Over de LVVP

Corona: financiële regelingen

Laatste update: 23-07-2020, 16.30 uur

Zowel het Kabinet als de zorgverzekeraars en de Belastingdienst hebben maatregelen genomen om de financiële schade voor u als ondernemer in de zorg te beperken. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende regelingen. Zodra er meer informatie is, zal dit overzicht aangepast worden.

 

Regeling zorgverzekeraars: meer informatie over de continuïteitsbijdrage

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft voor de vrijgevestigden in de ggz een eigen regeling gemaakt. Net als voor andere delen van de zorg beperkt deze regeling de financiële gevolgen van corona op de omzet (vanuit de Zorgverzekeringswet) van uw praktijk door een eventuele omzetafname te begrenzen. Uw omzetafname wordt voor 85% vergoed door de continuïteitsbijdrage, waarmee uw omzetverlies dus maximaal 15% kan bedragen.

De regeling lijkt eenvoudig van opzet, maar roept toch veel vragen op. Aan de continuïteitsbijdrage is een aantal voorwaarden verbonden. Enkele belangrijke onderdelen daarvan beschrijven we hier, maar het gaat te ver om alle onderdelen te belichten. Lees de voorwaarden dan ook zorgvuldig door! Het kan zijn dat er zaken in staan die specifiek voor u van belang zijn.

Uitgangspunt

Eerst wordt de voorlopige continuïteitsbijdrage vastgesteld op basis de ingeschatte omzetderving: hiermee wordt geregeld dat de uitbetalingen per maand over de periode maart tot en met juni 2020 minimaal 85% zijn van de normomzet. Die normomzet is de geïndexeerde omzet over heel 2018 gedeeld door 12 (per maand aan 1/12-deel van de jaaromzet).

Later wordt de definitieve continuïteitsbijdrage bepaald op basis van de definitieve omzetderving: 85% van de normomzet voor de periode april 2019 tot en met juni 2020 minus de gedeclareerde dbc’s en producten in diezelfde periode zijn gestart. Blijkt de definitieve omzetderving hoger dan de voorlopige continuïteitsbijdrage, dan krijgt u er geld bij; is deze lager, dan moet u terugbetalen.

Indien u in de laatste zes maanden van 2020 meer omzet realiseert dan de normomzet voor dat aantal maanden, dan wordt dat aangemerkt als inhaalzorg. 55% van deze inhaalzorg wordt verrekend in definitieve continuïteitsbijdrage. U raakt dan dus een deel van de continuïteitsbijdrage kwijt.

Normomzet

De continuïteitsbijdrage is gebaseerd op de normomzet 2019 en de normomzet 2020.

 • normomzet 2019: de gemiddelde maandelijkse omzet over 2018 (+5,4% indexatie)
 • normomzet 2020: de normomzet van 2019 (+ 4,0% indexatie).

Deze bedragen worden gebruikt om te bepalen of er in de periode van maart t/m juni 2020 een omzetafname is en hoe hoog die is. De gerealiseerde omzet van 2018 is dan ook van groot belang voor continuïteitsbijdrage.

Wel of niet aanvragen?

In de meeste gevallen is het raadzaam om u aan te melden voor de continuïteitsbijdrage. Maar er zijn situaties waar dat anders kan zijn.

 • Heeft u een solopraktijk en heeft u jaarlijks een min of meer constante omzet? Dan is het verstandig om u aan te melden.
 • Dat kan anders zijn als u in de gespecialiseerde ggz (g-ggz) werkt en evenveel declarabele tijd heeft als in ‘normale’ jaren (u werkt dus net zoveel als anders). In dat laatste geval zal er dus geen omzetdaling zijn en is aanmelding niet noodzakelijk.
 • In de gb-ggz moet u op andere zaken letten. Ook als u bijna evenveel werkt als in voorgaande jaren, kan uw omzet afnemen omdat u per product meer tijd kwijt blijkt te zijn. Behandelingen kunnen gedurende coronatijd langer duren, maar het producttarief zal (in veel gevallen) ongewijzigd blijven. Het kan dan gebeuren dat er dus toch een omzetdaling is. Aanmelden voor de bijdrage is dan verstandig. Maar let op: aan de continuïteitsbijdrage zijn ook de voorwaarden voor inhaalzorg verbonden én u mag geen gebruik maken van de Rijksregelingen zoals NOW-regeling.

