Over de LVVP

Visitatie

De LVVP-visitatie in vogelvlucht

De LVVP hecht veel waarde aan leren en ontwikkelen enerzijds, transparantie en toetsbaarheid  van de kwaliteit anderzijds. De LVVP-visitatie is daar een uitstekend instrument voor. Ondanks de nodige (voorbereidings)tijd die het visitatietraject van een lid vraagt, levert het ook bewustwording, motivatie en rust op.

 

Doel van de visitatie

Visitatie betekent letterlijk: bij collega’s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering verhogen en waar nodig aan te scherpen. Visitatie is verplicht voor leden van de LVVP. Elk lid wordt eens in de 5 jaar gevisiteerd. Dit is in de statuten opgenomen. De LVVP-visitatie is 5 jaar geldig en is niet inwisselbaar voor visitaties van andere verenigingen, behalve de visitatie van de NVvP (Nederlandse Vereniging van Psychiatrie). De LVVP-visitatie staat alleen open voor gewone LVVP-leden; behandelaren die op grond van hun kwalificaties lid zouden kunnen zijn van de LVVP kunnen tegen betaling aan de LVVP-visitatie deelnemen.

 

Nieuwe leden
Nieuwe leden adviseren we om bij aanvang van het lidmaatschap kennis te nemen van het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitscriteria van de LVVP, zodat zij voldoende tijd hebben om hun praktijkvoering op orde te maken. Het is echter niet nodig om te wachten met de visitatie tot in het vijfde jaar van uw lidmaatschap, aangezien het visitatietraject met name een moment is om stil te staan bij uw praktijkvoering. Wij adviseren u om zo snel mogelijk te starten met het invullen van uw persoonlijke portfolio.

 

Meld u tijdig aan voor een visitatietraject!
Ieder lid van de LVVP wordt eens in de vijf jaar gevisiteerd. De visitatie is een verplichting die hoort bij het lidmaatschap van de LVVP en valt onder de algemene contributie en wordt dus niet apart in rekening gebracht. Let op: Als u zich hebt opgegeven voor de visitatie, zijn er wel annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Wij adviseren u om u tijdig aan te melden voor visitatie, aangezien het aantal plaatsen per jaar beperkt is. U kunt zich aanmelden op Mijn LVVP.

 

Voorbereiding
In de visitatiewijzer staat stapsgewijs en uitgebreid beschreven wat van u wordt verwacht. U gebruikt voor uw visitatie ‘Mijn Portfolio’. Uw visitatie bestaat uit een eerste live bijeenkomst, een digitaal praktijkbezoek en een afrondende bijeenkomst. U bent op alle drie dagen verplicht persoonlijk aanwezig.

 

Kwaliteitscriteria
De kwaliteitscriteria van de LVVP vormen de basis van de visitatie. Deze zijn gebaseerd op relevante wet- en regelgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), etc. Ook sluiten ze aan op de beroepscodes van psychologen en psychotherapeuten. De kwaliteitscriteria zijn opgenomen in het document ‘Kwaliteitsbeleid van de LVVP’. Dit document is voor zorginkopers/beleidsmedewerkers van zorgverzekeraars en gemeenten op te vragen bij het LVVP-bureau. Een overzicht van de onderdelen van de LVVP-kwaliteitscriteria vindt u onderaan deze pagina.

 

Visiteurs
Elk lid wordt individueel gevisiteerd. De visitatie wordt groepsgewijs georganiseerd. Een visitatiegroep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers. De visitatiegroep wordt begeleid door een koppel van 2 visiteurs.
Een visiteur is een collega die zelf is gevisiteerd, is getraind tot visiteur en voldoet aan de gestelde voorwaarden. De visiteurs mogen op geen enkele manier betrokken zijn bij de te visiteren praktijk. Visiteurs mogen ook geen deel uitmaken van het LVVP-bestuur, een regionaal afdelingsbestuur of een commissie/werkgroep van de LVVP.

 

Onafhankelijke beoordelingscommissie (OBC)
De OBC beoordeelt de visitatierapporten en werkt hierbij volgens het LVVP visitatiereglement. De OBC functioneert inhoudelijk zelfstandig en rapporteert aan de LVVP-directie en -bestuur.

