanbieders die geen contract met SBG hebben om ROM-gegevens aan te leveren met ingang van 2018 niet mogen declareren. Het verplicht aanleveren van ROM-gegevens aan SBG geldt ook voor zorgaanbieders die geen contract hebben met verzekeraars.’

 

Deze maand is er geen LVVP-ledenvraag op het bureau binnengekomen. Wilt u de voorzitter of de vice-voorzitter een vraag stellen? Mail deze dan aan beleidsmedewerker Annemarie van der Meer via a.vandermeer@lvvp.info.

Het eerstvolgende interview met LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren verschijnt medio juni.

Recent nieuws

Heeft u zich al aangemeld voor het LVVP-congres?

Wilt u zeker zijn van een toegangsbewijs, wacht dan niet te lang met aanmelden. Vol = vol!

Lees meer

Werk mee aan het onderzoek toegankelijke ggz voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis

De Stuurgroep toegankelijkheid & wachttijden ggz wil graag de wachttijden verkorten. Help mee en vul de vragen

Lees meer

LVVP-kunstwedstrijd – Yayoi Kusama en de helende kracht van kunst

Deadline: 1 juli 2024. Doe ook mee aan de kunstwedstrijd! Ervaring is niet vereist!

Lees meer