Over de LVVP

Behandelen in coronatijd

Laatst geüpdatet: 25-03-2020.

Op deze pagina’s houden wij u op de hoogte van het actuele beleid en informatie over het coronavirus. Deze pagina wordt dagelijks (ma t/m do) rond 15 uur geactualiseerd. Loop het bericht daarom elke dag even in zijn geheel door! De tekst die we nieuw toevoegen, is groen. De volgende dag worden de oude groene tekst zwart gemaakt en worden de aanvullingen van die dag groen.

Op de persconferentie van 23-3-2020 is het volgende meegedeeld:

 • Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden
 • 1,5 meter afstand houden. Contactberoepen zoals paramedici mogen tot 6 april hun vak niet uitoefenen.

 

Voor onze leden betekent dit:

 • geen fysieke groepstherapie
 • relatietherapie mogelijk mits voldoende afstand
 • geen fysiek contact, 1,5 meter afstand houden

 

Advies LVVP: praktijken open dan wel bereikbaar houden
De LVVP adviseert om de praktijken op de een of andere manier open te houden. Psychische klachten zijn er altijd, (ook) los van het coronavirus. Juist in deze tijd is het belangrijk om als zorgverleners te laten zien dat we beschikbaar en bereikbaar zijn en dat we er zijn voor de patiënt, ook binnen de ggz. Uiteraard wel met inachtneming van de actuele richtlijnen en binnen de kaders die het RIVM en de Rijksoverheid geven.

Met open bedoelen we: fysiek open voor face-to-facebehandeling waar mogelijk waar zowel patiënt als behandelaar dit wenselijk vinden. Binnen de ggz kunnen zorgverleners vaak wel voldoende fysieke afstand houden tot de patiënt. En binnen de vrijgevestigde setting komen veel minder mensen met elkaar in contact dan binnen een ggz-instelling. Dus als de behandelaar én de patiënt geen kenmerken van griep of verkoudheid vertonen dan kun je gewoon face-to-face behandelen.

De vraag naar zorg zal u nu waarschijnlijk even inzakken, maar onze verwachting is dat dit tijdelijk is en dat de vraag daarna juist extra zal toenemen, juist als gevolg van de huidige coronacrisis.

Dit advies geldt binnen de actuele richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM. Dit advies geldt uiteraard niet zodra besloten zou worden tot een lock down.

Behandelingen gaan door waar nodig en mogelijk, via bellen, beeldbellen of face-to-facecontact, in afstemming met de patiënt. Bepaal welk profiel patiënten hebben en breng een prioritering aan. Hoe zwaarder het profiel, hoe groter het belang om een afspraak op de een of andere manier door te laten gaan. U kunt hierop zelf actie ondernemen door uw patiënten te berichten en/of te benaderen afhankelijk van hun profiel.

Bij de beslissing om face-to-face of via (beeld)bellen te behandelen, bepaalt u uw eigen situatie en die van de patiënt.
Een snotterende of hoestende patiënt is sowieso niet welkom op de praktijk. Heeft u patiënten met een kwetsbare gezondheid, dan geldt dat ze zoveel mogelijk thuis dienen te blijven, bijvoorbeeld mensen die ouder dan 70 zijn of die al een andere ziekte hebben. Hetzelfde geldt voor groepstherapie: patiënten en behandelaren met klachten sowieso zijn niet welkom.
Neem ook uw eigen situatie in ogenschouw: als u zelf klachten heeft, kunt u de praktijk natuurlijk niet open houden. Woont u in één huis met iemand die een kwetsbare gezondheid heeft, of heeft u zelf een kwetsbare gezondheid, dan kunt u uiteraard ook beslissen om op afstand te behandelen. Daarvoor dienen hulpverleners over goede (digitale) mogelijkheden beschikken.

Deze zienswijze is besproken met MIND en het ministerie VWS. Beide partijen zijn blij dat we de continuïteit van de zorg op deze manier waarborgen. Daarnaast zijn dit advies en de uitgewerkte voorbeelden onderaan deze pagina afgestemd met een gespecialiseerd jurist gezondheidsrecht.

Advies, geen verplichting
Dit is nadrukkelijk een advies en geen verplichting. Vrijgevestigde ggz-professionals zijn ondernemer en zijn zelf -en dus niet de LVVP- verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken. De LVVP aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de keuze die u zelf als behandelaar maakt. Net als bij de adviezen van het RIVM bepaalt de vrijgevestigde ggz-behandelaar zelf hoe hij met een advies omgaat. Nogmaals, dit advies geldt binnen de actuele richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM. Dit advies geldt uiteraard niet zodra besloten zou worden tot een (totale) lock down.

