Over de LVVP

Corona: financiële regelingen

Laatste update: 28-05-2020, 16.45 uur

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het actuele beleid en informatie over het coronavirus. Deze pagina wordt dagelijks dan wel regelmatig en indien nodig geactualiseerd. Loop het bericht daarom elke dag even in zijn geheel door! De tekst die we per dag nieuw toevoegen, is groen. De volgende dag worden de oude groene tekst zwart gemaakt en worden de aanvullingen van die dag groen.

Zowel het Kabinet als de zorgverzekeraars en de Belastingdienst hebben maatregelen genomen om de financiële schade voor u als ondernemer in de zorg te beperken. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende regelingen. Zodra er meer informatie is, zal dit overzicht aangepast worden.

 

Regeling zorgverzekeraars: continuïteitsbijdrage

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft vandaag, op aandringen van de LVVP en vanwege de trajectbekostiging, een aangepaste regeling continuïteitsbijdrage opgesteld voor ggz-aanbieders met een omzet onder de tien miljoen euro. Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2019 en loopt tot en met 30 juni 2020. De vergoeding bedraagt 85%; voor inhaalzorg geldt een aangepaste vergoeding van 45%. Heeft u personeel? Kijk dan goed welke regeling voor u het beste uitpakt: deze regeling continuïteitsbijdrage van ZN of de NOW-regeling van de Rijksoverheid. Vooral als u ongecontracteerd werkt. Let op: de deadline voor het aanvragen van de NOW-regeling is 5 juni 2020.

Welke regeling is voor u het gunstigst?
Om te bepalen welke regeling voor u het meest gunstig uitpakt, is van belang of u:

  • al dan niet gecontracteerd werkt;
  • al dan niet personeel in dienst heeft.

 

Heeft u geen contracten en heeft u wel personeel in dienst? Dan kan het zijn dat de NOW-regeling voor u gunstiger uitpakt. Dit is echter van uw persoonlijke situatie afhankelijk en daarover kan de LVVP u niet adviseren.

Personeel (én ongecontracteerd)? Check dan ook de NOW-regeling (deadline 5 juni 2020)
Heeft u personeel in dienst dat u moet doorbetalen, maar is er door corona een omzetdaling van minimaal 20% en daardoor te weinig werk voor uw personeel? Dan kunt u bij de Rijksoverheid een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit geldt gedurende de maanden maart tot en met 31 mei 2020. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom gedurende drie maanden. Het UWV beoordeelt de aanvragen. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is opengesteld vanaf 6 maart 2020. De NOW-regeling is aan te vragen tot en met 5 juni 2020.

NB: Heeft u de NOW-regeling al aangevraagd? Dan kunt u deze aanvraag indien nodig ook weer intrekken. Zelfs als u al een toekenning heeft, is dit mogelijk. In dat geval tekent u bezwaar aan.

NB: Er komt een verlenging van de NOW-regeling (de NOW 2.0). Deze geldt voor de maanden juni, juli en augustus 2020 en daarvoor moet opnieuw een aanvraag worden ingediend (vanaf 6 juli 2020). Om voor de NOW-regeling voor maart tot en met mei 2020 in aanmerking te komen, moet u de aanvraag dus uiterlijk 5 juni 2020 indienen.

Waarom een aangepaste regeling voor de ggz?
De oorspronkelijke regeling continuïteitsbijdrage, die voor andere zorgsoorten geldt, is gebaseerd op een declaratiepatroon van consulten of vergelijkbare kortdurende prestaties. In de ggz wordt echter gewerkt met dbc’s (in de gespecialiseerde ggz) en producten (in de generalistische basis-ggz) die een lange doorlooptijd (maximaal 12 maanden) kennen. Als de huidige continuïteitsbijdrage-regeling op hen van toepassing zou zijn, krijgen ggz-aanbieders niet de bijdragen waar de regeling voor bedoeld is. Zorgverzekeraars willen dat voorkomen. Voor de ggz is daarom een aangepaste regeling voor de continuïteitsbijdrage uitgewerkt, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz. 

