Over de LVVP

Visitatie

 

De LVVP-visitatie in vogelvlucht

De LVVP hecht veel waarde aan transparantie en toetsbaarheid van de kwaliteit en spant zich hier samen met haar leden voor in. Visitatie is daar een goed instrument voor. De visitatie wordt door de gevisiteerde leden doorgaans zeer gewaardeerd doordat het een veranderproces op gang brengt: 76% is tevreden tot zeer tevreden over het traject, 9% is enigszins tevreden en 1% is ontevreden. Het visitatiekoppel waardeert men met gemiddeld een 8. Ondanks de nodige (voorbereidings)tijd die het visitatietraject van een lid vraagt, levert het ook bewustwording, motivatie en rust op. De LVVP-visitatie is niet inwisselbaar met visitaties bij andere organisaties en verenigingen.

 

Doel van de visitatie
Visitatie is verplicht voor leden van de LVVP. Elk lid wordt eens in de 5 jaar gevisiteerd. Dit is in de statuten opgenomen. De LVVP-visitatie is 5 jaar geldig en is niet inwisselbaar voor visitaties van andere verenigingen, behalve de visitatie van de NVvP (Nederlandse Vereniging van Psychiatrie). De LVVP-visitatie staat alleen open LVVP-leden; behandelaren die op grond van hun kwalificaties lid zouden kunnen zijn van de LVVP kunnen tegen betaling aan de LVVP-visitatie deelnemen.
Visitatie betekent letterlijk: bij collega’s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering verhogen en waar nodig aan te scherpen.

 

Nieuwe leden
Nieuwe leden adviseren we om bij aanvang van het lidmaatschap kennis te nemen van het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitscriteria van de LVVP, zodat zij voldoende tijd hebben om hun praktijkvoering op orde te maken. Het is echter niet nodig om te wachten met de visitatie tot in het vijfde jaar van uw lidmaatschap, aangezien het visitatietraject met name een moment is om stil te staan bij uw praktijkvoering. De visitatie wordt voor leden niet apart in rekening gebracht. De visitatie is een verplichting die hoort bij het lidmaatschap van de LVVP en valt onder de algemene contributie. Als u zich hebt opgegeven voor de visitatie, zijn er echter wel annuleringsvoorwaarden van toepassing.

 

Meld u tijdig aan voor een visitatietraject!
Ieder lid van de LVVP wordt eens in de vijf jaar gevisiteerd. Wij adviseren u om u tijdig aan te melden voor visitatie, aangezien het aantal plaatsen per jaar beperkt is. U kunt zich aanmelden op Mijn LVVP.

 

Kwaliteitscriteria
De kwaliteitscriteria van de LVVP vormen de basis van de visitatie. Deze zijn gebaseerd op relevante wet- en regelgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), etc. Ook sluiten ze aan op de beroepscodes van psychologen en psychotherapeuten. De kwaliteits-criteria zijn opgenomen in het document ‘het kwaliteitsbeleid van de LVVP’. Dit document is voor zorginkopers/beleidsmedewerkers van zorgverzekeraars en gemeenten op te vragen bij het LVVP-bureau. Een overzicht van de onderdelen van de LVVP-kwaliteitscriteria vindt u onderaan deze pagina.

 

Visiteurs
Elk lid wordt individueel gevisiteerd. De visitatie wordt groepsgewijs georganiseerd. Een visitatiegroep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers. De visitatie wordt begeleid door een koppel van 2 visiteurs.
Een visiteur is een collega die zelf is gevisiteerd, is getraind tot visiteur en voldoet aan de gestelde voorwaarden. De visiteurs mogen niet werkzaam zijn in dezelfde regio als de te visiteren praktijk of daar op enigerlei wijze bij betrokken zijn. Zij mogen ook geen deel uitmaken van het LVVP-bestuur, een regionaal afdelingsbestuur of een commissie/werkgroep van de LVVP.

 

Voorbereiding
Als voorbereiding moeten alle leden vragenlijsten invullen op het online visitatieplatform van de LVVP. Op dit platform kunnen de gevisiteerden, de visiteurs en de visitatiecommissie de benodigde documenten invullen, inzien of becommentariëren. Een visitatie bestaat uit twee voorbereidende avondbijeenkomsten en één visitatiedag.