 

Wel of niet aanvragen: inhaalzorg

Verricht u in 2020 na 1 juli meer omzet dan de normomzet? Dan wordt dat inhaalzorg genoemd. Deze wordt feitelijk voor een lager tarief vergoed en wordt verrekend via een zogenaamde inhaalcorrectie. Dat houdt in dat 55% van de inhaalzorg in mindering wordt gebracht op uw continuïteitsbijdrage die daarmee in het uiterste geval nihil kan worden. Verwachtte u voor 2020 een omzetgroei ten opzichte van voorgaande jaren, bijvoorbeeld doordat u meer bent gaan werken of vanwege uitbreiding met extra personeel? Dan moet u opletten als de omzetstijging alsnog inzet. De inhaalzorg zal dan tegen slechts 45% vergoed worden. Uw personeel kunt u daarvan niet betalen. En de eerder ontvangen continuïteitsbijdrage kan dan verdampen.

Definitieve afrekening

Let op: de definitieve afrekening zal pas medio 2022 plaatsvinden. Als dan blijkt dat uw voorlopige bijdrage te hoog is vastgesteld, bijvoorbeeld vanwege de inhaalzorg, dan moet u terugbetalen.

Niet-gecontracteerd

Heeft u geen contracten met verzekeraars gesloten, of met een deel van de verzekeraars? Besef dan dat u alleen een bijdrage krijgt over omzet die de verzekeraar eerder heeft uitbetaald, daar is de normomzet op gebaseerd. De eigen bijdrage van de patiënt telt hiervoor niet mee. En om de continuïteitsbijdrage te ontvangen, dient u alsnog een tijdelijke (betaal)overeenkomst aan te gaan met de betreffende verzekeraar. U mag dan alleen de niet-vergoede zorg bij de patiënt in rekening brengen, de rest moet gedeclareerd worden bij de verzekeraar. Naast de betaalovereenkomst bent u ook gebonden aan een addendum en de declaratieparagrafen. Neemt u die dan ook door voordat u de bijdrage aanvraagt.

Wat valt op?

 • In het aanvraagformulier wordt u gevraagd of u de afgelopen drie jaar een juridische procedure met een verzekeraar heeft gevoerd. Dat geldt ook voor een materiële of formele controle met opvallende resultaten, ook die moet dus gemeld worden. De verzekeraar kán in die gevallen de continuïteitsbijdrage weigeren.
 • Ook opvallend is de vraag of de zorgaanbieder een UBO-verklaring heeft opgenomen in het register. Maar er is nog geen register en anders hoeven eenmanszaken (de meeste vrijgevestigden) daar niet ingeschreven te zijn. Toch wordt u gevraagd hier iets in te vullen. Als u niet eerder een bericht van vecozo heeft ontvangen om uw UBO aan te leveren, dan hoeft u dat nu ook niet te doen. Aldus de Q&A van ZN.
 • Deze specifieke continuïteitsbijdrage voor de ggz (met omzet kleiner dan 10 miljoen) kunt u aanvragen tot 21 augustus 2020. Dat staat alleen in het aanvraagformulier.

 

Waarschuwing

Nogmaals: aan de continuïteitsbijdrage zijn voorwaarden verbonden. Enkele belangrijke onderdelen daarvan zijn hierboven omschreven, maar het gaat te ver om alle onderdelen te belichten. Lees de voorwaarden dan ook zorgvuldig door! Het kan zijn dat er zaken in staan die specifiek voor u van belang zijn.

De relevante betaalovereenkomsten, de addenda en de declaratieparagrafen vindt u hier: https://www.zn.nl/corona/documenten?folderid=5031723008.

REKENVOORBEELD

Continuïteitsbijdrage

 • Stel: op basis van uw omzet in 2018 wordt uw normomzet* voor de periode maart-juni 2020 vastgesteld op € 2.500,- per maand. voor deze gehele periode betekent dit een omzet van € 10.000,-.
 • De werkelijke omzet over die periode blijkt € 5.000,-.
 • Dan is de continuïteitsbijdrage: 85% van € 5.000,- (het omzetverlies) = € 4.250,-.

 

* De normomzet wordt bepaald over een heel jaar en vervolgens door twaalf gedeeld om tot een maandbedrag te komen. Er wordt dus niet vergeleken met dezelfde periode van het normjaar.