De wachtruimte en de spreekkamer
Als u de praktijk wel fysiek open houdt, volg dan de adviezen van het RIVM en neem voorzorgsmaatregelen! We zetten er een aantal voor u op een rij:

 • Zorg dat er geen patiënten tegelijk in de wachtkamer zitten. Plan gesprekken met wat meer tussenruimte in. Als in een groepspraktijk onvermijdelijk is dat er een paar patiënten tegelijk in de wachtkamer zitten, zet dan de stoelen 1,5 tot 2 meter uit elkaar. Verwijder hiervoor desnoods een aantal stoelen. Hang een brief op de deur met het verzoek om pas binnen te komen op de afgesproken tijd.
 • Laat patiënten zelf binnen en doe daarbij de deur zelf open en dicht.
 • Biedt geen koffie, thee of water aan. Als patiënten iets willen drinken, kunnen ze dat zelf van huis meenemen.
 • Zorg voor tissues en een prullenbak met deksel en voetpedaal.
 • Neem contactpunten na elk bezoek af. Denk aan de deurbel, deurkrukken, toilet, stoelen, armleuningen, tafelblad, et cetera.
 • Zorg dat de wachtruimte en de spreekkamer goed geventileerd worden.
 • Alle andere maatregelen die u in uw eigen praktijk kunt bedenken om de veiligheid voor patiënten en uzelf te optimaliseren.

 

Bespreek de thuissituatie bij al uw patiënten
Door het Corona-virus brengen we allemaal aanzienlijk meer tijd thuis door dan gebruikelijk. Dit brengt mogelijke risico’s met zich mee, zeker in kwetsbare gezinnen. Ruzies kunnen bijvoorbeeld sneller escaleren. Wij raden u aan om bij al uw patiënten stil te staan bij de thuissituatie van de patiënt. De vraag stellen kan fungeren als ventiel in de emotie. Als professional kunt u hierin een belangrijke de-escalerende rol spelen. Als u vermoedt dat thuissituaties ernstig uit de hand dreigen te lopen, kunt u gebruik maken van de reguliere stappen van opschaling, denk aan de meldcode huiselijk geweld. 

 

Beroepsgeheim
Vermoedt u dat een patiënt van u besmet is met het coronavirus terwijl deze zich daar zelf niet van bewust is? Spreek de patiënt hierop aan en vraag hem of haar telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Neem hierover niet zelf contact op met de huisarts van de patiënt; daarmee doorbreekt u uw beroepsgeheim.

Bellen of beeldbellen
Bellen of beeldbellen kan een alternatief zijn. Zie de pagina opties voor beeldbellen.

No show
Bekijk welke regels voor no show u hanteert en bepaal voor uzelf hoe u daar nu mee omgaat. De LVVP adviseert om geen kosten voor no show in rekening te brengen aan patiënten die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door weg te blijven. Vermeld op uw website hoe u met het afzeggen van afspraken omgaat.

Vragen
Met vragen kunt u terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351.

 

Veel gestelde vragen over behandelen in coronatijd

Stel: vrijgevestigde behandelaar sluit de praktijk geheel. Mag dat?
Als de behandelaar in het geheel geen zorg meer wil verlenen, ook niet via bellen of beeldbellen, dan zegt hij daarmee in feite dat hij de behandelingsovereenkomst eenzijdig opschort of beëindigt. De vraag is of dit in overeenstemming is met de regels. Eenzijdig beëindigen mag alleen bij een gewichtige reden. Zolang er nog een mogelijkheid is om de zorg op een andere manier voort te zetten, via bellen of beeldbellen, dan is er geen sprake van een gewichtige reden en kan de behandeling niet zonder meer beëindigd worden.

Stel, vrijgevestigde behandelaar wil geen face-to-facecontact meer met patiënten en alle behandelingen via (beeld)bellen doen. Mag dat?
Ja dat mag. U biedt namelijk een alternatief. Dat is uw eigen professionele afweging. Zorg dat deze afwegingen duidelijk zijn en laat zien dat dat u zorgvuldig handelt.