 

Visitatieverslag en -certificaat
Het visitatieverslag is het bewijs dat visitatie heeft plaatsgevonden en dat het lid van de LVVP in voldoende mate aan de gestelde criteria voldoet. Ook worden sterke kanten en mogelijke verbeterpunten benoemd. Elk verslag wordt voorgelegd aan de LVVP-visitatiecommissie, die beoordeelt of de gevisiteerden voldoen aan de LVVP-kwaliteitscriteria. Indien het verslag wordt geaccordeerd, ontvangt de gevisiteerde een persoonlijk certificaat en logo dat hij op de website of in de mail kan plaatsen.

 

Verlenging en coaching
In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat een praktijk onvoldoende aan de gestelde criteria voldoet. De visitatie wordt dan verlengd, zodat de gevisiteerde de gelegenheid heeft om documenten na te sturen. Hij kan ook verplicht worden zich binnen een half jaar opnieuw te laten visiteren. Hierbij kan coaching verplicht worden gesteld.
Leden die zich na herhaalde oproep niet laten visiteren, worden voorgedragen bij het bestuur voor opzegging van het lidmaatschap.

 

Visitatiecommissie
De visitatiecommissie beoordeelt de visitatieverslagen en werkt hierbij volgens het LVVP visitatiereglement 2020. De visitatiecommissie functioneert inhoudelijk zelfstandig en rapporteert aan de LVVP-directie en -bestuur.

 

Accreditatie en tariefsverhoging
De LVVP-visitatie is geaccrediteerd door:

 • de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) voor de herregistratie van klinisch psychologen
 • het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) voor de herregistratie Eerstelijnspsychologie NIP
 • de Nederlandse Vereniging van Psychotherapie (NVP) voor het onderdeel overige deskundigheidsbevordering in het Kwaliteitsregister Psychotherapie

Steeds meer verzekeraars beschouwen de LVVP-visitatie als kwaliteitskeurmerk, dat zij honoreren met een tariefsverhoging bovenop het basistarief van het contract.

De plannen van enkele zorgverzekeraars om een geldig LVVP-visitatiecertificaat voor 2021 als voorwaarde te eisen voor contractering zijn ivm met Corona (op ons verzoek) een jaar uitgesteld.

 

Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd
De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) heeft het LVVP-visitatietraject positief beoordeeld. De IGJ biedt disfunctionerende professionals een verbetertraject aan (al dan niet lid), uitmondend in een visitatietraject. De opzet hiervan is behandelaren ‘fit to practise’ te krijgen. Ook steeds meer gemeenten zien de meerwaarde van de LVVP-visitatie als basis voor kwaliteit van zorgaanbieders in de jeugd-ggz.

 

Meer weten?
Uitgebreide informatie over de visitatie vindt u op het besloten ledendeel Mijn LVVP . Met praktische vragen kunt u zich wenden tot het bureau van HCA (Healthcareauditing), zij verzorgen de administratie en organisatie van de LVVP-visitatie, zie de nieuwsflits waarin de medewerkers zich voorstellen.

HCA is bereikbaar via:  visitatieLVVP@healthcareauditing.nl.

 

Onderdelen LVVP-kwaliteitscriteria

 • BIG-registratie
 • Bij- & nascholing
 • Intervisie
 • Indicatiestelling & behandelplan, inclusief aantal indicatiestellingen bespreken met collega’s
 • Professioneel netwerk
 • Vaste procedure aanmelding en intake
 • Informatie aan patient
 • Correcte dossiervorming, die zo nodig overdraagbar zijn
 • (tussentijdse) rapportages/brieven aan verwijzer, met toestemming van de patient
 • Voortgang behandeling, eventueel ROM en cliënttevredenheid
 • Klachtenregeling
 • Veilig incidenten melding
 • Samen beslissen
 • Informatiebeveiliging
 • Stappenplan sturen op functioneren
 • Protocol (kinder) mishandeling en geweld
 • Praktijktestament & waarneming (in avond, nacht, weekend)
 • Kwaliteitscyclus

Recent nieuws

Onze vrees wordt bewaarheid: tarieven in 2022 flink lager

Vandaag publiceren we de derde versie van het LVVP-contractenoverzicht exclusief voor onze leden op Mijn LVVP.

Lees meer

Oplossing voor zorgaanbieders met zowel CB- als NOW-regeling

Heeft u vanwege de coronacrisis zowel de CB-regeling als de NOW-regeling aangevraagd? Lees dan even verder

Lees meer

Meld u nu alvast aan voor de ledenvergadering op 17 november 2021

Meld u snel aan voor de alv en het voorafgaande feestje voor vertrekkend plv. directeur Dick Nieuwpoort!

Lees meer