 

Visitatierapport en -certificaat
Het visitatierapport beschrijft in welke mate de gevisiteerde voldoet aan de gestelde criteria. Ook worden sterke kanten en mogelijke verbeterpunten benoemd. Elk rapport wordt voorgelegd aan de onafhankelijke beoordelingscommissie, die bepaalt of de gevisiteerde slaagt voor de visitatie. Indien de gevisiteerde is geslaagd, ontvangt hij een persoonlijk certificaat en logo dat hij op de website of in de mail kan plaatsen.

 

Hervisitatie en coaching
Als de OBC op grond van het visitatierapport tot de conclusie komt dat er sprake is van tekortkomingen m.b.t. de kwaliteit van de praktijkvoering, velt de OBC een negatief oordeel. De gevisiteerde moet dan een hervisitatie doen. Dit is een individueel traject dat binnen 3 maanden moet plaatsvinden. De OBC kan de gevisiteerde adviseren om zich daarbij te laten coachen. Leden die zich na herhaalde oproep niet laten (her)visiteren, worden voorgedragen bij het bestuur voor opzegging van het lidmaatschap.

 

Accreditatie
De LVVP-visitatie is geaccrediteerd door:

 • de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) voor de herregistratie van klinisch psychologen
 • het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) voor de herregistratie Eerstelijnspsychologie NIP
 • de Nederlandse Vereniging van Psychotherapie (NVP) voor het onderdeel overige deskundigheidsbevordering in het Kwaliteitsregister Psychotherapie

 

Tariefsverhoging/contracten

Steeds meer verzekeraars beschouwen de LVVP-visitatie als kwaliteitskeurmerk, dat zij honoreren met een tariefsverhoging bovenop het basistarief van het contract. Menzis o.a. stelt een geldig LVVP-visitatiecertificaat voor 2023 als voorwaarde voor contractering.

Ook steeds meer gemeenten zien de meerwaarde van de LVVP-visitatie als basis voor kwaliteit van zorgaanbieders in de jeugd-ggz.

 

Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd
De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) heeft het LVVP-visitatietraject positief beoordeeld. De IGJ biedt disfunctionerende professionals een verbetertraject aan (al dan niet lid), uitmondend in een visitatietraject. De opzet hiervan is behandelaren ‘fit to practise’ te krijgen.

 

Meer weten?
Relevante documenten en de aanmeldpagina vindt u op het besloten ledendeel Mijn LVVP . Met praktische vragen over de visitatie kunt u zich wenden tot het bureau van HCA (HealthCare Auditing), zij verzorgen de administratie en organisatie van de LVVP-visitatie, zie de nieuwsflits waarin de medewerkers zich voorstellen. HCA is bereikbaar via:  visitatieLVVP@healthcareauditing.nl. Telefoonnummer: 023-8200996.

 

Bent u geen lid en wilt u toch de LVVP-visitatie doen, dan zijn hier kosten aan verbonden. Ook dient u te voldoen aan de lidmaatschapseisen van de LVVP. In dat geval kunt u contact opnemen met Mariska Koperdraad.

 

Onderdelen LVVP-kwaliteitscriteria

 • BIG-registratie
 • Bij- & nascholing
 • Intervisie
 • Indicatiestelling & behandelplan, inclusief aantal indicatiestellingen bespreken met collega’s
 • Professioneel netwerk
 • Vaste procedure aanmelding en intake
 • Informatie aan patiënt
 • Correcte dossiervorming, die zo nodig overdraagbaar zijn
 • (tussentijdse) rapportages/brieven aan verwijzer, met toestemming van de patiënt
 • Voortgang behandeling, eventueel ROM en cliënttevredenheid
 • Klachtenregeling
 • Veilig incidenten melding
 • Samen beslissen
 • Informatiebeveiliging
 • Stappenplan sturen op functioneren
 • Protocol (kinder) mishandeling en geweld
 • Praktijktestament & waarneming (in avond, nacht, weekend)
 • Kwaliteitscyclus

Recent nieuws

Digitaal portfolio vanaf vandaag beschikbaar voor LVVP-leden

Met gepaste trots presenteren we aan de gewone LVVP-leden vandaag het digitaal portfolio!

Lees meer

Janneke de Bijl geeft acte de présence op LVVP-congres!

Janneke de Bijl won Cameretten, is lid van Comedytrain en werd door de Volkskrant uitgeroepen tot comedytalent

Lees meer

Nieuwe reeks regiobijeenkomsten: de LVVP komt naar u toe!

We hebben vijf bijeenkomsten ingepland in verschillende delen van het land.

Lees meer