Inhaalzorg

 • Stel: u haalt in het tweede deel van 2020 uw omzetverlies weer in.
 • U zet in die periode dus € 5.000,- méér om dan de normomzet.
 • Uw totale omzet over 2020 wordt dan alsnog gelijk aan de normomzet voor heel 2020.
 • De inhaalomzet (€ 5.000,-) krijgt u dan vergoed, maar er vindt ook een verrekening plaats op de eerder verkregen continuïteitsbijdrage.
 • Die verrekening bedraagt 55% van die inhaalomzet, 55% van € 5.000,- = € 2.750,-.
 • U raakt daarmee dus een deel van de continuïteitsbijdrage weer kwijt.
 • U ontvangt dus enerzijds € 5.000,- aan extra omzet, maar levert een deel van de continuïteitsbijdrage weer in.
 • De uiteindelijke continuïteitsbijdrage bedraagt dan € 1.500,- (€ 4.250,- continuïteitsbijdrage minus de 55% van de inhaalomzet = € 2.750,-).

 

Vragen

 

ZN maakt regeling continuiteitsbijdrage bekend

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft vandaag, op aandringen van de LVVP en vanwege de trajectbekostiging, een aangepaste regeling continuïteitsbijdrage opgesteld voor ggz-aanbieders met een omzet onder de tien miljoen euro. Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2019 en loopt tot en met 30 juni 2020. De vergoeding bedraagt 85%; voor inhaalzorg geldt een aangepaste vergoeding van 45%. Heeft u personeel? Kijk dan goed welke regeling voor u het beste uitpakt: deze regeling continuïteitsbijdrage van ZN of de NOW-regeling van de Rijksoverheid. Vooral als u ongecontracteerd werkt. Let op: de deadline voor het aanvragen van de NOW-regeling is 5 juni 2020.

Welke regeling is voor u het gunstigst?
Om te bepalen welke regeling voor u het meest gunstig uitpakt, is van belang of u:

 • al dan niet gecontracteerd werkt;
 • al dan niet personeel in dienst heeft.

 

Heeft u geen contracten en heeft u wel personeel in dienst? Dan kan het zijn dat de NOW-regeling voor u gunstiger uitpakt. Dit is echter van uw persoonlijke situatie afhankelijk en daarover kan de LVVP u niet adviseren.

Personeel (én ongecontracteerd)? Check dan ook de NOW-regeling (deadline 5 juni 2020)
Heeft u personeel in dienst dat u moet doorbetalen, maar is er door corona een omzetdaling van minimaal 20% en daardoor te weinig werk voor uw personeel? Dan kunt u bij de Rijksoverheid een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit geldt gedurende de maanden maart tot en met 31 mei 2020. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom gedurende drie maanden. Het UWV beoordeelt de aanvragen. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is opengesteld vanaf 6 maart 2020. De NOW-regeling is aan te vragen tot en met 5 juni 2020.

NB: Heeft u de NOW-regeling al aangevraagd? Dan kunt u deze aanvraag indien nodig ook weer intrekken. Zelfs als u al een toekenning heeft, is dit mogelijk. In dat geval tekent u bezwaar aan.

NB: Er komt een verlenging van de NOW-regeling (de NOW 2.0). Deze geldt voor de maanden juni, juli en augustus 2020 en daarvoor moet opnieuw een aanvraag worden ingediend (vanaf 6 juli 2020). Om voor de NOW-regeling voor maart tot en met mei 2020 in aanmerking te komen, moet u de aanvraag dus uiterlijk 5 juni 2020 indienen.

Waarom een aangepaste regeling voor de ggz?
De oorspronkelijke regeling continuïteitsbijdrage, die voor andere zorgsoorten geldt, is gebaseerd op een declaratiepatroon van consulten of vergelijkbare kortdurende prestaties. In de ggz wordt echter gewerkt met dbc’s (in de gespecialiseerde ggz) en producten (in de generalistische basis-ggz) die een lange doorlooptijd (maximaal 12 maanden) kennen. Als de huidige continuïteitsbijdrage-regeling op hen van toepassing zou zijn, krijgen ggz-aanbieders niet de bijdragen waar de regeling voor bedoeld is. Zorgverzekeraars willen dat voorkomen. Voor de ggz is daarom een aangepaste regeling voor de continuïteitsbijdrage uitgewerkt, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz.