Stel, vrijgevestigde behandelaar wil geen face-to-facecontact meer met patiënten en alle behandelingen via (beeld)bellen doen. Maar patiënt weigert en staat erop om face-to-face behandeld te worden. Moet u aan deze eis voldoen?
Nee, u hoeft niet aan deze eis te voldoen. Vraag wel na waarom de patiënt weigert. Patiënt kan bijvoorbeeld wantrouwig zijn ten aanzien van digitale communicatie en zich zorgen maken over de privacy. Leg dan goed uit hoe u zaken heeft geregeld en probeer zorgen weg te nemen. Blijft de patiënt bij de weigering om te (beeld)bellen, dan houdt het voor deze patiënt op. U heeft in dat geval wel een inspanningsplicht: u moet aangeven waar patiënt -indien mogelijk- voor face-to-facebehandeling terecht kan en wat hij in geval van crisis kan doen. Mogelijkheden bij crisis zijn voor de patiënt: contact opnemen met u zelf door te bellen of te beeldbellen, contact opnemen met de crisisdienst, contact opnemen met de huisarts. Laat ook hier duidelijk zien wat uw afwegingen zijn en handel zorgvuldig.

Stel, vrijgevestigde behandelaar wil wel patiënten face-to-face blijven behandelen. Mag dat?
Binnen de kaders en adviezen die het RIVM nu geeft, moet dit mogelijk zijn. Maar dit is een eigen professionele afweging. Zorg uiteraard wel dat u de praktijk goed ontsmet, voldoende afstand houdt tot de patiënt en duidelijke gedragsregels (conform RIVM) hanteert. Laat ook hier duidelijk zien wat uw afwegingen zijn en handel zorgvuldig. De LVVP raadt dus niet face-to-facecontact af, maar adviseren de richtlijnen van het RIVM te volgen.

 

Cruciale beroepen en kinderopvang

 

Personen die werkzaam zijn in cruciale beroepen kunnen een beroep doen op mogelijkheden voor kinderopvang. De overheid heeft een lijst met deze cruciale beroepen gepubliceerd. LVVP-leden verlenen zorg en vallen wat de LVVP betreft onder de eerste bullet: Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

Zowel de NCTV als de Rijksoverheid geven geen concreet ja of nee op de vraag of LVVP-leden tot een cruciale beroepsgroep horen en daarmee recht hebben op kinderopvang. Onze conclusie is dat vrijgevestigde, BIG-geregistreerde behandelaren wel tot de cruciale beroepen behoren. Er zijn immers altijd personen die kampen met allerhande psychische klachten tot suïcidaliteit aan toe en de zorg daarvoor kan niet zomaar wegvallen. Probeer in ieder geval zoveel mogelijk de zorg voor de kinderen zelf te regelen. Lukt dat echt niet en heeft u te maken met patiënten die in psychische nood verkeren, dan kunt u gebruik maken van de noodopvang.

Van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben we de onderstaande reactie ontvangen:

 • De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor ouders), is noodopvang – bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen.
 • Ook van deze groep vragen we om in eerste instantie eigen oplossingen voor opvang te zoeken, zodat deze kinderen niet naar opvang of school hoeven te gaan en de maatregelen (zoals op 15 maart door het kabinet afgekondigd) zoveel mogelijk effect hebben.
 • De lijst van cruciale beroepsgroepen geeft inzicht in de belangrijkste beroepen die we nu nodig hebben om de samenleving draaiende te houden – maar is niet alomvattend. Welke beroepen en/of functies daar precies onder vallen is maatwerk.
 • Ook als je een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT maar ook sterilisatie van medische apparatuur of productie van mondkapjes) vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kun je gebruik maken van de noodopvang. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken.
 • Noodopvang is dus niet bedoeld voor alle werknemers in het bedrijf, maar voor die werknemers die onmisbaar zijn. BV. een liftmonteur die een lift in het ziekenhuis moet repareren valt er wel onder, een verkoopmedewerker van liften niet.
 • De opvang die geboden wordt blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.
 • NB1: Let op, als uw kind ziekteverschijnselen vertoont, dan kun je sowieso geen gebruik maken van de noodkinderopvang. Dan moet hij of zij thuis blijven.
 • NB2: Als het niet lukt om opvang te regelen, maar je werkt niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur, ga dan met je werkgever in gesprek over een oplossing.

 

Van de website van de Rijksoverheid:

“Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kun je een beroep doen op de opvang.”

 

Disclaimer
De LVVP doet haar uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De LVVP aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt, de toepassingen die u gebruikt en de manier waarop u die gebruikt.

Recent nieuws

Actueel coronanieuws

Nieuwe teksten toegevoegd aan het coronadossier. De pagina's zijn vanaf nu openbaar toegankelijk.

Lees meer

Vacature intermediair vrijgevestigde jeugd-ggz/specialistische ggz

Reactietermijn verlengd tot 8 april 2020. Gesprekken vinden plaats op 15 april en 21 april 2020.

Lees meer

LVVP zoekt leden die visiteur willen worden

anwege natuurlijk verloop en het grote aantal visitaties is de bestaande groep van ca. 35 visiteurs aan uitbre

Lees meer