 

Vooruitbetalingsregeling niet van toepassing voor ggz

Voor bepaalde beroepen in de zorg heeft ZN daarnaast een vooruitbetalingsregeling getroffen. Deze vooruitbetalingsregeling is niet van toepassing op vrijgevestigde ggz-professionals.

Op deze pagina zet ZN alle regelingen nog eens op een rij.

 

NZa publiceert nieuwe beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de regelgeving continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het coronavirus vastgesteld en op 1 mei 2020 gepubliceerd. De regeling wordt toegelicht en vastgelegd in:

 

Regelingen Belastingdienst

Ook de Belastingdienst heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te steunen. Voor LVVP-leden is de maatregel ‘versoepeling urencriterium‘ onder meer van belang.

Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1.225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen, zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed.

Met andere woorden: om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen moet u normaal gesproken 1.225 uur in een kalenderjaar werken. Dat is ruwweg drie dagen per week. Als u dat niet doet, dan loopt u fiscaal voordeel mis. Door in drie (corona)maanden maart tot en met mei 2020 bijvoorbeeld maar een dag in plaats van drie dagen te werken, kunt u de aftrek dus kwijtraken voor dit jaar. Met deze regeling wordt dit voorkomen, doordat de Belastingdienst ervan uitgaat dat u in die periode minimaal 24 uur per week hebt gewerkt. (NB: De zelfstandigenaftrek is € 7.030,-. Het fiscale voordeel kan daarmee oplopen tot ruim € 3.000,-.)

Meer informatie over deze regeling (en andere regelingen die minder van belang zijn voor LVVP-leden) vindt u op de website van de Belastingdienst.

 

Regelingen Rijksoverheid

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de financiële schade voor bepaalde sectoren te beperken. In sommige gevallen kan dat ook onze leden betreffen. De vier maatregelen die mogelijk betrekking op uw situatie vindt u hieronder.

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Heeft u personeel in dienst dat u moet doorbetalen, maar is er door corona een omzetdaling van minimaal 20% en daardoor te weinig werk uw personeel? Dan kunt u een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit geldt gedurende de maanden maart tot en met mei 2020. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom gedurende drie maanden. Het UWV beoordeelt de aanvragen. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is opengesteld vanaf 6 maart.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Dit is een tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Daalt uw inkomen onder het sociaal minimum, dan kunt u daar gedurende de maanden maart, april en mei een aanvulling op krijgen.

De hoogte van de sociaalminimum vindt u hier.

Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

3. Regelingen Belastingdienst

Regelingen van de Belastingdienst worden hierboven toegelicht.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) nu wel van toepassing

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) (ministerie van EZK) is inmiddels ook van toepassing op onze leden. Deze regeling was aanvankelijk alleen gericht op sectoren als de horeca en de reisbranche die met verplichte beperkingen te maken hebben. Op 7 april jl. is hier een aantal sectoren aan toegevoegd, waardoor praktijken van psychologen ook van de regeling gebruik kunnen maken.

Overzicht

Een overzicht van alle maatregelen van de overheid staat hier.

 

Webinar VvAA over alle verschillende ondersteuningsmaatregelen

De VvAA heeft een webinar gepubliceerd met als titel ‘Ondersteuningsmaatregelen voor paramedici ontrafeld’. Alle verschillende ondersteuningsmaatregelen komen hierin aan bod. Het webinar duurt ca. drie kwartier en is gratis te bekijken.

De VvAA publiceerde ook een korte video van 5 minuten over de continuiteïtsbijdrage en andere COVID-19 ondersteuningsmaatregelen.

 

De LVVP doet haar uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De LVVP aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt, de toepassingen die u gebruikt en de manier waarop u die gebruikt.

Recent nieuws

Regeling continuïteitsbijdrage ggz-aanbieders bekend

Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2019 en loopt tot en met 30 juni 2020.

Lees meer

Actueel coronanieuws op een rij

De ledenpagina’s met coronaberichtgeving zijn openbaar toegankelijk.

Lees meer

Behandeling wetswijziging vrije artsenkeuze waarschijnlijk na de zomer

Dit sluit aan bij het standpunt van de LVVP: wij pleiten voor een zorgvuldige behandeling en een democratisch

Lees meer