Over de LVVP

Gz-psycholoog opleiden

Een praktijkopleidingsplaats dient aan eisen van de opleidingsinstellingen te voldoen. Zij bepalen of de praktijk erkend wordt om een opleiding te verzorgen.  De opleidingsinstellingen werken op basis van de besluiten, criteria en het profiel die door het CSGP, het College, zijn opgesteld.

Cruciaal gegeven is dat opleiden door één enkele vrijgevestigde niet mogelijk is. De praktijkopleidingsplaats dient een samenwerking met twee of meer vrijgevestigden of een instelling te zijn.

Profiel van de gz-psycholoog

‘De gz-psycholoog is een breed opgeleide professional en werkzaam in diverse settingen waarin cliënten met verschillende vormen van problematiek zich aanmelden’ (zie o.a. Verbraak et al., 2011). Hij heeft een academische vooropleiding op doctoraal of masterniveau op het terrein van de psychologie, orthopedagogiek of geestelijke gezondheidskunde, en is opgenomen in het BIG-register van het ministerie van VWS.

Waar vinden we de gz-psycholoog?

Er zijn in Nederland meer dan 15.000 personen geregistreerd als gz-psycholoog. Ongeveer de helft van hen werkt in de geestelijke gezondheidszorg en de andere helft is werkzaam in de somatische zorg, forensische instellingen, de verslavingszorg, de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en in instellingen buiten de gezondheidszorg. Binnen deze sectoren werkt de gz-psycholoog als zelfstandig diagnosticus en behandelaar van psychische stoornissen en psychische aspecten van lichamelijke ziekten, invaliditeit en problemen in de persoonlijke levenssfeer. Te denken valt hierbij aan emotionele en gedragsproblemen, het leren omgaan met verworven aandoeningen en het leren aanpassen aan nieuwe levensfasen. Hoewel de gz-psycholoog zeker qua diagnostiek en indicatiestelling het hele veld bestrijkt, behoren persoonlijkheidsproblematiek en meervoudige diagnoses doorgaans minder tot de behandeltaken van de gz-psycholoog. De gz-psycholoog werkt zowel intra- als interdisciplinair.

Wat is het takenpakket van de gz-psycholoog?

Tot het takenpakket van de gz-psycholoog behoren diagnostiek, indicatiestelling en behandeling die zich richten zich op uiteenlopende vormen van problematiek, variërend van enkelvoudig tot matig complex, en die de gehele levensloop kunnen omvatten. Het verrichten van psychologische en orthopedagogische diagnostiek met behulp van tests, observaties en interviews, beoogt de problematiek van de cliënt of het cliëntsysteem in kaart te brengen en te begrijpen, en er vervolgens een adequate aanpak voor te formuleren. Tot zijn taken behoort ook de indicatiestelling, waarbij toewijzing van de cliënt aan de meest geschikte behandeling of begeleiding het doel is. In veel gevallen is de gz-psycholoog ook degene die behandelingen en begeleiding initieert en uitvoert. Dat betreft doorgaans relatief kortdurende en klachtgerichte interventies, waarvan een aantal in protocollen en richtlijnen is beschreven. Ook het aansturen van anderen in het uitvoeren van (delen van) behandelingen behoort tot zijn taken, evenals het leidinggeven aan behandelteams. Naast de genoemde cliëntgebonden taken heeft de gz-psycholoog taken op het gebied van organisatie en beleid.”

Recent nieuws

Capaciteitsorgaan raamt ggz-beroepen: veel meer opleidingsplaatsen gz-psychologen nodig

Voor de gz-psychologen gaat het om meer dan een verdubbeling: van 832 naar 1885 opleidingsplaatsen.

Lees meer

Laatste oproep: doe mee met de LVVP-ledenenquête over regionale samenwerking

Wilt u de enquête uiterlijk 22 januari 2023 invullen? Alvast dank voor uw medewerking!

Lees meer

16 februari 2023: gratis webinar over de Wtza-jaarverantwoording

Het webinar wordt gegeven door de NZa en AAG. Deelname is gratis.

Lees meer