 

Vooruitbetalingsregeling niet van toepassing voor ggz

Voor bepaalde beroepen in de zorg heeft ZN daarnaast een vooruitbetalingsregeling getroffen. Deze vooruitbetalingsregeling is niet van toepassing op vrijgevestigde ggz-professionals.

Op deze pagina zet ZN alle regelingen nog eens op een rij.

 

NZa publiceert nieuwe beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de regelgeving continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het coronavirus vastgesteld en op 1 mei 2020 gepubliceerd. De regeling wordt toegelicht en vastgelegd in:

 

Regelingen Belastingdienst

Ook de Belastingdienst heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te steunen. Voor LVVP-leden is de maatregel ‘versoepeling urencriterium‘ onder meer van belang.

Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1.225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen, zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed.

Met andere woorden: om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen moet u normaal gesproken 1.225 uur in een kalenderjaar werken. Dat is ruwweg drie dagen per week. Als u dat niet doet, dan loopt u fiscaal voordeel mis. Door in drie (corona)maanden maart tot en met mei 2020 bijvoorbeeld maar een dag in plaats van drie dagen te werken, kunt u de aftrek dus kwijtraken voor dit jaar. Met deze regeling wordt dit voorkomen, doordat de Belastingdienst ervan uitgaat dat u in die periode minimaal 24 uur per week hebt gewerkt. (NB: De zelfstandigenaftrek is € 7.030,-. Het fiscale voordeel kan daarmee oplopen tot ruim € 3.000,-.)

Meer informatie over deze regeling (en andere regelingen die minder van belang zijn voor LVVP-leden) vindt u op de website van de Belastingdienst.

 

Regelingen Rijksoverheid

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de financiële schade voor bepaalde sectoren te beperken. In sommige gevallen kan dat ook onze leden betreffen. De vier maatregelen die mogelijk betrekking op uw situatie vindt u hieronder.

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Heeft u personeel in dienst dat u moet doorbetalen, maar is er door corona een omzetdaling van minimaal 20% en daardoor te weinig werk uw personeel? Dan kunt u een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit geldt gedurende de maanden maart tot en met mei 2020. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom gedurende drie maanden. Het UWV beoordeelt de aanvragen. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is opengesteld vanaf 6 maart.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Dit is een tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Daalt uw inkomen onder het sociaal minimum, dan kunt u daar gedurende de maanden maart, april en mei een aanvulling op krijgen.

De hoogte van de sociaalminimum vindt u hier.

Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

3. Regelingen Belastingdienst

Regelingen van de Belastingdienst worden hierboven toegelicht.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) nu wel van toepassing

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) (ministerie van EZK) is inmiddels ook van toepassing op onze leden. Deze regeling was aanvankelijk alleen gericht op sectoren als de horeca en de reisbranche die met verplichte beperkingen te maken hebben. Op 7 april jl. is hier een aantal sectoren aan toegevoegd, waardoor praktijken van psychologen ook van de regeling gebruik kunnen maken.

Overzicht

Een overzicht van alle maatregelen van de overheid staat hier.

 

Webinar VvAA over alle verschillende ondersteuningsmaatregelen

De VvAA heeft een webinar gepubliceerd met als titel ‘Ondersteuningsmaatregelen voor paramedici ontrafeld’. Alle verschillende ondersteuningsmaatregelen komen hierin aan bod. Het webinar duurt ca. drie kwartier en is gratis te bekijken.

De VvAA publiceerde ook een korte video van 5 minuten over de continuiteïtsbijdrage en andere COVID-19 ondersteuningsmaatregelen.

 

De LVVP doet haar uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De LVVP aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt, de toepassingen die u gebruikt en de manier waarop u die gebruikt.

Recent nieuws

Zomerrooster telefonische bereikbaarheid LVVP

Het LVVP-bureau is beperkt telefonisch bereikbaar: op maandag t/m donderdag van 10-13 uur.

Lees meer

Continuïteitsbijdrage ZN aan te vragen tot 21 augustus 2020

UPDATE!! Zojuist bericht ontvangen van ZN dat er aangevraagd kan worden tot 21 augustus 2020.

Lees meer

Verslag eerste online gehouden algemene ledenvergadering

Voor het eerst sinds haar bestaan organiseerde de LVVP op 1 juli 2020 de algemene ledenvergadering online.

Lees meer